• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Адил хажуут тэгш өнцөгт гурвалжны талбай нь 8 бол гипотенузын уртыг ол.

 • A. 2\sqrt{2}            

 • B. 4\sqrt{2}

 • C. 12\sqrt{2}  

 • D. 14\sqrt{2}

Оноо: 1

Matching:

Match the names on the left with the definition on the right

Biology -

 • A. the study of the land and how we use it

 • B. the science that studies living organisms.

 • C. the science of matter and energy and their interactions.

 •  D. a group of related sciences, including algebra, geometry

Оноо: 3

\overline{123*5678} тоо 9-д хуваагддаг байхаар *-ны оронд байх цифрүүдийг ол.

Оноо: 1
 1. Зурагт аль функцийн график дүрслэгдсэн бэ?
 • A. f(x)=2cos(x+\pi )        

 • B. f(x)=sin2x           

 • C. f(x)=-2sinx         

 • D. f(x)=2sinx

Оноо: 1

Matching:

Match the names on the left with the definition on the right

Physics-

 •  A. the study of the land and how we use it

 • B. the science that studies living organisms.

 • C. the science of matter and energy and their interactions.

 • D. a group of related sciences, including algebra, geometry etc.

Оноо: 1

Зурагт өгсөнСВбаDEшулуунууд параллел болBADөнцгийн хэмжээ аль ньвэ?

 • A. 32⁰     

 • B. 26⁰             

 • C. 28⁰            

 • D. 30⁰

Оноо: 1

sin17^{\circ}sin33^{\circ}-cos17^{\circ}cos33^{\circ}илэрхийллийн утгыг ол.

 • A. –0.643                  

 • B. 0     

 • C. 0.126         

 • D. 0.643

Оноо: 1

1 грамм нь килограммын хэдний хэдэн хэсэг вэ?

 •  А. 1 / 100  

 • B. 1 / 1000        

 • C. 1 / 10

 • D.1 / 10000

Оноо: 1

Зурагт өгсөнСВбаDEшулуунууд параллел болBADөнцгийн хэмжээ аль ньвэ?

 • A. 56⁰            

 • B. 24⁰             

 • C. 34⁰          

 • D. 36⁰

Оноо: 2

\left \{ -5.3 \right \}+\left [ \frac{11}{3} \right ]- \left [ \sqrt{8} \right ] утгыг ол.

Оноо: 1

1литр нь хэдэн см.куб-тэй тэнцэх вэ?

 • А.  10000 см.куб  

 • B. 100 см.куб    

 • C. 10см.куб     

 • D. 1000см.куб

Оноо: 1

sin(135^{\circ}+\alpha )+sin(135^{\circ}-\alpha )илэрхийлэл алинтай нь тэнцүү вэ?

 • A. \sqrt{2}sin\alpha     

 • B. \sqrt{2}cos\alpha      

 • C. \sqrt{3}sin\alpha                         

 • D. \sqrt{3}cos\alpha

Оноо: 1

ABCD A/ B/ C/ D/ A//B//C//D// дараалсан хувиргалтуудыг олоорой.

 • a)Төвийн тэгш хэм, параллель зөөлт       

 • b)Гомотет,параллель зөөлт                       

   

 • c)Эргүүлэлт,тэнхлэгийн тэгш хэм                        

 • d)Эргүүлэлт , гомотет

Оноо: 1

Цахилгаан хэлхээнд холбогдсон бүх чийдэнгүүд ижил бөгөөд 1-р чийдэнгээр 2 А гүйдэл гүйсэн бол 3-р чийдэнгээр ямар гүйдэл гүйх вэ?

 • A. 1 А

 • B. 2 А   

 • C. 0.5 А      

 • D. 4 А

Оноо: 1

\pi-ээс ялгаатай үетэй бол функц аль нь вэ?

 • A. f(x)=2sec2x                    

 • B. f(x)=1+sin2x       

 • C. y=cos2\pi x           

 • D. f(x)=4tgx

Оноо: 2

2017\cdot 2019-2018\cdot 2020 хялбар аргаар утгыг ол.

Оноо: 1

Сүлд модны чимэглэлийн нэг чийдэн шатахад бусад нь унтарсан бол ямар холболтоор холбогдсон бэ?

 • A. Цуваа 

 • B. Зэрэгцээ 

 • C. Цуваа ба зэрэгцээ 

 • D. Богино

Оноо: 1

Дараах биеүдээс аль нь цахилгаан гүйдлийг муу дамжуулдаг вэ?

 • A. Төмөр хайч

 • B. Мөнгөн зүүлт 

 • C. Зэс утас 

 • D. Модон шугам

Оноо: 1

2600 см.кв-ыг дм.кв-аар илэрхийлээрэй.

 • А.  26дм.кв 

 •  B. 260дм.кв   

 •   C. 2600дм.кв   

 •  D. 260000дм.кв

Оноо: 1

1 цагт хэдэн секунд багтдаг вэ?

 • А. 3600сек 

 • B. 1800сек 

 • C. 120сек   

 • D. 180 сек

Нийт: 16693