• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Choose the correct answer.

I think studying mathematics is …………….than learning English.

 • A. difficult                                         

 • B. the difficult

 • C. more difficult

 • D. most difficult

Оноо: 1

Улирал яагаад солигддог вэ?

 • A.Дэлхий нарыг зууван замаар эргэнэ.

 • B.Дэлхий нарыг цагийн зүүний дагуу харин тэнхлэгээ цагийн зүүний эсрэг тойрон эргэдэг.

 • C.Дэлхий нарыг тойрон эргэхэд экватор орбитын хавтгайд  23.50-ын  өнцөг үүсгэдэг.

 • D.Дэлхий нарыг тойрон эргэхэд эргэлтийн тэнхлэг нь нарыг тойрох орбитын хавтгайд хазгай оршдог.

Оноо: 1

Choose the correct answer.

My brother ……..eaten my cakes.

 • A. have                         

 • B. has                       

 • C. is having            

 • D. is

Оноо: 1

Choose the correct answer.

We…………… for 8 hours.

 • A. has been working

 • B. have been working

 • C. has working

 • D.have working

Оноо: 1

Нар болон түүнийг тойрон эргэх сансрын бүх эрхэсийг хамтад нь юу гэдэг вэ?

 • A.сарны аймаг

 • B.нарны аймаг

 • C.тэнгэрийн заадас

 • D.ододын аймаг

Оноо: 1

Choose the correct answer.

They ……..a lot of food recently.

 • A. have prepared                                          

 • B. prepared 

 • C. prepare

 • D. are preparing

Оноо: 1

Choose the correct answer.

The boys ……..many problems.

 • A. have given                                       

 • B. has given

 • C. giving

 • D. given

Оноо: 1

Элсийг уусмалаас ялгаж байгаа нь ямар өөрчлөлтийн жишээ вэ?

 • A. үл эргэх өөрчлөлт

 •  B. эргэх өөрчлөлт 

 •  C. хувирах өөрчлөлт 

 •  D.шатах

Оноо: 1

Зургийн өгөгдлийн зөв тайлбарыг сонгоно уу.

 • А. баруун мөр 1 байрлал, ачаа 1 ширхэг, зүүн мөр 1 байрлал,  ачаа 1 ширхэг

 • B.  баруун мөр 2 байрлал, ачаа 1 ширхэг, зүүн мөр  байрлал,  ачаа 1 ширхэг

 • C.  баруун мөр 3 байрлал, ачаа 1 ширхэг, зүүн мөр 1 байрлал,  ачаа 2 ширхэг  

 • D. баруун мөр 1 байрлал, ачаа 1 ширхэг, зүүн мөр 2 байрлал,  ачаа 2 ширхэг

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн хөшүүргийг тэнцвэргүй байгаа шалтгааныг сонгоно уу.

 •  А. 1*1<3*2              

 •   B.   3*1>1*2         

 •    C. 1*1>3*2                 

 •   D. зөв хариу алга   

Оноо: 1

Суудлын машины түлшний зарцуулалтыг хүснэгтээр өгчээ. Асуултын тэмдгийн оронд тохирох тоог сонгоно уу.

 • А. 3%            

 • B. 24%            

 • C. 26%               

 • D. 29%   

Оноо: 1

Суудлын машины түлшний зарцуулалтыг хүснэгтээр өгчээ. Түлш юунд хамгийн их зарцуулагдаж байна вэ?

 • А. 24%, бусад зүйлд              

 •   B. 7%, хөдөлгүүрийн дулаан            

 •    C. 33%,  хөргөхөд               

 •   D. 36%,  утаанд   

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн хөшүүргийн тулах цэгийн байрлалын зөв тайлбарыг сонгоно уу.

 • А. 1-д дунд байрласан               

 •    B.   1-д захад байрласан         

 •  C. 2-д захад байрласан            

 •      D.  3-д дунд байрласан

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн хөшүүргийн аль нь юм өргөх, чимхэхэд тохирох вэ?

 • А. 1өргөх, 2 чимхэх              

 •  B.   2 өргөх, 3 чимхэх           

 •   C. 3 өргөх, 1 чимхэх             

 •   D. 3 өргөх, 2 чимхэх

Оноо: 1

Хүснэгтэд өгөгдсөн нөхцөлийг хангах хөшүүргийн нэрийг сонгоно уу.

 • А. бахь              

 •   B. хадаас сугалагч          

 •   C. ундаа онгойлгогч              

 •   D. хямсаа 

Оноо: 1

Ижил масстай ган болон төмөр бөмбөлөг ижил зайд өнхрөхдөө саадыг мөргөсөн бол аль нь хүчтэй мөргөх вэ?

 • A. ган  

 • B. төмөр  

 • C. адилхан хүчээр мөргөнө 

 •  D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Дараах зурагт харгалзах ялгааг сонгоно уу.

..

 • A. ачааны байрлал 1 нэгжээр баруун тийш   

 • B. ачааны байрлал 1 нэгжээр зүүн тийш   

 • C. ачааны байрлал нэгжээр баруун тийш 

 • D. ачааны байрлал нэгжээр зүүн тийш

Оноо: 1

Дараах зурагт ачааны байрлалыг өөрчлөхөд дарах хүч хэрхэн өөрчлөгдсөн вэ?

 • A. дарах хүч багассан   

 • B. дарах хүч нэмэгдсэн   

 •   C. дарах хүч өөрчлөгдөөгүй

 •  D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн хатуу биетийг хөдөлгөхийн тулд ямар аргыг сонговол илүү хялбархан хөдөлгөх вэ?

..

 • А. гараараа түлхэх                

 •   B. модоор хөших                  

 •  C. ойролцоо газрыг ухаж тулах цэг үүсгэх             

 •    D. өргөх 

Оноо: 1

Цахилгаан энергийг гэрлийн энргид хувиргаж ажилладаг хэрэгслийн нэрийг сонгоно уу.

 •  А. индүү              

 •    B. хөлдөөгч                

 •   C. цахилгаан хөгжим             

 •   D. чийдэн 

Нийт: 16693