• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Тэгш өнцөгт гурвалжны хоёр талын урт 3 ба 2\sqrt{2} бол аль хувилбар дахь хоёр утга гурвалжны гуравдахь талын урт болж чадах вэ?

 • A. 2.82; 3   

 • B. 1;\sqrt{17}

 • C. 3; 2    

 • D. \sqrt{13};3

Оноо: 1

Хэрэв 00<\alpha<900 бол\frac{\sqrt{1+sin\alpha }+\sqrt{1-sin\alpha }}{\sqrt{1+sin\alpha }-\sqrt{1-sin\alpha }}=?

 • A. tg(\alpha /2)

 • B. ctg(\alpha /2)      

 • C. -tg(\alpha /2)    

 • D. -ctg(\alpha /2)

Оноо: 1

Хүний амьсгалаар нүүрсхүчлийн хий ялгардаг болохыг илрүүлэх туршилтыг сурагчид хийжээ. 1-р сурагч Са(OH)2 уусмал бүхий хуруу шил руу,2-р сурагч CaCl2 -ийн уусмал бүхий хуруу шил руу, 3-р сурагч Н2О бүхий хуруу шил рүү, 4-р сурагч CuSO4 уусмал бүхий хуруу шил рүүнарийн гуурсаар үлээж, өнгөний өөрчлөлтийг ажиглажээ. Аль сурагчийн туршилтын үр дүн зөв гарахыг таамаглана уу.

 • А. 1-р сурагч

 • В. 2-р сурагч     

 • С. 3-р сурагч

 • D. 4-р сурагч

Оноо: 1

Read the conversation and choose the correct answer.

Ok, anything else? - ……..

 • A.No, that was it, thanks.

 • B.No , that has it, thanks

 • C.No, that’s it, thanks

 • D.Thanks 

Оноо: 1

Нэгэн сурагч ургамлаас "1" дугаартай тэмдэглэгдсэн бодис хэрхэн үүсдэг болохыгсудалжээ. Тэр гэрэлтэй үед тухайн бодис илүү их үүсдэг болохыг ажигласан бөгөөдтухайн бодис ургамлын ямар үйл ажиллагаанд түлхүү оролцдог вэ?

 • А. Бүтцийн нэгдэл үүсгэх         

 • В. Биомасс үүсгэх

 • С. Шим нэгдэл үүсгэх 

 • D. Энерги үүсгэх   

Оноо: 1

Ороомгоор гүйдэл гүйлгэхэд соронзон чанартай болдогийг бид мэднэ. Ороомгийн ороодсын тоог олон болгоход соронзынтатах чадвар нь өөрчлөгдөх үү?

 • A. Ихэснэ

 • B. Багасна 

 • C. Өөрчлөгдөхгүй  

 • D. Соронзон чанараа алдана

Оноо: 1

Read the conversation and choose the correct answer.

……..this weekend? - Hi, I haven’t got any plans.

 • A.What are you doing

 • B.What do you do

 • C.What did you do

 • D.What have you done

Оноо: 1

\frac{1+cos2\alpha }{ctg\frac{\alpha }{2}-tg\frac{\alpha }{2}}=?

 • A. sin\alpha     

 • B. 2 sin^{2}\alpha /2    

 • C. cos^{2}\alpha sin\alpha

 • D. 0.5 sin2\alpha

Оноо: 1

Шингэнт шахуургын том бүлүүрийн талбай 50 см2 ба жижиг бүлүүрийн талбай 5 см2. Жижиг бүлүүрт 40 Н дарах хүчээр үйлчилсэн бол том бүлүүрийг өргөх хүчний хэмжээг тодорхойлно уу .

 • A. 6.25 Н

 • B. 4 Н

 • C. 200 Н  

 • D. 400 Н

Оноо: 1

Read the conversation and choose the correct answer.

I see. Well, another time, then. Yeah ……..?

 • A.How much on Saturday

 • B.How about next Saturday

 • C.How is Saturday

 • D.How was Saturday

Оноо: 1

10 м2 ба 2 м2 талбайтай хоёр бүлүүр бүхий шингэнт шахуургын том бүлүүр дээр нь 100 кг масстай ачаа тавив. Энэ үед бага бүлүүрт ямар хэмжээний даралт дамжих вэ? g=10 Н/кг

 • А. 10 Па   

 • B. 100 Па 

 • C. 500 Па

 • D. 5000 Па 

Оноо: 1

Гэрийн цахилгаан хэрэгслүүд ихэвчлэн ямар холболтоор хэлхээнд залгагдсан байдагвэ?

 • A. Цуваа    

 • B. Зэрэгцээ 

 • C. Цуваа ба зэрэгцээ  

 • D. Богино

Оноо: 2

Адил хажуут гурвалжны оройн өнцөг нь 120⁰, суурьт буулгасан өндөр нь\sqrt{3} бол гурвалжны талбайг ол.

 • A. 2\sqrt{3}

 • B. 15.5    

 • C. 3\sqrt{3}

 • C. 6\sqrt{3}

Оноо: 1

2 кг масстай, 10 м/с хурдтай хөдөлж байгаа биеийн кинетик энергийг тодорхойлно уу.

 • A. 10 Ж

 • B. 20 Ж

 • C.100 Ж

 • D. 200 Ж

Оноо: 1

Гар утасны дэргэд соронзон зүү байрлуулсан үед утас дуугарахад зүү хазайдгийн учир юу вэ?

 • A. Утасны дуу чимээ гарснаас  

 • B. Утас чичирснээс  

 • C. Гүйдлийн соронзон орноос       

 • D. Цахилгаан орноос

Оноо: 1

Ширээн дээр 2 кг масстай ууттай гурил байна. Ширээний өндөр 65 см бол шалтай харьцангуй гурилын потенциал энергийг тодорхойл. g=10 м/с2

 • A. 0 Ж  

 • B. 1.3 Ж

 • C. 13 Ж  

 • D. 1300 Ж

Оноо: 1

Read the conversation and choose the correct answer.

……..? - I prefer plain dresses

 • A.Which dresses did you prefer

 • B.Which dresses do you prefer

 • C.What kind of dresses did you like

 • D.What dress did you like most

Оноо: 1

Зурагт өгсөн BA болон DE шулуунууд параллелбөгөөд∠BCD=30о, ∠CDE=140о бол СВА өнцгийн хэмжээ аль вэ?

 • A. 110⁰                      

 • B. 170⁰                    

 • C. 120⁰                       

 • D. 130⁰

Оноо: 1

Хэрэв 900<\alpha<1800 бол\frac{\sqrt{1+sin\alpha }+\sqrt{1-sin\alpha }}{\sqrt{1+sin\alpha }-\sqrt{1-sin\alpha }}=?

 • A. tg(\alpha /2)       

 • B. ctg(\alpha /2)      

 • C. ctg\alpha    

 • D. tg\alpha

Оноо: 1

100 Н/м хаттай пүршийг 2 см сунгав. Пүрш хэчнээн хэмжээний потенциал энергитэй болох вэ?

 • А. 0.02 Ж 

 • B. 1 Ж

 • C. 2 Ж 

 • D. 200 Ж

Нийт: 16693