• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

\left ( 2\sqrt{5} \right )^{2}+\sqrt{6}\cdot \sqrt{0.06}-\frac{\left ( 2\sqrt{2}\right )^{2}}{5}утгыг ол.

 • А.17.8           

 • B.19              

 •   C.22.2             

 • D.101 

Оноо: 1

Амар сургууль руугаа ихэвчлэн 3км/цаг хурдтай алхдаг. Харин найз Баярын хамт явахдаа4 км/цаг хурдтай алхжээ. Хэрэв гэрээс сургууль хүртэлх зай 1.8 км бол Баяртай хамт алхахдаа ердийнхөөсхэдэн минутаар богино хугацаа зарцуулахвэ?

 • A. 10мин                   

 • B. 6мин          

 • C. 15мин                    

 • D. 9мин

Оноо: 2

ABC нь ∠CBD -өөс16⁰-аар их ба эдгээр нь хамар өнцгүүд. AD шулууны В цэгт татсан перпендикуляр болон∠CBD өнцгийн биссектриссийнхооронд үүсэх хурцөнцгийг ол.

 • A. 121

 • B. 49           

 • C. 131    

 • D. 78

Оноо: 1

Тохирох тоог бичээрэй. 3т5ц+ \frac{24}{100}ц=......кг

 • А. 824 кг     

 • B. 329 кг      

 • C. 3524 кг     

 • D. 3500 кг

Оноо: 1

GRAMMAR: Choose the correct item.

How often ……..you mow the lawn?

 • A. does                       

 • B. do                           

 • C. doing                      

 • D. done

Оноо: 1

Дараах физик хэмжигдэхүүнийг хэмжих багажтай нь зөв харгалзуулна уу.

1. Хүчдэла. Электроскоп

2. Гүйдлийн хүч b. Омметр

3. Эсэргүүцэл с. Вольтметр

4. Цэнэг d. Амперметр

 • A. 1a,2d,3b,4c 

 • B. 1c,2d,3b,4a     

 • C. 1c,2d,3a,4b

 • D. 1d,2c,3b,4a

Оноо: 2

CAB ба ∠BAD нь хамар өнцгүүд бөгөөд ∠BAD–∠CAB=24⁰ байв. АВ шулууны А цэгт татсан перпендикуляр ба CD шулуунуудын хоорондох хурц өнцгийг ол.

 • A. 102⁰   

 • B. 12⁰             

 • C. 24⁰                      

 • D. 78⁰

Оноо: 1

Гурвалжны хоёр өнцөг нь 25°, 65° бол хэлбэрийг нь тодорхойл.

 • А. Адил хажуут                 

 • В. Тэгш өнцөгт              

 • С. Адил талт           

 • D. Тодорхойлох боломжгүй

Оноо: 1

Read the conversation and choose the correct answer.

……..outdoors? - No, I haven’t.

 • A.Do you sleep?

 • B.Will you sleep?

 • C.Have you ever slept?

 • D.Did you sleep?

Оноо: 1

\sqrt{\left | 12\sqrt{5}-29 \right |}-\sqrt{12\sqrt{5}-29}утгыг ол.

 •   А.-4\sqrt{5}          

 • B.−6                

 • C. 6                 

 • D. 4 \sqrt{5}

Оноо: 2

CAB ба ∠BAD ньхамар өнцгүүд. Хэрвээ ∠CAB өнцгийн биссектрисс ба CD шулууны А цэгт татсан перпендикуляр хоёрын хоорондох өнцөг 12⁰ бол ∠BAD өнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 18⁰             

 • B. 24⁰             

 • C. 168⁰                     

 • D. 72⁰

Оноо: 1

Гар чийдэнгээр 10 секундэд 2 Кл цэнэг урссан бол гүйдлийн хүч ямар байх вэ?

