• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зурагт урагшаа 20 см/с хурдтай явж байгаа кран модыг газраас эгц дээш 10 см/с хурдтай өргөнө. Газартай харьцангуй модны хөдөлгөөний хурдыг тодорхойлно уу.

 • A. 10 см/с

 • B. 20 см/с 

 • C. 22 см/с

 • D. 30 см/с

Оноо: 1

Мазаалайг хамгаалахад клонингийн арга хэрэглэх нь ач тустай гэж эрдэмтдийн зарим нь үздэг. Мазаалайг хамгаалах өөр үр дүнтэй аргыг нэрлэнэ үү.

 • А. Шинээр өөр зүйлийн мазаалай нутагшуулах

 • В. Идэш тэжээлийг хэмжээг нэмэгдүүлэх

 • С. Өрсөлдөгч баавгайг нутагшуулах

 • D. Орчин нөхцлийг өөрчлөх

Оноо: 1

Ө нь хурц өнцөг, sinӨ=t/s, t>0, s>0, t\neqs бол cosӨ=?

 • A. \frac{\sqrt{t^{2}-s^{2}}}{s}  

 • B. \frac{\sqrt{s^{2}-t^{2}}}{s}      

 • C. \frac{\sqrt{t^{2}-s^{2}}}{t}     

 • D. \frac{\sqrt{s^{2}-t^{2}}}{t}

Оноо: 1

Read the conversation and choose the correct answer.

……..who’s calling please? - Yes. My name is Martin.

 • A.Shall I ask

 • B.Will I ask

 • C.May I ask

 • D.Must I ask

Оноо: 1

Дугуйчин гараанаас хөдөлж эхлэх үед дугуйн урд ба хойд дугуйд газраас үйлчлэх үрэлтийн хүчнүүд хаашаа чиглэх вэ?

 • А. Урд дугуйд хөдөлгөөний дагуу, хойд дугуйд эсрэг

 • В. Урд дугуйд хөдөлгөөний эсрэг, хойд дугуйд дагуу

 • С. Урд, хойд дугуй хоёулаа хөдөлгөөний дагуу

 • D. Урд, хойд дугуй хоёулаа хөдөлгөөний эсрэг

Оноо: 1

Байгальдбодисууд байнгын эргэлтэд оршиж байдаг. “3” дугаараар тэмдэглэсэн үйл явцын хэмжээ нэмэгдэх нь ургамалд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?


 • А. Транспирацийн хэмжээг нэмэгдүүлэх

 • В. Фотосинтезийн хурдыг нэмэгдүүлэх 

 • С. Транспирацийн хэмжээг бууруулах,

 • D. Хуурайшилтаас хамгаалах 

Оноо: 1

Дэлхий, сар хоёр харилцан таталцдаг. Дэлхий сарыг татах хүч, сар дэлхийг татах хүч хоёрын аль нь их вэ?

 • А. Дэлхийн татах хүч их

 • В. Сарны татах хүч их

 • С. Сар, дэлхийн татах хүч тэнцүү

 • D. Сар дэлхийг татдаггүй

Оноо: 1

Агаарын бохирдолын улмаас ихэссэн NO2болон SO2-нь усны ууртай нэгдэн бороо болон буух нь ургамалд ямар сөрөг нөлөө үзүүлэх вэ?


 • А. Уургийн хэмжээг ихэсгэх      

 • В. Амьдралын үйл ажиллагааг гэмтээх 

 • С. Фотосинтез явуулах энзимийг дэмжих 

 • D. Уураг нийлэгжүүлэх энзимийг хурдасгах

Оноо: 1

\alpha =arcsin(3/5) \Rightarrow 3ctg2\alpha =?

 • A.  -0.875       

 • B.  ±0.875

 • C. 0.875      

 • D. 21/8

Оноо: 1

Read the conversation and choose the correct answer.

Actually, they are a bit short. ……..me the next size up, please?

Certainly. Here you are.

 •  A. Could you get

 •  B. Do you get

 • C. Are you getting

 • D. Can you get

Оноо: 1

Хүний мөрөнд бууны учруулах тийрэлтийн хүч аль тохиолдолд хамгийн бага байхвэ?

