• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зураг дээрээс эр бэлгийн булчирхайг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

cosx-sinx=\frac{1}{\sqrt{2}}тэгшитгэлийн хамгийн бага эерэг шийдийг ол.

 • A. 5°      

 • B. 12° 

 • C. 15° 

 • D. 18°

Оноо: 1

Ямар орчин дахь цахилгаан гүйдлийн цэнэг зөөгч нь чөлөөт электронууд байх вэ?

 • A. Электролит     

 • B. Металл  

 • C. Хий

 • D. Бүгд

Оноо: 1

Match the names on the left with the definition on the right

Fax machine

 • A. a machine which sends copies of documents

 • B. a machine which makes copies of documents.

 • C .a machine which acts like a person.

 • D. a piece of equipment allowing you to send information

Оноо: 2

Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг катетийн уртнь нөгөө катетаасаа 10-аар их,гипотенузаас 10-аар бага бол гурвалжны гипотенузын уртыг ол.

 • A. 30              

 • B. 50               

 • C. 100             

 • D. 40

Оноо: 1

7м 31 см ÷ 17 нэртэй тооны үйлдлийг гүйцэтгээрэй.

 • А.  4 м 3 см

 • В. 43 см  

 • С. 4м 30см 

 • D.430 см

Оноо: 1

Амперметрээр ямар физик хэмжигдэхүүнийг хэмждэг вэ?

 • A. Гүйдлийн  хүч

 • B. Хүчдэл  

 • C. Цэнэг

 • D. Ажил

Оноо: 1

N2 (х)+ 2O2 (х)2NO2(х) , ∆H°= 68.4 кЖ гэсэн тэнцвэр тогтох үед хийн холимгийн даралтыг 2 дахин ихэсгэхэд шулуун болон эргэх урвалын хурдны харьцаа хэрхэн өөрчлөгдөхийг олно уу.

 • A. Шулуун урвал буцах урвалын хурдаас 2 дахин их

 • B. Шулуун болон буцах урвалын хурд тэнцүү

 • С. Шулуун урвал буцах урвалын хурдаас 4 дахин их

 • D .Буцах урвал шулуун урвалын хурдаас 2 дахин их

Оноо: 1

Нүүрстөрөгчийн 3 атом агуулсан энгийн нүүрс усыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Тетроз         

 • B. Пентоз  

 • C. Гексоз 

 • D. Триоз

Оноо: 1

Match the names on the left with the definition on the

Photocopier

 • A. a machine which sends copies of documents

 • B. a machine which makes copies of documents.

 • C .a machine which acts like a person.

 • D. a piece of equipment allowing you to send information

Оноо: 1

8sin^{2}x+6sinx=9тэгшитгэлийн II мөчид орших шийдийг ол.

 • A. 48.6°          

 • B. 101.6°                      

 • C. 121.4°              

 • D. 131.4°

Оноо: 2

Тэгш өнцөгт гурвалжны нэгкатетийн уртнь нөгөө катетаасаа 5-аар их,гипотенузаас 5-аар бага бол гурвалжны гипотенузын уртыг ол.

 • A. 20            

 • B. 25               

 • C. 15           

 • D. 30

Оноо: 1

Хүний биеийн жингийн 1% болон яс, шүдний 90%-ийг бүтээдэг,уураг нуклейн хүчлийн найрлагад оролцдог, эсийн доторх анион аль нь вэ?

 • A. Fe  

 • B. Ca      

 • C. P    

 • D. Cl

Оноо: 1

2-р эрэмбийн урвалын хурдны тэгшитгэлийг сонгоно уу.

 • A. υ = k

 • B. υ = k[A ]

 • C. υ = k [A]2

 • D. υ = k [A]2[ B]

Оноо: 1

Дугуйчид 7200 м явах ёстой байв. Тэрээр явах ёстой замынхаа \frac{2}{3} хэсгийг яваад амарсан бол цааш хэдэн метр явах үлдсэн бэ?

 • А.  4800 м    

 •   В.3600 м      

 • С. 2400 м   

 • D.3200м

Оноо: 2

Адил хажуут гурвалжны суурь нь 30, суурьт буусан өндөр нь 20 бол хажуу талд буусан өндрийг ол.

 • A. 12             

 • B. 25           

 • C. 24                

 • D. 34

Оноо: 1

Эсийн амьсгалын эхний үе шатыг нэрлэнэ үү.


 • A. Ацетил коэнзим-А

 • B. Гликолиз

 • C. Кребсийн мөчлөг

 • D. Электрон дамжуулах хэлхээ

Оноо: 4

\frac{\left ( \frac{2}{3} \right )^{-3}\cdot 27^{6}}{4^{4}\cdot 6^{-2}}= 2^{x}\cdot 3^{y} бол \left ( y-x \right )=?

Оноо: 1

Сперматозоид хэлбэржин, хадгалагддаг бүтцийн хэсгийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Хүчлийн болон шүлтийн усан уусмалын орчныг метилоранж илрүүлэгчээр шалгахад ямар өнгө үзүүлэх вэ?

 • A. Өнгөгүй, ягаан

 • B. Улаан, өнгөгүй

 • C. Улаан, шар

 • D. Шар, улаан

Нийт: 16693