• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн ABC гурвалжны хувьд\frac{sinA \cdot ctgB}{secA} илэрхийллийн утгыг ол.

 • A. \frac{48}{125}          

 • B. 1                 

 • C. \frac{16}{25}              

 • D. \frac{64}{75}

Оноо: 1

ABCD A/ B/ C/ D/ A//B//C//D//дараалсан хувиргалтуудыг олоорой.

 • a)Төвийн тэгш хэм, параллель зөөлт                   

 • b)Гомотет, параллель зөөлт

   

 • c)Эргүүлэлт, тэнхлэгийн тэгш хэм                      

 •   d) Эргүүлэлт , гомотет

Оноо: 1

18 кг 700 г-ыг кг-аар тоймлоорой.

 • А. 18 кг     

 • B.19 кг   

 • C. 1.8 кг          

 •  D. 18.7 кг

Оноо: 1

Хэлхээний бүх чийдэнгүүд ижил бол аль чийдэн тод асах вэ?

 • A. 1

 • B. 2 

 • C. 3  

 • D. Бүгд адилхан асна

Оноо: 1

Трапецийн сууриуд 7:3 харьцаатай, ялгавар нь 5.2 м бол дундаж шугамын уртыг ол.

 • A. 3.9м                      

 • B. 13м            

 • C. 9.1м        

 • D. 6.5м

Оноо: 3

2018^{2017}тоо ямар цифрээр төгсөх вэ?

Оноо: 1

32045 кг-ийг тонноор илэрхийлээрэй.

 • А. 320.45т        

 • B. 3.2045т    

 • C. 32.045 т 

 • D. 3204.5т

Оноо: 1

Эсийн дан мембрантай эрхтэнцэр аль нь вэ?


 • A. Бөөм, гольджийн аппарат, митохондри

 • B.  Митохондри, рибосом, эндоплазмын торлог

 • C. Лизосом, митохондри, пластид

 • D Гольджийн аппарат, лизосом, эндоплазмын торлог

Оноо: 1

Трапецийн сууриуд 7:11 харьцаатай, ялгавар нь 6.4 м бол дундаж шугамын уртыг ол.

 • A. 18.2м 

 • B. 14.4м         

 • C. 28.8м            

 • D. 9.6м

Оноо: 1

y=-2sin(4x+\pi )+1функцийн утгын мужийг ол.

 • A. -1\leq y\leq 3    

 • B. -2\leq y\leq 2           

 • C. -\frac{1}{2}\leq y\leq \frac{3}{2}

 • D. 0\leq y\leq 2\pi

Оноо: 1

9 км-ийн 3 / 5 нь хэдэн метр вэ?

 • А. 54 м     

 • B. 540м  

 • C. зөв хариулт байхгүй     

 • D. 5400 м

Оноо: 1

Соронзон үйлчлэл нь соронзыналь хэсэгт илүү байх вэ?

 • A. Хоёр үзүүрт  

 • B. Дунд хэсэгт     

 • C. Бүх хэсэгт ижилхэн  

 • C. Нэг үзүүрт нь их байна

Оноо: 1

Орчин үеийн молекул биологийн судалгаанд ДНХ-ийн молекулыг таслахад ашигладаг энзимийг сонгоно уу

 • A. протеаза

 • B. липаза

 • C. рестриктаза

 • D. каталаза

Оноо: 1

54000 см.куб-ийг литрээр илэрхийлээрэй.

 • А. 5.4 л     

 •   В. 54 л     

 •  С. 5400 л  

 •  D. 0.54 л

Оноо: 1

Унадаг дугуйны гэрэл батарейгүй мөртлөө явах үед асах учир юу вэ?

 • A. Дугуйны эргэлтээр генератор ажиллана 

 • B. Соронзны нөлөөгөөр  

 • C. Гар тоормос ашигласнаас

 • D. Үрэлтээс

Оноо: 1

Дараахаас аль нь гетерозигот 3-р бүлгийн цусны генотипыг илэрхийлж байна вэ?


 • A. АО

 • B. ВО

 • C. ВВ

 • D. АВ

Оноо: 1

Зураг дээр нүд бүр нь 1x1 хэмжээстэй. Тэгвэл ABCD дөрвөн өнцөгтийн талбай хэд вэ?

 • A. 12.5            

 • B. 10.5            

 • C. 13.5          

 • D. 14.5

Оноо: 1

Уургийг бүрдүүлж буй аминхүчлүүд нь ямар холбоогоор холбогддог вэ?


 • A. Устөрөгчийн

 • B. Пептидын

 • C. Гликозидын

 • D.  Ионы

Оноо: 1

Торны нүд бүр нь 1x1 хэмжээстэйбол ABCD дөрвөн өнцөгтийн талбайг ол.

 • A. 16.5     

 • B. 18.5

 • C. 17.5

 • D. 15.5

Оноо: 1

Цэнэгтэй биеүдийг холдуулахад харилцан үйлчлэлийн хүч яаж өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Багасна 

 • B. Ихэснэ 

 • C. Өөрчлөгдөхгүй

 • D. Хүч  үйлчлэхгүй

Нийт: 16693