• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зөв зургаан өнцөгтийн нэг талын урт 8 м. Энэ 6 өнцөгтийн периметртэй тэнцүү периметр бүхий квадратын талбай ямар хэмжээтэй байх вэ?

 • А. 24 м.кв         

 • В. 48 м.кв     

 • С. 144 м.кв        

 •  D. 192м.кв

Оноо: 1

\frac{tg\alpha }{tg^{2}\alpha -1}\times \frac{1-ctg^{2}\alpha }{ctg\alpha } хялбарчил.

 • A. 1                

 • B. –1

 • C. tg^{2}2\alpha

 • D. ctg^{2}2\alpha

Оноо: 1

Компьютерээр нэвтрэх 2 Кл цэнэг бүхэн 38 Ж энерги хувиргана. Унах хүчдэлийг олно уу?

 • A. 76 В  

 • B. 19 В  

 • C. 40 В 

 • D.  \frac{1}{19} B

Оноо: 1

Дүрсийн талбайн хэмжээг олоорой. 1 нүдийг 1 нэгж.кв гэж үзнэ.

 • А. 27 нэгж.кв        

 • В. 30 нэгж.кв         

 • С. 31 нэгж.кв   

 • D. 35 нэгж.кв

Оноо: 1

GRAMMAR: Choose the correct item.

They ……..their dinner at 6 every evening.

 • A. don’t have              

 • B. isn’t having             

 • C. doesn’t have          

 • D.  aren’t having

Оноо: 1

Аль ньABCD\rightarrow A'B'C'D'\rightarrow A''B''C''D'' гэж шилжүүлсэнхувиргалт вэ?

 • a)Төвийн тэгш хэм, параллель зөөлт       

 • b).Гомотет, параллель зөөлт    

 • c). Эргүүлэлт, тэнхлэгийн тэгш хэм                     

 • d)Эргүүлэлт , гомотет

Оноо: 1

Зөв таван өнцөгтийн нэг талын урт 40 см. Энэ 5 өнцөгтийн периметртэй тэнцүү периметр бүхий квадратын талбай ямар хэмжээтэй байх вэ?

 •  А. 1600 см.кв      

 • В.  2000 см.кв        

 •  С. 2500 см.кв    

 • D. 40000см.кв

Оноо: 1

Соно шумуулаар хооллодог. Царцаанытоо толгой буурах нь бусад шавжинд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?

 • А. Шумуулын тоо хэмжээ багасна 

 • В. Эрвээхийн тоо хэмжээ буурна 

 • С. Эрвээхийний тоо хэмжээ ихэснэ

 • D. Сонын тоо хэмжээнд нөлөөлөхгүй

Оноо: 1

1.7 мм2 хөндлөн огтлолтой 100 м урт зэс дамжуулагчийн эсэргүүцлийг олно уу.Хувийн эсэргүүцэл нь0.017 Ом·мм2

 • A. 10 Ом   

 • B. 1 Ом      

 • C. 1.7 Ом 

 • D. 17 Ом

Оноо: 1

cos(x-\pi /4)=\frac{1}{\sqrt{2}} тэгшитгэлийг бод.

 • A. 2\pi k

 • B. \pi /4\pm \pi /4+2\pi k

 • C. \pi /2+2\pi k

 • D. шийдгүй

Оноо: 1

GRAMMAR: Choose the correct item.

He ……..his dinner at 6 every evening.

 • A. don’t have              

 • B. isn’t having             

 • C. doesn’t have          

 • D.  aren’t having

Оноо: 1

Тохирох тоог нөхөөрэй.

5 ц 98 кг + 4 / 10т= ..... кг

 • А. 548 кг           

 •  В.598 кг          

 •  С. 998 кг           

 •  D.4598кг

Оноо: 1

Ургамлын амьдралын гаметофитын шатанд ямар төрлийн эсүүд үүсдэг вэ?

 • А. Бэлгийн эсүүд

 • B. Зиготууд

 • C. Спорууд

 • D. Үрийн эсүүд

Оноо: 1

Аль ньABCD\rightarrow A'B'C'D'\rightarrow A''B''C''D'' гэж шилжүүлсэн хувиргалт вэ?

 • a)Төвийн тэгш хэм, параллель зөөлт      

 •   b) Параллель зөөлт, эргүүлэлт     

 • c)Эргүүлэлт, тэнхлэгийн тэгш хэм                              

 • d)Эргүүлэлт , гомотет

Оноо: 1

Дараах амьтны хөгжлийн үе шатыг ажиглан хөврөлийн дотоод давхарга хэрхэн үүсэж болохыг таамаглана уу.


 • А. Бластулын хэсэг дотогшоо нугаларна.

 • В. Бластулын хэсэг дотогшоо чихэгдэн орно.

 • С.Бластулын хэсэг хөндлөн давхраатна. 

 • D. Бластулын хэсэг нугалран давхраатна.

Оноо: 1

Дугуйтай аялагч 50 м/цаг хурдтай давхисан бол 5 цагт хэчнээн км зам туулах вэ? Замыг км-ээр илэрхийл.

 • А. 0.25 км        

 • В. 2.5 км         

 • С. 25 км        

 • D. 250 км

Оноо: 1

Гурвалжны хоёр оройн гадаад өнцгийн нийлбэр 251⁰ болгурав дахь дотоод өнцгийн хэмжээ аль вэ?

 • A. 109⁰                     

 • B. 54⁰             

 • C. 72⁰           

 • D. 71⁰

Оноо: 1

Хэрэв cos\varphi =\sqrt{3}/3 /3 болcos2\varphi =?

 • A. 1/3

 • B. 1/9

 • C. -1/3            

 • D. -1/9

Оноо: 1

Чийдэнгийн эсэргүүцэл R= 488Ом бөгөөд 220 В хүчдэлд асаж байгаа бол гүйдлийн хүч ямар байх вэ?

 • A. 2.22 A 

 • B. 1.5 A   

 • C. 0.45 A  

 • D. 1 A

Оноо: 1

Дараах амьтны хөгжлийн үе шатаас “3” дугаартай үе шатыг нэрлэнэ үү


 • А. Бластул 

 • В. Жижигрэн хуваагдах       

 • С.Зигот 

 • D. Гаструл

Нийт: 16693