• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах зурагт AB||CL ба LK=3.5см, BK=7.5см, CK=5см бол AK=?

 • A. 2.25см                   

 • B. 5см            

 • C. 5.25см                    

 • D. 3.5см

Оноо: 1

Сарьсан багваахайн үүрийг идэх нь хавдар өвчнийг эдгээдэг гэсэн цуу ярианы улмаас хүмүүс үүр лүү нь халдах болсон. Энэ нь тухайн амьтанд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?

 • А. Ганцаар амьдардаг тул амьдрах орчинд нь саад болохгүй   

 • В. Сүрэглэл үүсгэдэг тул  тухайн газарт хамгаалалт гарган амьдарна 

 • С.Бүлийн амьдралтай тул нялх зулзагаа хамгаалан хүн рүү дайрна      

 • D. Тоо толгой буурах магадлалтай

Оноо: 1

Цэцэгт ургамлын үр боловсрох орны бүтцэд оролцохгүйг сонгоно уу.

 • A. Амсар

 • B. Багана

 • C. Тоосовч

 • D. Үрэвч

Оноо: 1

Хөл бөмбөгийн сургуулийн аварга шалгаруулах тэмцээнд эхний өдөр 10 тоглолт болохоор төлөвлөв. Нэг тоглолт 40 минут үргэлжилнэ. Тоглолт болгоны дунд 5 минутын завсарлага болдог ба тоглолт 17 цаг 25 минутад дуусах бол хэдэн цагт тэмцээн эхлэх ёстой вэ?

 • А. 9:00             

 • В. 10:00       

 • С. 10:55       

 • D. 11:10

Оноо: 1

Уул уурхайн олборлолт нэмэгдсэнээс цагаан зээрийн тархац нутаг хумигдсан. Нүүрс зөөх машины цуваа цагаан зээрийн идээшилдэг нутгаар өнгөрдөг болсон бол зээрийн популяцид ямар өөрчлөлт гарах вэ?

 • А. Цагаан  зээр янзагаа хамгаалан машин руу дайрна     

 • В. Идээшилж байгаа нутаг дэвсгэрээсээ нүүдэллэнэ   

 • С.Үржлийн идэвхи нь буурна  

 • D. Үржлийн дараах насны бодгалиуд стресст өртөн ихэнх нь үхнэ

Оноо: 1

y=\frac{1}{3}\left ( cos^{2}x-sin^{2}x \right ) функцийн үеийг ол.

 • A. 60°          

 • B. 120°      

 • C. 180°        

 • D. 360°

Оноо: 1

R1=2 Ом, R2=3 Ом эсэргүүцлүүдийг цуваа холбож U=6В хүчдэлтэй үүсгүүрт холбов. Хэлхээгээр урсах гүйдлийн хүчийг олно уу.

 • А. 5 A     

 • B. 30 A     

 • C. 1.2 A    

 • D. 2 A

Оноо: 1

Цэцгийн бүтцийн туслах хэсгийн аль нэг нь байхгүй болюу гэхвэ?

 • А. Богино өдрийн ургамал

 • B. Давхар шадар эрхтэнтэй

 • C. Урт өдрийн ургамал 

 • D. Энгийн шадар эрхтэнтэй

Оноо: 1

Сагсан бөмбөгийн дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээнд нийт 12 тоглолт болохоор төлөвлөв. Нэг тоглолт 20 минут үргэлжилнэ. Тоглолт болгоны дунд 10 минутын завсарлага болдог ба тоглолт 16 цаг 00 минутад дуусах бол хэдэн цагт тэмцээн эхлэх ёстой вэ?

 • А.10:00        

 • В. 10:05       

 • С. 10:10        

 •  D. 10:20

Оноо: 1

Уурхайн олборлолт нэмэгдсэнээс үнэгнийтархац нутаг хумигдсан. Нүүрс зөөх машины цуваа үнэгнийидээшилдэг нутгаар дайранөнгөрдөг болсон бол үнэгний популяцидямар өөрчлөлт гарах вэ?

 • А. Үнэг гавраа хамгаалан машин руу дайрна  

 • В. Өөр газар нутаг руу нүүн шилжинэ. 

 • С.Үржлийн идэвхи нь буурна  

 • D. Үржлийн дараах насны бодгалиуд стресст өртөн ихэнх нь үхнэ

Оноо: 1

\left ( \sqrt{5}-\sqrt{2} \right )^{2}-\left ( 2\sqrt{2}-1 \right )\cdot \left ( 2\sqrt{2} \right +1) утгыг ол.

 • A.-2\sqrt{10}-2 

 • B.-2\sqrt{10}         

 • C.   -4            

 • D.2\sqrt{10}

Оноо: 1

Дараах зурагт AB||CL ба LK=2.4см, BK=7.2см,CK=3.6см бол AK=?

 • A. 2.4см                  

 • B. 4.8см                  

 • C. 7.2см                      

 • D. 7.5см

Оноо: 1

Дэлбэ, цоморлигтойцэцгийг .................... гэнэ.

 • А. Богино өдрийн ургамал

 • B. Давхар шадар эрхтэнтэй

 • C. Урт өдрийн ургамал   

 • D. Энгийн шадар эрхтэнтэй

Оноо: 1

U=12В хүчдэлтэй батарейд R1=4 Ом ба R2=12 Ом эсэргүүцэлтэй дамжуулагчдыг зэрэгцээгээр холбов. Хэлхээний ерөнхий гүйдэл ямар байх вэ?

 • A. 3 A   

 • B. 1 A   

 • C. 4 A 

 • D. 0.8 A

Оноо: 1

tg\alpha =\frac{5}{12} болcos\alpha -ийг ол.

 • A. \frac{5}{13}         

 • B. \pm \frac{5}{13}       

 • C. \frac{12}{13}         

 • D. \pm \frac{12}{13}

Оноо: 1

Тэгш өнцөгт гурвалжны гипотенузын дундаж цэгээс катетууд хүртэлх зайнууд нь харгалзан 26 ба 33 бол катетуудын нийлбэрийг ол.

 • A. 118       

 • B. 72                

 • C. 85

 • D. 92

Оноо: 1

2008-2011 оны дэлхийн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний экспорт, импортын хэмжээг харуулсан зургаас аль хариу зөв болохыг олоорой.

 • A. Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн тогтмол өссөн байна

 • B. Экспорт импортоос үргэлж ахиу байна

 • C. 2009 онд хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний экспорт импорт буурсан байна

 • D. Хамгийн их экспортын утга 1032 тэрбум евро байна

Оноо: 1

Нэг цэцэгт дохиур, үр боловсрох орон хоёул байвал түүнийг юу гэдэг вэ?

 • A. Дан бэлэгтэй цэцэг

 • B. Хос бэлэгтэй цэцэг

 • C. Эр цэцэг

 • D. Эм цэцэг

Оноо: 1

Хэрвээ эр, эм цэцгүүд өөр өөр ургамал дээр байрлавал юу гэх вэ?

 • A. Нэг гэрт ургамал

 • B. Хоёр гэрт ургамал

 • C. Давхар шадар эрхтэнтэй

 • D. Тоос хүртэлт явагдсан

Оноо: 1

Хотуудын хоорондох зай 504 км байв. Хэрвээ машин нэг чиглэлд 63км/цаг хурдтай, харин буцахдаа 21 км/цагаар илүү хурдтай явсан бол нэг хотоос нөгөө хотод очоод, буцаж ирэхэд ямар хугацаа шаардлагатай вэ?

 • А. 6 цаг           

 • В. 8 цаг        

 • С. 12 цаг      

 • D. 14 цаг

Нийт: 16693