Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Choose the correct answer.

I think studying mathematics is …………….than learning English.

 • A. difficult

 • B. the difficult

 • C. more difficult

 • D. most difficult

Оноо: 1

Улирал яагаад солигддог вэ?

 • A.Дэлхий нарыг зууван замаар эргэнэ.

 • B.Дэлхий нарыг цагийн зүүний дагуу харин тэнхлэгээ цагийн зүүний эсрэг тойрон эргэдэг.

 • C.Дэлхий нарыг тойрон эргэхэд экватор орбитын хавтгайд 23.50-ын өнцөг үүсгэдэг.

 • D.Дэлхий нарыг тойрон эргэхэд эргэлтийн тэнхлэг нь нарыг тойрох орбитын хавтгайд хазгай оршдог.

Оноо: 1

Choose the correct answer.

My brother ……..eaten my cakes.

 • A. have

 • B. has

 • C. is having

 • D. is

Оноо: 1

Choose the correct answer.

We…………… for 8 hours.

 • A. has been working

 • B. have been working

 • C. has working

 • D.have working

Оноо: 1

Нар болон түүнийг тойрон эргэх сансрын бүх эрхэсийг хамтад нь юу гэдэг вэ?

 • A.сарны аймаг

 • B.нарны аймаг

 • C.тэнгэрийн заадас

 • D.ододын аймаг

Оноо: 1

Choose the correct answer.

They ……..a lot of food recently.

 • A. have prepared  

 • B. prepared

 • C. prepare

 • D. are preparing

Оноо: 1

Choose the correct answer.

The boys ……..many problems.

 • A. have given

 • B. has given

 • C. giving

 • D. given

Оноо: 1

Элсийг уусмалаас ялгаж байгаа нь ямар өөрчлөлтийн жишээ вэ?

 • A. үл эргэх өөрчлөлт

 • B. эргэх өөрчлөлт

 • C. хувирах өөрчлөлт

 • D.шатах

Оноо: 1

Зургийн өгөгдлийн зөв тайлбарыг сонгоно уу.

 • А. баруун мөр 1 нэгж, ачаа 1 ширхэг, зүүн мөр 1 нэгж, ачаа 1 ширхэг

 • B. баруун мөр 2 нэгж, ачаа 1 ширхэг, зүүн мөр нэгж, ачаа 1 ширхэг

 • C. баруун мөр 3 нэгж, ачаа 1 ширхэг, зүүн мөр 1 нэгж, ачаа 2 ширхэг

 • D. баруун мөр 1 нэгж, ачаа 1 ширхэг, зүүн мөр 2 нэгж, ачаа 2 ширхэг

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн хөшүүргийг тэнцвэргүй байгаа шалтгааныг сонгоно уу.

 • А. 1*1<3*2

 • B. 3*1>1*2

 • C. 1*1>3*2

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Суудлын машины түлшний зарцуулалтыг хүснэгтээр өгчээ. Асуултын тэмдгийн оронд тохирох тоог сонгоно уу.

 • А. 3%

 • B. 24%

 • C. 26%

 • D. 29%

Оноо: 1

Суудлын машины түлшний зарцуулалтыг хүснэгтээр өгчээ. Түлш юунд хамгийн их зарцуулагдаж байна вэ?

 • А. 24%, бусад зүйлд

 • B. 7%, хөдөлгүүрийн дулаан

 • C. 33%, хөргөхөд

 • D. 36%, утаанд

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн хөшүүргийн тулах цэгийн байрлалын зөв тайлбарыг сонгоно уу.

 • А. 1-д дунд байрласан

 • B. 1-д захад байрласан

 • C. 2-д захад байрласан

 • D. 3-д дунд байрласан

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн хөшүүргийн аль нь юм өргөх, чимхэхэд тохирох вэ?

 • А. 1өргөх, 2 чимхэх

 • B. 2 өргөх, 3 чимхэх

 • C. 3 өргөх, 1 чимхэх

 • D. 3 өргөх, 2 чимхэх

Оноо: 1

Хүснэгтэд өгөгдсөн нөхцөлийг хангах хөшүүргийн нэрийг сонгоно уу.

 • А. бахь

 • B. хадаас сугалагч

 • C. ундаа онгойлгогч

 • D. хямсаа

Оноо: 1

Ижил масстай ган болон төмөр бөмбөлөг ижил зайд өнхрөхдөө саадыг мөргөсөн бол аль нь хүчтэй мөргөх вэ?

 • A. ган

 • B. төмөр

 • C. адилхан хүчээр мөргөнө

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Дараах зурагт харгалзах ялгааг сонгоно уу.

 • A. ачааны байрлал 1 нэгжээр баруун тийш

 • B. ачааны байрлал 1 нэгжээр зүүн тийш

 • C. ачааны байрлал нэгжээр баруун тийш

 • D. ачааны байрлал нэгжээр зүүн тийш

Оноо: 1

Дараах зурагт ачааны байрлалыг өөрчлөхөд дарах хүч хэрхэн өөрчлөгдсөн вэ?

 • A. дарах хүч багассан

 • B. дарах хүч нэмэгдсэн

 • C. дарах хүч өөрчлөгдөөгүй

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн хатуу биетийг хөдөлгөхийн тулд ямар аргыг сонговол илүү хялбархан хөдөлгөх вэ?

 • А. гараараа түлхэх

 • B. модоор хөших

 • C. ойролцоо газрыг ухаж тулах цэг үүсгэх

 • D. өргөх

Оноо: 1

Цахилгаан энергийг гэрлийн энргид хувиргаж ажилладаг хэрэгслийн нэрийг сонгоно уу.

 • А. индүү

 • B. хөлдөөгч

 • C. цахилгаан хөгжим

 • D. чийдэн

Нийт: 15508