• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Монгол үхрийг сарлагтай эрлийзжүүлэхэд эцэг эхийн аль алинаас нь том биетэй хайнаг гардаг. Үүнийг юу гэдэг вэ?

 • A. Имбридинг

 • B. Гетерозис

 • C. Селекц

 • D. Эрлийз бие

Оноо: 1

Соронзон орондбайрлах ороомгоор гүйдэл гүйхэд ороомог тэнхлэгээ тойрон эргэдэг. Энэ ямар төхөөрөмж вэ?

 • A. Генератор       

 • B. Цахилгаан хөдөлгүүр 

 • C. Цахилгаан хонх 

 • D. Соронзон түгжээ

Оноо: 1

Градусаар илэрхийлэгдсэн дараах тоонуудаас аль нь2sin^{2}x+5cosx-2=0 тэгшитгэлийн шийд болох вэ?

 • A. 0           

 • B. 30         

 • C. 60         

 • D. 90

Оноо: 1

Адил хажуут тэгш өнцөгт гурвалжны гипотенуз 10 бол гурвалжны талбайг ол.

 • A. 25                        

 • B. 2.5             

 • C. 100          

 • D. 50

Оноо: 1

N2 (х)+ 3H2 (х)2NH3(х) , ∆H°= -92.2 кЖ гэсэн тэнцвэр тогтсон системд I. Устөрөгч хийн концентрацыг багасгахад II. Даралтыг бууруулахад тэнцвэр аль зүгт шилжих вэ?

 •  A. I. Бүтээгдэхүүн бодис үүсэх чиглэлд, II. Бүтээгдэхүүн бодис үүсэх чиглэлд

 • В. I. Бүтээгдэхүүн бодис үүсэх чиглэлд, II. Эх бодис үүсэх чиглэлд

 • С. I. Эх бодис үүсэх чиглэлд, II. Эх бодис үүсэх чиглэлд

 •   D. I. Эх бодис үүсэх чиглэлд, II. Бүтээгдэхүүн бодис үүсэх чиглэлд

Оноо: 1

14м урт , 9м өргөнтэй өрөөг хулдааслах бол хэдэн м.кв хулдаас хэрэгтэй вэ?

 • A. 23м.кв   

 • B. 126м.кв 

 • C. 46м.кв     

 • D.252м.кв

Оноо: 1

Эрт дээр үеэс хүмүүс байгаль дээр төмөр биетийг өөртөө татдаг өвөрмөц бодисууд байдгийг мэддэг байжээ. Ийм чанартай биеийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Чулуу   

 • B. Соронз

 • C. Эрдэнэс  

 • D. Металл

Оноо: 1

Эр бэлгийн эс өндгөн эстэй нийлж үр тогтох боломжтой үеийн умайг дүрсэлсэн зургийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Хүрээний урт20 метртэй тэнцүүбайх тэгш өнцөгтүүдээс ямар талтай нь хамгийн их талбайтай вэ?

 • А. 5 ба 5  

 • B. 2 ба 8    

 • C. 3 ба 7          

 • D.4 ба 6

Оноо: 1

Адил хажуут тэгш өнцөгт гурвалжны гипотенуз 8 бол гурвалжны талбайг ол.

 • A. 64                

 • B. 32                

 • C. 16                

 • D. 8

Оноо: 1

8sin^{2}x+2sinx-1=0тэгшитгэлийн хамгийн бага эерэг шийдийг ол.

 • A. 7.3°         

 • B. 14.5°          

 • C. 30° 

 • D. 60°

Оноо: 1

Соронзон харилцан үйлчлэл илэрч байгаа орон зайг нэрлэнэ үү?

 • A. Цахилгаан орон 

 • B. Соронзон орон

 • C. Гравитацын орон

 • D. Вакум

Оноо: 2

12-р ангийн сурагч бүр математик, физик, химийн хичээлээс нэг хичээл сонгож шалгалт өгөх болов. Нийт сурагчдын 15% нь физик, 144 сурагч математикийн шалгалт өгөхөөр сонгов. Харин хими ба физик сонгосон сурагчдын харьцаа 5:3 бол нийт сурагчдын тоог ол.

Оноо: 1

Үр тогтох боломжгүй бол ямар үр дагавартай вэ?

 • A. Ихэс ховхорно

 • B. Ураг зулбана

 • C. Даавар ялгаруулахгүй

 • D. Жирэмслэхгүй

Оноо: 1

Matching:

Match the names on the left with the definition on the right

Math-

 •  A. the study of the land and how we use it

 • B. the science that studies living organisms.

 • C. the science of matter and energy and their interactions.

 • D. a group of related sciences, including algebra, geometry etc.

Оноо: 1

Дараах илэрхийллүүдээс утга нь 1 километр гарахгүй байх илэрхийллийг олоорой.

 • A. 800м+200м  

 • B. 500м \cdot 2      

 • C. 0.7 км+300м    

 • D. 1.8 км : 2

Оноо: 1

Электрон, нейтрон хоёр ямар цэнэгтэй байх вэ?

 • A. Электрон сөрөг, нейтрон эерэг

 • B. Электрон эерэг, нейтрон сөрөг

 • C. Электрон, нейтрон хоёулаа эерэг

 • D. Электрон сөрөг, нейтрон цэнэггүй

Оноо: 1

Луус, хайнаг зэрэг эрлийз биеийг селекцийн ямар аргаар гаргаж авсан бэ?

 • A. Бөөнөөр шалгаруулах

 • B. Ганцаарчилсан шалгаруулах

 • C. Ойрын эрлийзжүүлэг

 • D. Холын эрлийзжүүлэг

Оноо: 1

Эмэгтэйчүүдийн үргүйдлийн шалтгаан нь дааврын нөлөөгөөр умайн гуурсан хоолой бөглөрөх болон .................. байж болно.

 • A. Даарах

 • B. Хоолны дуршил алдагдах

 • C. Сарын тэмдгийн мөчлөг алдагдах

 • D. Таргалах

Оноо: 1

Ямар бүтэцтэй кристаллын төлөөлөгч нь хоолны давс вэ?

 • A. Металл бүтэцтэй  

 • B. Молекул бүтэцтэй        

 • C. Ион бүтэцтэй    

 • D. Атом бүтэцтэй

Нийт: 16693