• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

log_{2}log_{2}\left ( 2^{5}\cdot \sqrt{64} \right )утгыг ол.

 • A.3                      

 • B. 4                 

 • C.6                  

 • D.9

Оноо: 1

Ургамлын үр тархах аргад орохгүйг ньсонгоно уу.

 • A. Амьтнаар

 • B. Салхиар

 • C. Спороор

 • D. Усаар

Оноо: 2

Дамжуулагчийн хөндлөн огтлолоор 5 минутын хугацаанд 30 мКл цэнэг урсаж өнгөрсөн ба энэ хэсгийн хүчдэл 10 В бол эсэргүүцэл нь ямар байх вэ?

 • A. 300 Ом 

 • B. 100 кОм 

 • C. 300 кОм

 • D. 100 Ом

Оноо: 1

(1-sin\alpha )^{2}(1+sin\alpha )^{2}+ \frac{1}{2}sin^{2}2\alpha (1+\frac{1}{2} tg^{2}\alpha ) хялбарчил.

 • A. cos^{2}\alpha         

 • B. sin^{2}\alpha          

 • C. 1    

 • D. 2

Оноо: 2

Тэгш өнцөгт гурвалжны хоёр талын урт 2\sqrt{5} ба 4 бол аль хувилбар дахь хоёр утга гурвалжны гуравдахь талын урт болж чадах вэ?

 • A. 2;  4             

 • B. 2;  6             

 • C. 6;  8             

 • D. \sqrt{5}; 2

Оноо: 1

Гар чийдэнгээр 0.2 А гүйдэл 20 с хугацаанд урссан бол цахилгаан энергийн хэмжээг олно уу? Хүчдэл 3 В.

 • A. 4 Ж 

 • B. 300 Ж 

 • C. 12 Ж  

 • D. 0.75 Ж

Оноо: 1

Үр соёолоход зайлшгүй шаардлагатай нөхцөл аль нь вэ?

 • А. Хүчилтөрөгч, дулаан, чийг

 • В. Хүчилтөрөгч, дулаан, салхи

 • С. Дулаан, чийг, гэрэл

 • D. Дулаан, гэрэл, нар

Оноо: 2

ABD тэгш өнцөгт гурвалжны AD талын дундаж цэг С болно. Хэрэв ∠BСD=70обол А орой дахь гадаад өнцгийн хэмжээ аль вэ?

 • A. 110⁰            

 • B. 124⁰                      

 • C. 145⁰                       

 • D. 130⁰

Оноо: 1

Read the conversation and choose the correct answer.

……..can I help you? - I need a map of city.

 • A.Why

 • B.How

 • C.How often

 • D.When

Оноо: 1

Хэрвээ цэцгийн үр боловсрох орны амсар ижил зүйлийн цэцгийн тоосыг хүлээн авсан бол энэ цэцгийг ....................... гэнэ.

 • А. Солбицон тоос хүртсэн 

 • B. Өөрөө өөртөө тоос хүртсэн

 • C. Бэлгийн бус үржлээр үржсэн

 • D. Ургал үржлээр үржсэн

Оноо: 1

log_{2}3\approx 1.58болlog_{2}12+4 log_{4}\sqrt{3} илэрхийллийн утгыг ол.

 • A.5.16  

 • B. 7.9              

 • C.11.06           

 • D.log_{6}\left ( 12+ \sqrt{3}\right )

Оноо: 1

tg\alpha =-3бол\frac{-2sin\alpha +3cos\alpha }{4cos\alpha +3sin\alpha }=?

 • A. -2,4            

 • B. -1,8

 • C. -1,6            

 • D. 2,4

Оноо: 1

Генийн инженерчлэл хийхэд зориулж хэрэгцээт ДНХ ялган авахдаа гель электроферозынаргыг ашигладаг. Дээж 3 нь вирусийн ДНХ бол тухайн вирусээр халдварлагдсан хүнийг олно уу.

 • А. Дээж 1,2-т илэрсэн     

 • В. Дээж 2, 3- д илэрсэн

 • С. зөвхөн дээж 3-д илэрсэн

 • D. зөвхөн дээж 2-т илэрсэн

Оноо: 1

Read the conversation and choose the correct answer.

……..with it? - I’ve got a problem with my car.

 • A.How long

 • B.What would you

 • C.What’s wrong

 • D.Why

Оноо: 1

Дээж 4бол гэмт хэргийн газраас олдсон ДНХ юм. Хэргийн сэжигтэн байх магадлалтай 3хүнээс ДНХ- г нь авч гель электрофероз явуулжээ. Аль дээж нь гэмт хэрэгтнийх вэ?

 • А. Дээж 2    

 • В. Дээж 3

 • С. Дээж 4

 • D. Дээж 1

Оноо: 1

ctg\alpha =2 бол\frac{cos\alpha+3sin\alpha }{cos^{3}\alpha -sin^{3}\alpha }=?

 • A. 25/7           

 • B. 1/5              

 • C. 30/7           

 • D. 1

Оноо: 1

Read the conversation and choose the correct answer.

……..to look at it right away. - Thank you, that would be great.

 • A.I’ll send you someone

 • B.I send you someone

 • C.I sent someone you

 • D.I sent you

Оноо: 1

Эцэг тогтоолгох хүсэлтийн дагуу хүү болон 3 магадлалтай эцгээс ДНХ авч гель электрофероз явуулжээ. Хүүгийн ДНХ дээж 4 бол эцгийг тогтооно уу.

 • А. Дээж 1

 • В. Дээж 2

 • С. Дээж 3

 • D. Дээж 4

Оноо: 1

Дараах тэгш өнцөгт гурвалжны AD- ийн дундаж цэг С ба BC=CD болно. Хэрэв ∠BСD=700 бол А орой дахь гадаад өнцгийг ол.

 • A.36⁰             

 • B.124⁰                      

 • C.145⁰                       

 • D.30⁰

Оноо: 1

Эцэгтогтоолгох хүсэлтийн дагуу эх, 2 хүү болон боломжит магадлалтай эцгээс нь ДНХ-ийн дээж авчгель электрофероз явуулжээ. Дээж 1 нь эхийн, дээж 4 нь эцгийн, дээж 2 ба дээж 3 нь хөвгүүдийнДНХ бол шинжилгээнд хамрагдсан эцэг, хүү хоёрыг тогтооно уу.

 • А. Дээж 1,2 

 • В. Дээж 2,3 

 • С. Дээж 1,4

 • D. Дээж 3,4

Нийт: 16693