• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Аль схемд холбогдсон чийдэн тод асах вэ?

 • A. 1

 • B. 2 

 • C. 3   

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 1

Сарын тэмдэг ирээд дууссан үеийн умайн ханыг дүрсэлсэн хэсгийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Катет нь \frac{\sqrt{5}}{2} ба гипотенуз нь\frac{\sqrt{581}}{2} байх тэгш өнцөгт гурвалжны талбайг ол.

 • A. 3\sqrt{5}    

 • B. 2\sqrt{5}         

 • C. 2\sqrt{2}

 • D. 3\sqrt{2}​​​​​​ ​

Оноо: 4

\left ( \frac{1-\frac{2}{3}}{1+\frac{1}{3}} \right )^{-1} \div \frac{1+\frac{1}{1+0.25}}{1-0.75} илэрхийллийг бод.

Оноо: 1

Жижгэрэх хуваагдлын үр дүнд үүссэн эсүүдийг ............... гэнэ.

 • A. Бластопор        

 • B. Бластул

 • C. Бластоцель

 • D.  Бластомер

Оноо: 1

y=\frac{1}{3}(cos^{2}x-sin^{2}x) функцийн үеийг радианаар илэрхийл.

 • A. \frac{\pi }{2}   

 • B. \pi

 • C. \frac{3\pi }{2}   

 • D. 2\pi

Оноо: 1

708 м-ийг километрээр тоймлоорой.

 •  А.   0.5 км    

 • В.   1 км     

 • С.  1.5  км     

 • D. 0.8 км

Оноо: 1

Дараах амьтдаас метаморфоз хөгжлөөр хөгждөггүй амьтныг сонгоно уу.


 • A. Эрвээхий

 • B. Бясаа

 • C. Бөөс

 • D. Хулгана

Оноо: 1

34,8 грамм калийн сульфатагуулсануусмал дундуур 26.8 A гүйдлийг 2 цагийн турш нэвтрүүлэв. Aнод дээр ялгарсан хүчилтөрөгчийн массыг олно уу.

 • А. 16 г

 •   В. 32 г  

 • С. 160 г

 • D. 320 г

Оноо: 1

Цагаар тоймлоорой. 2 цаг 20 мин

 • А.   3 цаг    

 •  В.  2 цаг 30 мин

 • С.  2 цаг      

 • D. 1цаг

Оноо: 1

Тригибрид эвцэлдүүлгийн үед фенотипын хэдэн хэлбэр үүсэх вэ?


 • A. 2

 • B. 16

 • C. 32 

 • D. 64

Оноо: 1

Сарын тэмдэг ирээд дууссан үеийн умайг дүрсэлсэн зургийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Цахилгаан хэлхээний бүх чийдэнгүүд ижил бол аль чийдэн тод асах вэ?

 • A. 1 

 • B. 2    

 • C. 3 

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 4

5-д хуваахад 2 үлдэгдэл өгдөг 2 оронтой тоо хэд байх вэ? Эдгээр тооны нийлбэрийг ол.

Оноо: 1

7 цаг 42 минутыг цагаар тоймлоорой.

 • А. 7 цаг    

 • B.9 цаг          

 • C.8 цаг  

 • D.10цаг

Оноо: 1

Дауны хам шинжтэй хүнд 47 хромосомбайдгийг хүний удамшлыг судлах ямар аргыг ашиглан тодорхойлсон бэ?


 • A. Биохимийн арга

 • B. Генеологийн арга

 • C. Цитогенетикийн арга

 • D. Молекул генетикийн арга

Оноо: 1

Катет нь \frac{\sqrt{7}}{3} ба гипотенуз нь \frac{\sqrt{15}}{3} байх тэгш өнцөгт гурвалжны талбайг ол.

 • A. \frac{\sqrt{15}}{9} 

 • B. \frac{\sqrt{8}}{9}  

 • C. \frac{\sqrt{14}}{9} 

 • D. \frac{\sqrt{7}}{9}

Оноо: 1

Хонь, ямаа зэрэг амьтдыг анх гэршүүлсэн голомт нутаг аль нь вэ?


 • A. Европ

 • B. Дорнод Ази

 • C.  Мексик

 • D. Өмнөд Ази

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн хэлхээний хэсгийн 3 чийдэнгээр 2 А гүйдэл, 1 чийдэнгээр 3 А гүйдэл гүйж байгаа бол 4 чийдэнгээр гүйх гүйдэл ямар байх вэ?

 • A. 1 А    

 • B. 2 А    

 • C. 3 А     

 • D. 4 А

Оноо: 1

Зурагт I.y=sin4x II.y=cos(4x-\frac{\pi }{2}) III.y=-sin(4x+\pi ) функцүүдийн алиных нь графикийн хэсэг дүрслэгдсэн бэ?

 • A. I                     

 • B. II                

 • C. III         

 • D. I, II, III

Нийт: 16693