• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Гэрийн цахилгаан данхаар 5 А гүйдэл гүйнэ. Хүчдэл 220 В бол эсэргүүцэл ямар байх вэ?

 • A. 44 Ом

 • B. 1100 Ом

 • C. 215 Ом  

 • D. 22 Ом

Оноо: 1

Дараах амьтны хөгжлийн үе шатаас “1” дугаартай үед үүсдэг бүтэц, эсийн онцлогийг зөв илэрхийлсэн өгөгдөл аль нь вэ?

 • А. Жижигрэн хуваагдах үе тул эсүүд маш жижиг хэвээрээ байна.   

 • В. Мейоз хуваагдал явагдан эсүүд хэмжээгээрээ жигд байна.         

 • С.Митоз хуваагдлаар эсүүд үүсэх тул  эсүүд том  хэмжээтэй байна.

 • D. Эсүүд жижигрэн хуваагдаж хэмжээгээрээ томорно.

Оноо: 1

Өгсөн өнцөгтэй хамар хоёр өнцгийн нийлбэр нь 204⁰ бол өгсөн өнцгийн хэмжээ аль вэ?

 • A. 92⁰   

 • B. 78⁰            

 • C. 58⁰            

 • D. 112⁰

Оноо: 1

GRAMMAR: Choose the correct item.

My sister ……..to work now.

 • A. is driving                

 • B. is going to drive     

 • C. drives                     

 • D. drove

Оноо: 1

10% нь\left ( 2\sqrt[4]{324}+\sqrt[4]{64} \right )\div \sqrt[4]{4} байх тоог ол.

 • А. 8                

 • B. 16               

 • C.80                

 • D.220

Оноо: 1

Хэрэв унадаг дугуйтай хүний явсан хугацаа нь 2.5 цаг, зам нь 12 км бол хурд нь хэд вэ?

 • А.2.5 км/цаг      

 •  В. 5 км/цаг       

 • С. 4.8 км/цаг       

 • D. 30 км/цаг

Оноо: 1

Ургамлын бэлгийн үржлийн эрхтнийг сонгоно уу.

 • A. Иш

 • B. Навч

 • C. Үндэс

 • D. Цэцэг

Оноо: 1

Адил хажуут ABC гурвалжны суурь дахь нэг гадаад өнцгийн биссектрисс нь АС суурьтай 72⁰ өнцөг үүсгэдэг бол ∠ABC өнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 72⁰           

 • B. 124⁰                       

 • C. 108⁰                     

 • D. 144⁰

Оноо: 10

Прочитайте текст. Выполните задание.

Урок

Это мои друзья. Они – студенты-иностранцы. А это наша аудитория.

Сейчас урок. Мы изучаем русский язык. Сначала мы учим русские звуки и буквы. Мы читаем, пишем, говорим по-русски, но медленно и ещё не очень хорошо.

Сейчас мы пишем и переводим русские слова на родной язык. Это не очень -то трудно.

Преподаватель читает слова, а мы повторяем. Потом преподаватель спрашивает, а мы отвечаем. Сначала отвечает Жан. Мы слушаем, как он отвечает. Он отвечает хорошо: правильно и быстро. Потом отвечает Аммар. Он говорит по-русски ещё не очень хорошо.

Потом мы выполняем упражнения и читаем новый текст “Друзья”. Текст большой и сложный. Сначала текст читает преподаватель, а мы слушаем. Потом текст читает Жан. Он читает громко и быстро. Дальше - Хасан. Он читает очень медленно.

Преподаватель говорит, что мы читаем правильно.

Вот и звонок. Перерыв. Сейчас мы будем отдыхать.

Дайте ответы на вопросы.

 1. О чём этот текст?

................................................ .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дайте ответы на вопросы.

2. Чья это аудитория?

................................... .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

3. Что они изучают?

................................ .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

4. Что они сначала учат?

............................................ .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

5. Кто читает, а кто повторяет слова?

