• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

\frac{1}{2\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 8}+\frac{1}{8\cdot 11}+....+\frac{1}{29\cdot 32} нийлбэрийг ол.

Оноо: 1

Хүндийн нэгж аль нь вэ?

 • А. кг 

 • B. см     

 • C. км    

 •  D. куб.м        

Оноо: 1

AB гэрэлт цамхаг D хөлөг онгоцноос \alpha, C хөлөг онгоцноос\beta өнцгөөр харагдана.\frac{BD}{DC} харьцааг ол.

 • A. \frac{sin\alpha cos\beta }{sin(\alpha -\beta )}  

 • B. \frac{sin\alpha cos\beta }{sin(\alpha +\beta )}  

 • C. \frac{cos\alpha sin\beta }{sin(\alpha -\beta )}  

 • D. \frac{cos\alpha sin\beta }{sin(\alpha +\beta )}

Оноо: 1

Дараах биополимеруудаас гликозидын холбоогоор холбогддог бодисыг сонгоно уу.


 • A. Нүүрс ус

 • B. Уураг

 • C. Өөх тос

 • D. Нуклейн хүчил

Оноо: 1

1 200 000 м.кв хэмжээг га-аар илэрхийлээрэй.

 • А. 12 га               

 • B. 12000 га

 • C.1200 га   

 • D.120 га

Оноо: 1

Сарын тэмдэг ирж буй үеийн умайн ханыг дүрсэлсэн хэсгийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C.C

 • D.D

Оноо: 1

Зурагт өгсөн тэгш өнцөгт гурвалжны талбай 22.5см2 бол x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 9.5см     

 • B. 5см             

 • C. 14.5см             

 • D. 9см

Оноо: 1

Зөгийн баланд их хэмжээтэй агуулагддаг моносахаруудыг сонгоно уу.


 • A. Глюкоз, фруктоз

 • B. Фруктоз, мальтоз

 • C. Галактоз, глюкоз

 • D. Сахароз, мальтоз

Оноо: 1

Ижил хэмжээтэй эерэг ба сөрөг цэнэгтэй биеийг шүргүүлбэл биеүд ямар цэнэгтэй болох вэ?

 • A. Эерэг

 • B. Сөрөг   

 • C. Саармаг

 • D. Эерэг сөрөг

Оноо: 1

Баян-Өлгий аймагт өглөөний 10 цаг болж байхад Дорнод аймагт хэдэн цаг болж байх вэ?

 •  А. 8 цаг        

 •  B.10 цаг     

 • C.9 цаг     

 •  D.12 цаг

Оноо: 1

Зурагт өгсөн тэгш өнцөгт гурвалжны талбай 16см2 бол x-ийн утгыголоорой.

 • A. 6см 

 • B. 6.5см                      

 • C. 4см           

 • D. 8см

Оноо: 1

Фотосинтезийн харанхуйн үе шат явагддаг хлоропластын бүтцийн хэсгийг сонгоно уу.


 • A. Гран

 • B. Тилакойдын мембран

 • C. Хлоропластын гадаад мембран

 • D. Стром

Оноо: 1

Сарын тэмдэг ирж байгаа үеийн умайг дүрсэлсэн зургийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

39708 кг-ийг тонноор тоймлоорой.

 • А. 40 т

 • B.39т        

 •  C.400т          

 • D.Тоймлож болохгүй

Оноо: 1

Энзим нь бөмбөлөг бүтэцтэй уураг юм. Энзимийг үүсгэдэг эрхтэнцэрийг сонгоно уу.


 • A. Лизосом

 • B. Гольджийн аппарат

 • C. Рибосом

 • D. Гөлгөр эндоплазмын тор

Оноо: 1

4-2sinxcosx илэрхийлэл хамгийн бага утга авах x–ийн 2\pi-ээс бага эерэг утгыг ол.

 • A. \frac{\pi }{4}         

 • B. \frac{5\pi }{4}  

 • C. \frac{3\pi }{2}      

 • D. \frac{\pi }{4} ,\frac{5\pi }{4}  

Оноо: 1

2м 49 см хэмжээг метрээр тоймлоорой.

 • А. 3м

 •  B. 2м    

 •   C.Тоймлож болохгүй  

 •   D.249м

Оноо: 1

Уургийн бионийлэгжилтийг эхлүүлдэг кодыг сонгоно уу.


 • A. АУГ

 • B. УАГ

 • C. УГА

 • D. УАУ

Оноо: 1

Улаанбаатараас 14 цагт ниссэн онгоц 3 цагийн дараа Токиод буухад тухайн улсын цагаар хэдэн цаг болж байх вэ?

 • A.16  цаг   

 • B . 17 цаг    

 • C. 18 цаг           

 • D. 19 цаг

Оноо: 1

Цусны улаан эсэд байх гемоглобин уургийн бүтцийн түвшинг хэлнэ үү.

 • A. Анхдагч   

 • B. Хоёрдогч

 • C. Гуравдагч

 • D. Дөрөвдөгч

Нийт: 16693