• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Сурагч хулдаасан шалыг гутлынхаа улаар үрж байснаа хуруугаа өөр хүүхдэд хүргэхэд оч үүсэж час час хийх дуу гарав. Энэ нь ямар үзэгдэлтэй холбоотой вэ?

 • A. Гэрлийн 

 • B. Соронзон

 • C. Цахилгаанжих

 • D. Дулааны

Оноо: 1

Read the conversation and choose the correct answer.

Oh, no. I have lost my wallet. - That’s ……..

 • A.too bad

 • B.too badly

 • C.too worse

 • D.too worse

Оноо: 1

Хэрэв 0< x< 1 бол аль тэнцэтгэл биш үнэн бэ?

 • A.0< log_{10}x< 1     

 • B. log10x> 1              

 • C.log10x<0                

 • D.log10x<-1

Оноо: 2

\frac{sin4\alpha }{cos3\alpha +cos\alpha }=?

 • A. 4sin\alpha         

 • B. 2cos\alpha         

 • C. tg4\alpha

 • D. 2sin\alpha

Оноо: 1

Сурагч алаг даахай, усны булга зэрэг амьтдыг судлах явцдаа ангилал зүйн нэг багт багтдаг боловч бие бүтцээрээ ялгаатай болохыг ажиглажээ. Энэ нь эволюцийн ямар үзэгдлийг илэрхийлэх вэ?

 • А. Конвергенци   

 • В. Дивергенци  

 • С. Параллелизм

 • D. Девиаци

Оноо: 1

Read the conversation and choose the correct answer.

Are you okay? You look a bit pale. - ……..

 • A.Actually, I feel terrible.

 • B.Actually, I feel terribly.

 • C.Actually, I am excited.

 • D.Actually, I am exciting.

Оноо: 1

Сурагч туулай, тарвага зэрэг амьтдыг судлах явцдаа ангилал зүйн нэг багт багтдаг боловч бие бүтцээрээ ялгаатай болохыг ажиглажээ. Энэ нь эволюцийн ямар үзэгдлийг илэрхийлэх вэ?

 • А. Конвергенци

 • В. Дивергенци  

 • С. Параллелизм 

 • D. Девиаци

Оноо: 1

Сурагчид амьтдыг биологийн бүтцээр нь ангилжээ. Доорх ангилсан амьтдаас ижил орчинд бие бүтэц ойролцоо хөгжсөн амьтад аль нь вэ?

 • А. Халим, аварга загас

 • В. Далайн гахай, далайн морь

 • С. Хэрэм, зурам

 • D. Тарвага, хулгана

Оноо: 2

\frac{-sec\alpha +cos\alpha }{cosec\alpha -sin\alpha }=?

 • A. -tg^{2}\alpha–tg^{2}\alpha

 • B. -tg^{3}\alpha           

 • C. ctg^{3}\alpha          

 • D. ctg\alpha

Оноо: 1

Цахилгаан хэлхээ бүрдүүлдэг дараах элементүүдийг хэрхэн тэмдэглэдэг вэ? Зөв хариуг харгалзуулна уу.

 • A. 1а,2г,3б,4в  

 • B. 1г,2а,3в,4б  

 • C. 1а,2б,3г,4в 

 • D. 1г,2б,3в,4а

Оноо: 1

Read the conversation and choose the correct answer.

……..to see Dr. Jones? -.Yes, alright. That would be fine.

 • A.Would you like?

 •  B.Do you like?

 • C.Did you like?

 • D.Have you liked?

Оноо: 1

Сурагчид амьтдыг биологийн бүтцээр нь ангилжээ. Доор ангилсан амьтдаас дивергенциэр хөгжсөн амьтдыг олно уу.

 • А. Халим, аварга загас

 • В. Далайн гахай, далайн морь 

 • С. Хэрэм, зурам

 • D. Саарал чоно, тасманийн уутат чоно

Оноо: 1

Сохор номин, хүн хорхой зэрэг амьтад нь нүх малтан амьдардаг бөгөөд тодорхой бүтцээрээ төстэй байдаг. Ийм бүтцийн онцлогыг ямар ойлголтоор тайлбарлах боломжтой вэ?

 • А. Конвергенци 

 • В. Дивергенци  

 • С. Параллелизм

 • D. Девиаци

Оноо: 1

Дараах цуваа төгсгөлгүй үргэлжилдэг.

27=3x3x3x, 207=3x3x23, 2007=3x3x223, … Энэ цувааны 81-д хуваагдах гишүүн аль нь вэ?

 • A.200 007      

 • B. 20 000 007           

 •   C. 2 000 000 007        

 • D. 20 000  000 007

Оноо: 1

Сурагчид амьтдыг биологийн бүтцээр нь ангилжээ. Доорх ангилсан амьтдаас паралелиар хөгжсөн амьтад аль нь вэ?

 • А. Халим, аварга загас 

 • В. Далайн хав, далайн муур   

 • С. Хэрэм, зурам  

 • D. Саарал чоно, тасманийн уутат чоно

Оноо: 1

Засмал замаар автомашины хөдлөх хөдөлгөөний тэгшитгэл Х=80-2t2 хэлбэрээр өгөгдөв. 5 секундын дараах автомашины координатыг тодорхойлно уу

 • A. 30 м      

 • B. 70 м  

 • C. 90 м   

 • D. 130 м

Оноо: 1

Биологийн бууралтад өртсөн амьтдын тоо толгой буурсаармөхөхөд хүрдэг. Говийн мазаалай баавгайн хувьд ямар шалтгаанаас болж тоо толгойнбууралтад өртсөн болохыг тогтооно уу.

 • А. Түүнийг иддэг махчин амьтны тоо нэмэгдсэн

 • В. Малчид цөөн мал өсгөснөөс болж идэш тэжээлийн хомсдолд орсон

 • С. Газар тариалан эрхэлснээр амьдарч байсан газар нутгаасаа дайжсан 

 • D. Амьдрах газар нутаг нь багасч хоол тэжээл багассан

Оноо: 1

Цахилгаан хэлхээнд холбосон амперметрүүдийнзаалтуудыг жишнэ үү.

 • A. I1>I2>I   

 • B. I1<I2<I

 • C. I1=I2=I   

 • D. I1=I2=I3=0

Оноо: 1

Read the conversation and choose the correct answer.

How can I help you? - ……..to speak to Robert.

 • A.I  had

 •  B.I liked

 • C.I  would like

 • D.I have liked

Оноо: 1

Монгол улсад тарваганы тоо толгой багассан тул хамгаалах шийдвэр гаргажээ. Тарвагын тоо толгой аажмаар ихсэхэд нөлөөлж болохбиологийн шалтгааныг олно уу.

 • А. Шинээр өөр газар нутагшуулсан

 • В. Хоол  тэжээлийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн 

 • С. Тарваганы үржлийн эрчим нэмэгдсэн

 • D. Тарвага агнахыг хориглосон 

Нийт: 16693