...................................................... .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

6. Как отвечает Жан?

........................................ .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

7. Как Аммар говорит по-русски?

................................................... .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

8. Что они пишут и что они читают потом?

.............................................................. .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

9. Что говорит преподаватель?

............................................... .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

10. А вы читаете, пишете и говорите по-русски?

...................................................................... .

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Дараах амьтны хөгжлийн үе шатаас “4” дугаартай үе шатыг нэрлэнэ үү


 • А. Бластул

 • В. Жижигрэн хуваагдах  

 • С.Зигот

 • D. Гаструл

Оноо: 1

tg\alpha =-\sqrt{2} бол tg3\alpha-ийн утгыг ол.

 • A. -\frac{2\sqrt{2}}{5}        

 • B. \frac{2\sqrt{2}}{5}           

 • C. \sqrt{2}/5          

 • D. \sqrt{2} 

Оноо: 1

Ургамлын үржлийн эр бэлгийн эрхтэн болох дохиур нь .............. тогтдог.

 • A. Багана ба амсар

 • B. Шилбэ ба амсар

 • C. Тоосовч ба амсар

 • D. Тоосовч ба шилбэ

Оноо: 1

Сумаас гарсан ачаатай машин баг орж ачаагаа буулгаад ирэхэд 5 цаг зарцуулна. Ачаатай очоод, ачаатай ирэхэд 6 цаг зарцуулдаг бол ачаагүйгээр баг очоод ирэхэд ямар хугацаа зарцуулах вэ?

 • А. 2 цаг

 • В. 4 цаг        

 • С. 10 цаг          

 • D. 11 цаг

Оноо: 1

Ургамлынүр боловсрох орон нь .............. тогтдог.

 • A. Багана, амсар, үрэвч

 • B. Шилбэ, амсар, дохиур

 • C. Тоосовч, амсар, үрэвч

 • D. Тоосовч ба шилбэ

Оноо: 1

Шар шувууны өдийг бөөгийн сахиусанд хэрэглэхийн тулд ихээр агнах болсон. Энэ нь тухайн амьтанд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?

 • А. Ганцаар амьдардаг тул амьдрах орчинд нь саад болохгүй. 

 • В. Сүрэглэл үүсгэдэг тул  тухайн газраас бүгд дайждаг.  

 • С.Бүлийн амьдралтай тул нялх зулзагаа хамгаалан хүн рүү дайрна.

 • D. Өдийг авахын тулд агнаснаас тоо толгой буурна.. 

Оноо: 1

\left ( \sqrt{5}-\sqrt{3} +\sqrt{27}\right )^{2}утгыг ол.

 • A.17                 

 • B. 29               

 • C. 17+4\sqrt{15}               

 • D.53+4\sqrt{15}   

Оноо: 1

R1=10 Ом, R2=15 Ом эсэргүүцэлтэй хоёр дамжуулагчийг цуваа болонзэрэгцээ холбосон үеийнерөнхий эсэргүүцлийг тус бүр олно уу.

 • A. 6 Ом, 25 Ом  

 • B. 25 Ом,  \frac{5}{30} Ом

 • C. 25 Ом, 5 Ом

 • D. 25 Ом, 6 Ом

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн талууд 1 м ба 2 м болно. Периметр ба талбайн тоон утгын аль нь их вэ?

 • А. P нь S-аас их     

 • В. S-нь P-ээс их    

 • C. тэнцүү       

 • D. зөв хариугүй

Оноо: 1

\frac{\sqrt{1-cos^{2}t}}{cost}алинтай нь тэнцүү вэ?

 • A. cost           

 • B. sint             

 • C. tgt  

 • D. ctgt

Оноо: 1

Ургамлынтоосны мөхлөг буух, наалдамхай хэсгийг юу гэдэг вэ?

 • A. Дохиурын шилбэ

 • B. Дохиурын тоосовч

 • C. Үр боловсрох орны амсар

 • D. Үр боловсрох орны багана

Нийт: 16693