 • А. Дарийн хэмжээг 2 дахин ихэсгэж, сумны массыг 2 дахин ихэсгэх

 • В. Дарийн хэмжээг 2 дахин ихэсгэж, сумны массыг 2 дахин багасгах 

 • С. Бууны массыг хэвээр байлгаж, сумны массыг 2 дахин багасгах

 • D. Бууны массыг 2 дахин ихэсгэж, сумны массыг 2 дахин багасгах

Оноо: 1

Дараах хэмжигдэхүүнүүдээс аль нь 2 биеийн харилцан үйлчлэлийн их, багыг илэрхийлэх вэ?

 • A. Чадал 

 • B. Хурдатгал  

 • C. Хүч

 • D. Хөдөлгөөний тоо хэмжээ

Оноо: 1

Вольтметрээр ямар физик хэмжигдэхүүнийг хэмждэг вэ?

 • A. Гүйдлийн хүч     

 • B. Цэнэг  

 • C. Хүчдэл  

 • D. Aмпер

Оноо: 1

Үр соёолох гэдэг нь .................... юм.

 • A. Хөврөлийн үндэс хөрсөнд бэхлэгдэн фотосинтез явуулж эхлэх

 • B. Үрийн нөөц тэжээлийн тусламжтай үрээс хөврөлийн үндэс, иш, нахиа гарах

 • C. Үрэвчинд тоосны мөхлөг хүрэх

 • D. Үрт нахианы өндгөн эс тоосны мөхлөгтэй нийлэх

Оноо: 1

Ургамлын навчаарус уурших үзэгдлийгсудлахаар сурагч нэг зүйлийн ургамлаас 4 ш навч сонгон авч, жинг хэмжжээ. Тэр 1-р навчны зөвхөн дээд гадаргууд, 2-р навчны зөвхөн доод гадаргууд, 3-р навчны дээд болон доод гадаргуудвазелин түрхэж, 4-р навчийг хэвээр үлдээв. Навчнуудыг нэгижил нөхцөлд байрлуулан, 10 минут тутамд навчийг жигнэв. Навчны жинг буурах дарааллаар зөвбайрлуулсан дарааллыг сонгоно уу. • А. 3-4-1-2   

 • В. 3-2-1-4   

 • С. 4-2-1-3  

 • D. 4-1-2-3

Оноо: 1

\frac{1+sin2\alpha }{cos(2\alpha -2\pi )\cdot ctg(\alpha -\frac{5\pi }{4})}+cos^{2}\alpha =

 • A. -sin\alpha cos\alpha   

 • B. 1+cos^{2}\alpha     

 • C. sin^{2}\alpha         

 • D. -sin^{2}\alpha

Оноо: 1

Read the conversation and choose the correct answer.

……..? They are 45 dollars.

 • A.How much did they cost

 • B.How much have they cost

 • C.How much do they cost

 • D.How much will they cost

Оноо: 1

Ургамлаас ялгарах “2” дугаараар тэмдэглэсэн бодисын хэмжээ багасах нь амьтанд хэрхэн нөлөөлөхвэ?

 • А. Нүүрсхүчлийн хий үүсгэн булчинг ажиллуулах

 • В. Шим бодисыг нийлэгжүүлэн булчинг ажиллуулах   

 • С. Сүүний хүчил үүсгэн булчин ядраах 

 • D. Энерги үүсгэн дулаан хадгалах

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэнсоронзынА ба В үзүүр ямар туйл болохыг нэрлэнэ үү.

 • A. А өмнөд, В хойд    

 • B. А хойд, В өмнөд

 • C. А нэмэх, В хасах 

 • D. А сөрөг, В эерэг

Оноо: 1

Гэрэлтэй үед ургамалд "1” үйл явцын дүнд үүссэн бүтээгдэхүүн бодисыг илрүүлэхийн тулд нэгэн сурагч гадаа ургаж байгаа ургамлаас 5 навчийг сонгон гэрэл нэвтрүүлэхгүйн тулд хар туузаар ороожээ. Сурагч 3 цагийн дараа тухайн навчнуудадцардуул үүссэн эсэхийг илрүүлэх туршилтыг явуулахад навчинд цардуул үүссэн нь илэрчээ. Тухайн сурагч туршилтын бэлтгэл хийхдээямар алдаа гаргасан болохыг таамаглана уу.

 • А. Амьд навч авсан        

 • В. Навчаа гэрэлд ил тавиагүй

 • С. Навчинд гэрэл нэвтрүүлэх боломж үлдээсэн

 • D. Навчыг тасалж авсан 

Нийт: 16693