• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

MGL -305 дугаар онгоц УБ-Москвагийн чиглэлд 09:20 минутад хөөрч 14:55 минутад газардсан бол нислэг хэдэн цаг үргэлжилсэн бэ?

 • А. 24 цаг 15 мин

 •  В. 5цаг35мин      

 •  С. 6 цаг 35 мин         

 • D.  4 цаг 35 мин

Оноо: 1

Хүний цусаар зөөгддөг энгийн нүүрс усыг нэрлэж, түүнийг илүүдсэн элгэнд үед нөөц бодис болгон хувиргадаг энзимийг сонгоно уу.


 • A. Глюкоз,  гликоган

 • B. Глюкоз, инсулин

 • C. Сахароз, инсулин

 • D. Фруктоз, гликоген

Оноо: 2

Адил хажуут гурвалжны суурь нь 60, суурьт буусан өндөр нь 40 бол хажуу талд буусан өндрийг ол.

 • A. 48       

 • B. 40                

 • C. 24                

 • D. 50

Оноо: 1

Match the names on the left with the definition on the right

An editor is

 • A. someone who owns or works in a shop.

 • B. is the person who responsible for a newspaper.

 • C. a person who works in a place which lends books.

 • D is a person or company responsible for having a book printed and organizing its sale

                             

Оноо: 1

Нойр булчирхайн ацинус эсээс ялгардаггүй энзимийг сонгоно уу.


 • A. трипсин

 • B. пепсин

 • C. липаза

 • D. мальтаза

Оноо: 1

Үрийн шингэний нэг хэсгийг ялгаруулдаг булчирхайг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Фотосинтезийн процесс явагдахад зайлшгүй шаардлагатай ургамлын хлорофиллын мөхлөгт байрладагтетрапиррол цагаригт нэгдлийн бүтцэд оролцдогэлементийгнэрлэнэ үү.

 • A. Азот

 • B. Фосфор

 • C. Нүүрстөрөгч

 • D. Магни

Оноо: 1

30 радиустай дугуйнхарилцан перпендикуляр 2 диаметр өгчээ. Тойргийн дурын N цэгийг дайрсан,өгсөн диаметрүүдэд перпендикуляр 2 шулуун татав. Эдгээр шулууны диаметрүүдтэй огтлолцсон цэгүүдийнхоорондох зайг ол.

 • A. 45 

 • B. 90  

 • C. 30 

 • D. 15

Оноо: 1

Улаанбаатар-Сүхбаатарын чиглэлийн галт тэрэг 4 цаг 40 минут явж, 13 цаг 50 минутад Зүүн хараад ирэв. УБ-аас хэдэн цагт хөдөлсөн бэ?

 • A. 18цаг30мин 

 • В. 10цаг 10мин  

 • C. 8цаг10мин 

 • D. 9 цаг 10мин

Оноо: 1

Match the names on the left with the definition on the right

A librarian is

 • A. someone who owns or works in a shop.

 • B. is the person who responsible for a newspaper.

 • C. a person who works in a place which lends books.

 • D is a person or company responsible for having book printed and organizing its sale.

Оноо: 1

Эр бэлгийн эсийн идэвхитэй байх температурыг зохицуулагч бүтцийн хэсгийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Дараах амьтдын алиных нь хөгжил метаморфозоор явагддаггүй вэ?

 • A. Загас

 • B. Мэлхий

 • C. Гүрвэл

 • D. Зөгий

Оноо: 2

\frac{10^{8}-1}{10^{4}-1} утгыг ол.

Оноо: 1

Квадратын талбай 460 дм ба талбайн 3/5 хэсэг нь ямар хэмжээтэй байх вэ?

 • А. 23 дм      

 • В. 115 дм  

 •  С. 276 дм    

 • D. 273 дм           

Оноо: 1

65 радиустай дугуйнхарилцан перпендикуляр 2 диаметр өгчээ. Тойргийн дурын N цэгийг дайрсан,өгсөн диаметрүүдэд перпендикуляр 2 шулуун татав. Эдгээр шулууны диаметрүүдтэй огтлолцсон цэгүүдийнхоорондох зайг ол.

 • A. 50

 • B. 65

 • C. 130

 • D. 4225

Оноо: 1

Аль давсны уусмал хүчиллэг орчинтой болохыг тодорхойлж, метилоранж илрүүлэгчид ямар өнгө үзүүлэхийг хэлнэ үү.

I. 0.1М KCN II. 0.1М FeSO4 III. 0.1М K2CO3

 • A. KCN, улаан

 • B. K2CO3, шар

 • C. FeSO4 , улаан

 • D. FeSO4, улбар шар

Оноо: 1

ДНХ-ийн гинжний эрчийг хариулах үүрэгтэй энзим аль вэ?


 • A. Лигаза

 • B. Хеликаза

 • C. Топоизомераза

 • D. ДНХ полимераза

Оноо: 1

Тэгш өнцөгт параллелопипедийн урт 25 см, өргөн нь уртаасаа 7 см-ээр богино, өндөр нь уртаасаа 10 см-ээр богино бол эзлэхүүнийг олоорой.

 • А. 58 см.куб       

 • В. 116см.куб       

 • С. 174 см.куб   

 •  D. 6750 см.куб

Оноо: 1

Match the names on the left with the definition on the right

A bookseller is ____________

 • A. someone who owns or works in a shop.

 • B. is the person who responsible for a newspaper.

 • C. a person who works in a place which lends books.

 • D is a person or company responsible for having a book printed and organizing its sale.

Оноо: 1

Энзимийн үйлчлэлийг саатуулагч бодист аль нь хамаарахгүй вэ?


 • A. Pb

 • B. O2

 • C. Cu

 • D. Hg

Нийт: 16693