• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Селекцийн ямар аргын үед нуугдмал мутациуд гомозигот болж тухайн бодгалийн амьдрах чадвар мууддаг вэ?

 • A. Ойрын эрлийзжүүлэг

 • B. Холын эрлийзжүүлэг

 • C. Ганцаарчилсан шалгаруулалт

 • D. Бөөнөөр шалгаруулах

Оноо: 1

Matching:

Match the names on the left with the definition on the right

Geography-

 •  A. the study of the land and how we use it.

 • B. the science that studies living organisms.

 •  C. the science of matter and energy and their interactions.

 • D. a group of related sciences, including algebra, geometry etc.

Оноо: 1

Умайн гуурсан хоолойд имплантаци явагдах нь ямар аюултай вэ?

 • A. Сперматозоид ялгарах

 • B. Өндгөн эс хагарах

 • C. Дутуу төрөх

 • D. Цус алдах

Оноо: 1

Зөв 5 өнцөгтийн талын урт 15 см бол периметрийг олоорой.

 • A. 90    

 • B. 75  

 • C. 45   

 • D. 60

Оноо: 1

Хүн зориудаар бий болгосон өөрийн гэсэн өвөрмөц морфологи, физиологийн шинжүүдтэй, тодорхой ашиг шим өгдөг, өвөрмөц генийн сантай ургамлын популяцыг юу гэдэг вэ?


 • A. Үүлдэр

 • B. Сорт

 • C. Шалгарал

 • D. Эрлийзжүүлэг

Оноо: 2

Тэгш өнцөгт гурвалжны хурц өнцөг нь 30⁰, гипотенуз нь 6\sqrt{3}бол гурвалжны талбайг ол.

 • A. 9\sqrt{3} 

 • B. 13\sqrt{3}      

 • C. \frac{27}{2}×\sqrt{3}   

 • D. 5\sqrt{3}

Оноо: 2

850:1 томруулдаг микроскопоор харахад нянгийн урт 17 мм байсан бол бодит хэмжээг ол.

Оноо: 1

Дараах тоонуудаас2cos^{2}x+cosx=0 тэгшитгэлийн]\pi ,2\pi [ завсарт орших шийдийн багыг ол.

 • A. \frac{7\pi }{6}

 • B. \frac{2\pi }{3}

 • C. \frac{4\pi }{3} 

 • D. \frac{5\pi }{6}

Оноо: 1

5см ирмэгтэй кубын эзлэхүүнийг олоорой.

 • A. 150 см.куб   

 • B.25см.куб   

 • C.30см.куб 

 •  D.125см.куб

Оноо: 1

Match the names on the left with the definition on the right

Modem -

 • A. a machine which sends copies of documents

 • B. a machine which makes copies of documents.

 • C .a machine which acts like a person.

 • D. a piece of equipment allowing you to send information

Оноо: 1

Доор өгөгдсөн эсийн эрхтэнцрүүдээс нуклейн хүчил агуулдаг эрхтэнцрүүдийг сонгоно уу.

1. Бөөм
2. Гольджийн аппарат
3. Митоходри
4. Рибосом
5. Хлоропласт
6. Эндоплазмын торлог


 • A. 1, 4, 6

 • B. 2, 3, 5

 • C. 1, 3, 5

 • D. 3, 4, 6

Оноо: 1

Аль зурагт цахилгаан хэлхээний схемийг зөв дүрсэлсэн байна вэ?

 • A. 1  

 • B. 2   

 • C. 3 

 • D. 1 ба 3

Оноо: 1

Анхаа 23 цагт унтаж өглөөний 8 цагт сэрсэн бол хэдэн цаг унтсан бэ?

 • А.  9 цаг   

 •  В. 8 цаг     

 •  С. 10 цаг     

 • D. 15 цаг

Оноо: 1

90^{0}< x< 270^{0} завсарт 2sin^{2}x-3=3cosx тэгшитгэлийн хэдэн шийд байх вэ?

 • A. 0

 • B. 1

 • C. 2

 • D. 3

Оноо: 1

Бамбай булчирхайн дааврын бүтцэд ордог, уураг болонтосны нийлэгжилтэд оролцдог эрдэс бодис аль нь вэ?

 • A. I   

 • B. K  

 • C. Mg

 • D. C

Оноо: 3

Модыг 3:5:7 харьцаатай хөрөөдөв. Хамгийн урт ба хамгийн богино хэсгийн зөрөө 1.44 м бол модны уртыг ол.

Оноо: 1

Match the names on the left with the definition on the right

Robot -

 • A. a machine which sends copies of documents

 • B. a  machine which makes copies of documents.

 • C .a machine which acts like a person.

 • D. a piece of equipment allowing you to send information

Оноо: 1

Дамжуулагчийн хөндлөн огтлолоор нэгж хугацаанд урсан өнгөрөх цэнэгийн хэмжээтэй тэнцэх физик хэмжигдэхүүнийг нэрлэнэ үү.

 • A. Гүйдлийн  хүч

 • B. Хүчдэл 

 • C. Ажил  

 • D. Цэнэг

Оноо: 1

3 цаг 28 мин 20 секунд нь бүгд хэдэн секунд болох вэ?

 • А. 12480с   

 • В. 6020с  

 • С. 5472с  

 • D.12500с

Оноо: 2

Тэгш өнцөгт гурвалжны хурц өнцөг нь 60⁰, гипотенуз нь4\sqrt{2} бол гурвалжны талбайг ол.

 • A. 4\sqrt{3}     

 • B. 3\sqrt{3}         

 • C. 5\sqrt{3} 

 • D. 8\sqrt{3}

Нийт: 16693