• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны хажуу тал нь 16. Периметр нь 57 бол түүний суурьтай нь параллелдундаж шугамын уртыг ол.

 • A. 8

 • B. 10.5           

 • C. 12.5             

 • D. 25

Оноо: 1

Цахилгаан дамжуулагчаар 1.5А гүйдэл 1 минут хугацаанд гүйв. Түүний хөндлөн огтлолоор хичнээн электрон урсаж өнгөрөх вэ?qe=1.6∙10-19 Кл

 • A. 56.25∙1019   

 • B. 1.6∙1019 

 • C. 30∙1019 

 • D. 14.4∙1019

Оноо: 1

Баг цэцгийн тухай зөв тайлбарыг сонгоно уу.

 • A. Цэцэг ишин дээрээ хэд хэдээрээ нийлж байрласан.

 • B. Цэцэг ишин дээрээ ганц нэгээрээ байрласан.

 • C. Цэцгүүд нь дан дохиуртай.

 • D. Цэцгүүд нь нийлмэл дохиуртай.

Оноо: 1

АНУ-ын нефтийн бүтээгдэхүүн импортлогч орнуудыг графикаар харуулжээ. Зургийг ажиглан зөв хариуг олоорой.

 • A. ОПЕК-ийн орнуудаас импортлох нефтийн бүтээгдэхүүний хэмжээ нэмэгдэж байна

 • B. Нийт нефть импортлох хэмжээ ихсэж байна

 • C. Канадаас импортлох нь багассан байна.

 • D. 2004-2008 онд нефтийн бүтээгдэхүүн хамгийн ихээр импортолсон байна

Оноо: 1

Периметр нь 32 см байх тэгш өнцөгтийн нэг тал нь нөгөө талаас гурав дахин их байв. Энэхүү тэгш өнцөгтөөр сууриа хийсэн 1м гүнзгий нүхний эзлэхүүн хэдэн см.куб бэ?

 • А. 1200 см.куб   

 • В. 3200 см.куб      

 • С. 4800 см.куб      

 • D. 6400 см.куб

Оноо: 1

Оройн өнцөг нь 120⁰ байх адил хажуут гурвалжны өндөр нь 14 бол гурвалжны хажуу талуудын нийлбэрийг ол.

 • A. 54     

 • B. 14               

 • C. 56                

 • D. 28

Оноо: 1

Эрвээхэй цэцгэн дээр буухад түүний хөлөнд дохиурын тоос наалджээ. Эрвээхэй дараагийн цэцгэн дээр буухад түүний хөлөн дэх тоос цэцгийн ...................бууснаар тоос хүртэлт явагдав.

 • А. Дохиур

 • B. Дэлбэ

 • C. Цоморлиг

 • D. Үр боловсрох орны амсар

Оноо: 1

Усан бассейн эзлэхүүн нь 100м.куб ба суурийн талууд нь 10 м, 5 м байв. Бассейн дотор ханыг плита наахад хэдэн метр квадрат плита хэрэгтэй вэ?

 • А. 30м.кв

 •  В. 60м.кв          

 •  С. 90м.кв    

 •   D. 110м.кв

Оноо: 1

Зөв гурвалжны тал нь 8. Өндрүүдийн суурийг холбоход үүссэн гурвалжны периметрийг ол.

 • A. 8 

 • B. 20 

 • C. 12   

 • D. 24

Оноо: 1

3^{x_{1}}+3^{x_{2}}+3^{x_{3}}+...+3^{x_{n}}=10бол3^{x_{1}+3}+3^{x_{2}+3}+3^{x_{3}+3}+...+3^{x_{n}+3}- ийн утгыг ол.

 • A. 10                

 • В. 27                  

 • С. 125               

 • D. 270

Оноо: 1

АМВ өнцөг өгөгдөв. АМВ өнцгийн гадна МО цацраг татахад ВМО = 32° ба АМО = 48 ° бол АМВ өнцгийн хэмжээг ол.

 •  А. 80°     

 •  В. 16°   

 • С. 42°    

 • D. 90°           

Оноо: 1

Тоос хүртэлтявагдахад .................. шаардлагатай.

 • А. Тоосовчинд боловсорсон тоос үр боловсрох орны амсар дээр унах

 • В. Тоосовчноос боловсорсон тоос гарах

 • С. Үрэвчинд үр боловсрох

 • D.  Үрт нахиа боловсрох

Оноо: 1

AB=BC байх ABC адил хажуут гурвалжинд ВМ өндөр татав. Хэрвээ АВС гурвалжны периметр 60, АВМ гурвалжны периметр 40 бол ВМ өндрийн уртыг ол.

 • A. 18

 • B. 10          

 • C. 12

 • D. 15

Оноо: 1

Хэрвээ цэцгийн үр боловсрох орны амсар өөрийн дохиурын тоосыг хүлээн авсан бол энэ цэцгийг ....................... гэнэ.

 • А. Солбицон тоос хүртсэн 

 • B. Өөрөө өөртөө тоос хүртсэн

 • C. Бэлгийн бус үржлээр үржсэн

 • D. Ургал үржлээр үржсэн

Оноо: 1

\frac{1}{3}\left ( log_{3}27+25^{log_{5}\left ( 2\cdot \sqrt{3} \right )} \right )^{log_{15}6}утгыг ол.

 • A. 1                

 • В.2                  

 • С.3                 

 • D.6

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны периметр 7. Түүний хажуу талуудын нийлбэр нь сууриасаа 2.5 дахин их бол хажуу талыг ол.

 • A. 5

 • B. 2.5           

 • C. 4.5               

 • D. 3.5

Оноо: 1

Цэцэгт ургамалд үр тогтсоноор ............. үүснэ.

 • A. Жимс

 • B. Цэцэг

 • C. Үр

 • D. Үрэвч

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны суурийг хажуу талд харьцуулсан харьцаа 4∶3. Хэрвээ гурвалжны периметр нь 40 бол суурийн уртыг ол.

 • A. 10                

 • B. 12              

 • C. 16                

 • D. 4

Оноо: 1

tg\alpha =\frac{1}{3} бол sin2\alpha +cos2\alpha -ийн утгыг ол.

 • A. 1.6 

 • B. 0.8    

 • C. 1.2      

 • D. 1.4  

Оноо: 1

Ихэнх ургамлын ................ амьтныг татахын тулд гадуураа махлаг зузаан, шүүслэг жимстэй болсон байдаг.

 • A. Иш

 • B. Цэцгүүд

 • C. Үр

 • D. Үндэс

Нийт: 16693