• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Цагийн 8 дугаар бүсэд хамрагдах аймгуудыг олоорой.

 • A. Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий

 • B.Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Төв

 • C. Баян-Өлгий, Увс, Ховд

 • D. Зөв хариулт байхгүй.

Оноо: 1

Балаараа үсээ үрээд цаасны үртсэнд ойртуулахад балны үзүүрт цааснууд наалдах учир юу вэ?

 • A. Нөлөөгөөр  туйлшрах

 • B. Шүргэлтээр цахилгаанжсан 

 • C. Соронзлогдсон    

 • D. Цэнэг шилжсэн

Оноо: 1

Зурагт өгснөөрADнь биссектрис, ∠BАC=82o, ADDE, ∠АВC=68o бол EDC өнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 18⁰           

 • B. 19⁰             

 • C. 26⁰             

 • D. 27⁰

Оноо: 1

Read the conversation and choose the correct answer.

……..you to a friend of mine.

 • A.I’d like to introduce

 • B.introduce

 • C.I will introduce

 • D.I introduce

Оноо: 1

Байгаль дээрх цахилгаан үзэгдлийг нэрлэнэ үү.

 • A. Бороо орох

 • B. Цас орох  

 • C. Аянга  

 • D. Тэнгэр дуугарах

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн нэг биед үйлчлэх хоёр хүчний нийлбэрийг тодорхойлно уу.

 • А. 4 Н

 • B. 8 Н

 • C. 12 Н

 • D. 20 Н

Оноо: 1

tg\alpha=3 бол\frac{2sin2\alpha -3cos2\alpha }{4sin2\alpha +5cos2\alpha }=?

 • A. -9/4       

 • B. -4.5

 • C. -1.6            

 • D. 4.5

Оноо: 1

Read the conversation and choose the correct answer.

…….. in a house? - No, I live in a flat.

 • A.Do you live

 • B.Did you live

 • C.You live

 • D.Will you live

Оноо: 1

Пүршийг 0.4 м-ээр шахахад пүрш 0.16 Ж потенциал энергитэй болсон бол пүршний хатыг тодорхойлно уу.

 • А. 0.05 Н/м    

 • B. 0.5 Н/м 

 • C. 0.8 Н/м  

 • D. 2 Н/м

Оноо: 1

Read the conversation and choose the correct answer.

………… for holiday last year? - I went to Singapore.

 • A.Where do you go

 • B.Where will you go

 • C.Where did  you go

 • D.Where you went

Оноо: 1

y=3-cos2x функц хамгийн их утга авах x–ийн хамгийн бага эерэг утгыг ол.

 • A. \frac{\pi }{4}  

 • B. \frac{\pi }{2}    

 • C. \pi                        

 • D. \frac{3\pi }{2}

Оноо: 2

Адил хажуут гурвалжны суурьт буулгасан өндөр нь 10 хажуу тал нь15 бол гурвалжны талбайг ол.

 • A. 42\sqrt{5}

 • B. 50                

 • C. 45 

 • D. 50\sqrt{5}

Оноо: 1

Аль хариулт алдаатай байна вэ?

 • A. 56 м.кв = 5600 дм.кв      

 • B. 80 ар = 8000 м.кв          

 • C. 7 га = 0.07 м.кв

 • D. 4 м.кв = 40000 см.кв

Оноо: 1

Read the conversation and choose the correct answer.

……..anything this evening? - Yes, I’m going to the theatre.

 • A.Are you doing

 • B.Will you do

 • C.Do you do

 • D.Did you do

Оноо: 1

1м нь хэдэн мм- тэй тэнцэх вэ?

 • A. 1000мм  

 • B.100мм        

 • C.10мм 

 •  D.10000мм

Оноо: 1

Read the conversation and choose the correct answer.

……..a chocolate cake? - No, I made a fruit cake.

 • A.Do you make

 • B.Will you make

 • C.Have you made

 • D.Did you make

Оноо: 1

1кг 080гр-ийг кг-аар илэрхийлээрэй.

 • A.1.8кг     

 • B.1.08кг  

 • C.1.008кг     

 • D.10.80кг

Оноо: 1

5 граммыг килограммаар илэрхийлнэ үү?

 • A.0.005кг  

 •  B.0.05кг    

 •  C.0.5кг     

 •  D. 5000кг

Оноо: 1

2cos^{3}\alpha sin\alpha +2sin^{3}\alpha cos\alphaилэрхийллийн утга алинтай нь тэнцүү вэ?

 • A. cos2\alpha          

 • B. cos^{2}\alpha         

 • C. 2sin\alpha

 • D. sin2\alpha

Оноо: 1

Хоёр цагийн\frac{6}{20} хэсэг нь хэдэн минут вэ?

 • А.18 мин

 • В.5 мин      

 • С.36 мин    

 • D.15 мин

Нийт: 16693