• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

ДНХ-ийн гинжинд тимин 30%-ийг эзэлж байсан бол гуанин хэдэн хувийг эзлэх вэ?

 • А. 20%             

 • В. 30%        

 • С. 40%    

 • D. 70%

Оноо: 1

I-IV саванд буй усан уусмалын аль нь цахилгааныг сайн дамжуулах вэ?

I сав: Хлор (VII)-ын хүчлийн уусмал II сав: Цианы хүчлийн уусмал

III сав: Нүүрсний хүчлийн уусмал IV сав: Цууны хүчлийн уусмал

 • A. I 

 • B. I, III

 • C. I, IV

 • D. IV 

Оноо: 1

Амьд биеийг эсийн онцлог шинж, идэш тэжээлээ олж авч байгаа байдал болон бусадшинж дээр үндэслэж ямар, ямар аймаг болгон ангилдаг вэ?

 • A. Амьтан, нэг эстэн, мөөг, доод ургамал

 • B. Амьтан, ургамал, эгэл биетэн

 • C. Сээр нуруутан, сээр нуруугүйтэн, ургамал

 • D. Ургамал, амьтан, мөөг, монера, протиста

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн уртыг 4 дахин, өргөнийг 2 дахин ихэсгэвэл талбайн хэмжээ нь хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • А. 2 дахин ихэснэ   

 • В. 2 дахин багасна   

 • С. 8 дахин ихэснэ    

 • D. 8 дахин багасна

Оноо: 1

Match the names with the definition

The radius

 • A. round plane figure

 • B. has four right angles.

 • C. figure with three sides and three angles

 • D. is the distance from its center.    

Оноо: 1

ДНХ-ийн нэг гинжний нуклеотидын дараалалАЦТ-ГЦА-ЦАГ өгөгджээ. Тэгвэл нөгөө гинжний дараалал аль нь вэ?


 • A. ТГТ- ЦГА- ГТЦ

 • B. ТЦА- АЦГ- ГАЦ

 • C. ТГА- ЦГТ- ГТЦ

 • D. ГТЦ- АТГ- ТГА

Оноо: 3

8^{7}\cdot 25^{9} тоо хэдэн оронтой вэ?

Оноо: 1

Хоёрчлогдох хуваагдлаарүүссэн төл эсийн ДНХэх эсийнхээсямар ялгаатайвэ?

 • A. Хэмжээ нь өөрчлөгдсөн байна.

 • B. Хоорондоо ялгаагүй байна.

 • C. Эх эсийн ДНХ-ын зөвхөн тал нь байдаг.

 • D. Эдгээр нь тоогоороо ялгаатай.

Оноо: 1

ДНХ-ийн энэ гинжинд хэдэн триплет байна вэ?

ЦАА-ГТА-ЦЦА-ТГА


 • A. 1

 • B. 3

 • C. 4

 • D. 12

Оноо: 1

2 см ирмэгтэй куб дотор 1 см ирмэгтэй хэчнээн шоо багтах вэ?

 • А. 4      

 • В. 8    

 • С. 12   

 • D. 24

Оноо: 1

а. CH4(x) + 2O2(x) = CO2(x) + 2H2O(x) ΔH0урвал= - 801 кЖ/моль

б. \small \frac{1}{2}N2 (х)+ O2 (х)NO2 (х) ∆H°= 34.2 кЖ/моль

гэсэн урвалууд эндотерм, экзотермийн урвалын аль нь болохыг тодорхойлно уу.

 • А.  эндотерм, экзотерм

 • В. экзотерм, эндотерм

 • С. эндотерм, эндотерм 

 • D. экзотерм, экзотерм     

Оноо: 1

Match the names with the definition.

Triangle

 • A. round plane figure

 •  B. has four right angles.

 • C. figure with three sides and three angles

 • D. is the distance from its center.      

Оноо: 1

Дараах зургуудыг ажиглаад энергийг зөв нэрлэж бичсэнийголно уу.

 • A. 1- дулааны энерги, 2-механик энерги, 3- цахилгаан энерги

 • B. 1- химийн энерги, 2- механик энерги, 3- цахилгаан энерги

 • C. 1- механик энерги, 2- химийн энерги, 3-дулааны энерги

 • D. 1- химийн энерги, 2- дулааны энерги, 3- цахилгаан энерги ,

Оноо: 1

ДНХ-ийн нэг гинжний суурь нь ТГА-ГАА-ЦТА бол мРНХ-ийн гинжний нуклеотидын дараалал ямар байх вэ?


 • A. ТЦТ-ЦТТ-ГАТ

 • B. АЦУ-ЦУУ-ГАУ

 • C. УЦУ-ЦУУ-ГУТ

 • D. АТЦ-ААГ-АГТ

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн периметр нь 28 см, өргөн нь 6 см бол талбайн хэмжээг олоорой.

 •  А. 132 см.кв    

 • В. 168см.кв 

 •  С. 14см.кв 

 • D. 48см.кв

Оноо: 1

2H2SO4 (конц)+ Cu=CuSO4+ SO2↑+2H2O исэлдэн-ангижрах урвалд үндэслэн aнгижрах урвалд орсон ионыг сонгоно уу.

 • A.Cu2+  

 • B. SO42-

 • C. SO32- 

 •  D. SO2

Оноо: 1

Odd one out.

FAMILY:

 • A. father 

 • B. brother          

 • C. grandfather 

 • D. man

Оноо: 1

Зураг дээр үржлийн ямар хэлбэрийг үзүүлсэн бэ?

 • A. Хэсэглэгдэх

 • B. Ургал

 • C. Нахиалах

 • D. Спороор үржих

Оноо: 1

80 м.куб нь 80 дм.куб-ээс хэд дахин их вэ?

 •  А.  10    

 • В. 100        

 • С. 1000     

 • D. 10000

Оноо: 1

Нахиалах аргаар үрждэг амьд биеүдийг сонгоно уу.

 • A. Мэлхий, шүр, хөрөнгө мөөг

 • B. Мэлхий, сүрьеэгийн савханцар, гидра

 • C. Гидра, шүр, хөрөнгө мөөг

 • D. Гидра, гахай, мөөг

Нийт: 16693