 • А. 2 A     

 • B. 20 A   

 • C. 0.2 A

 • D. 10 A

Оноо: 1

Гурвалжны хоёр өнцөг нь тэнцүү хэмжээтэй 50° бол хэлбэрийг нь тодорхойл.

 • А. Хурц өнцөгт              

 • В. Тэгш өнцөгт               

 • С. Адил хажуут       

 •  D. Адил талт

Оноо: 1

Аль нь сондгой функц вэ?

 • A. f(x)=x\cdot sinx

 •  B. f(x)=x^{2}+sin^{3}x

 • C. f(x)=\frac{(tgx+ctgx)^{2}}{sinx\cdot cosx}     

 • D. f(x)=x^{2}cos2x

Оноо: 1

Хоёр компани ноос тээвэрлэв. Хэрэв нэг компани 20 машин, нөгөө компани 40 машин гаргасан бөгөөд машинуудын даац 4 т байсан бол хоёр компани хэдэн центнер ноос тээвэрлэсэн бэ?

 • А. 60 ц           

 •  B. 240 ц            

 • C. 2400 ц            

 • D. 24000 ц

Оноо: 1

Өгсөн өнцгийн хэмжээ нь түүнтэй хамар хоёр өнцгийн нийлбэрээс 4 дахин бага байдаг бол өгсөн өнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 120o

 • B. 54o

 • C. 60o

 • D. 126o

Оноо: 1

Зурагтны холбох утсаар 1 минутад 0.5 А гүйдэл гүйсэн бол цэнэгийн хэмжээг олно уу.

 • А. 30 Кл   

 • B. 0.5 Кл   

 • C. 300 Кл 

 • D. 120 Кл

Оноо: 1

GRAMMAR: Choose the correct item.

How often ……..your mum mow the lawn?

 • A. does                       

 • B. do                           

 • C. doing                      

 • D. done

Оноо: 1

\sqrt{2000\cdot 2002+1} илэрхийллийн утгыг ол.

 • А. 2000                

 • B. 2001            

 • C.2002           

 • D.2009 

Оноо: 10

Прочитайте текст. Выполните задание после текста.

Об учёбе

Сейчас урок. Это наша аудитория. Тут мы учимся. В аудитории работают преподаватель и иностранные студенты. Студенты ещё плохо знают русский язык, не очень хорошо понимают все слова и немного говорят по-русски. Но они много занимаются каждый день и скоро будут говорить по-русски хорошо и быстро.

Преподаватель объясняет новое правило, а студенты внимательно слушают. Потом преподаватель пишет на доске новые слова и фразы, а студенты пишут эти слова и фразы в тетради. Потом преподаватель громко читает новые слова и фразы, а студенты повторяют слова за преподавателем.

Скоро звонок, поэтому преподаватель пишет на доске домашнее задание: “Читать текст на странице 56, переводить и учить новые слова, выполнить упражнение №23”. Студенты пишут домашнее задание в тетради. Домашнее задание большое, но не очень сложное.

Потом студенты-иностранцы будут обедать и выполнять домашнее задание: читать и переводить текст на родной язык, учить новые слова и повторять старые слова, писать упражнение в тетради. Чтобы хорошо знать русский язык, необходимо заниматься каждый день. Вечером все студенты отдыхают дома. Они слушают музыку, читают книги, журналы, разговаривают.

Дайте ответы на вопросы.

 1. О чём этот текст?

........................................... .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

2. Какие студенты учатся в аудитории?

............................................................ .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

3. Как ты думаешь, почему они очень скоро заговорят по-русски?

.................................... .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

4. Как студенты изучают русский язык ?

........................................................... .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

5. Что делает преподаватель?

........................................... .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

6. Как преподаватель читает новые слова?

............................................................... .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

7. Что преподаватель пишет на доске?

........................................................... .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

8. Что студенты пишут в тетради?

................................................. .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

9. Что будут делать студенты после выполнения домашнего задания?

..................................... .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

10. Почему необходимо заниматься каждый день?

.......................... .

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Нийт: 16693