• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Саруул дугуйгаар 20 км зам явжээ. Энэ нь бүх явах замын 5/8 хэсэг болно. Саруул хэдэн км явах байсан бэ?

 • А. 100 км  

 • В. 42.25 км   

 • С. 160 км    

 • D. 32 км

Оноо: 1

Дараах зургуудыг ажиглаад энергийг зөв нэрлэж бичсэнийголно уу.

 • A. 1-гэрлийн энерги, 2- цөмийн энерги, 3- Цахилгаан энерги

 • B. 1- цөмийн энерги, 2- цахилгаан энерги , 3- гэрлийн энерги

 • C. 1- механик энерги, 2- химийн энерги, 3- цөмийн энерги

 • D. 1- цахилгаан энерги,  2- гэрлийн энерги, 3- цөмийн энерги

Оноо: 1

Талхны үйлдвэрт нэг компани 2800 кг гурил, нөгөө компани түүний 3/5 -тай тэнцүү хэмжээний гурил нийлүүлэв. Талхны үйлдвэрт нийт хэдэн кг гурил нийлүүлсэн бэ?

 • А.  4480 кг      

 •  В. 1680 кг  

 • С. 560 кг    

 • D. 5480кг

Оноо: 1

Choose the odd word.

FAMILY:

 • A. mother    

 • B. grandmother     

 •  C. woman  

 • D. sister

Оноо: 1

CH2=CH-CH3+ HCl \small \overset{FeCl_{}3}{\rightarrow} CH3-CHCl-CH3 урвалын төрөл болон урвалын механизмын төрлийг тодорхойлно уу.

 • A. нэгдэх,электрофиль

 • B. нэгдэх, радикал  

 • C. халах,электрофиль

 • D.халах, нуклеофиль 

Оноо: 1

Ургамлын өндгөн эс боловсрох хэсгийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Choose the odd word.

FAMILY:

 • A. aunt  

 • B. niece 

 • C. uncle  

 • D. friend

Оноо: 1

Тэгш өнцөгт параллелопипедийн урт нь 14 см, өргөн нь 7 см, өндөр нь 12 см бол тэгш өнцөгтийн гадаргуугийн талбайг олоорой.

 • А.  350см.кв      

 • В.  700 см.кв     

 • С.1176см.кв     

 • D. 2352см.кв

Оноо: 1

Давсны хүчлийн уусмалын pH=1 бол уусмалд агуулагдах устөрөгч ионы концентрац [H+]-ыг олно уу.

 • A. 10-13

 • B. 10-1

 • C. 1

 • D. 13  

Оноо: 1

Дараах төхөөрөмжүүд голлон ямар энергийг ямар энергид хувиргадаг болохыг тодорхойлно уу?

1. Микрофон a. Харимхай\rightarrowкинетик

2. Чанга яригч b. Дуу\rightarrowцахилгаан

3. Чавх c. Цахилгаан\rightarrow дуу

 • A. 1a,2b,3c

 • B.  1c,2a,3b 

 • C. 1b,2c,3a 

 • D. 1c,2b,3a

Оноо: 1

Квадратын периметр 24.8 дм бол талбайн хэмжээг олоорой.

 • А. 12.4 дм.кв                

 • В. 38.44дм.кв    

 •  С. 153.76 дм.кв   

 • D. 24.8 дм.кв

Оноо: 1

Choose the odd word.

FAMILY:

 • A. dad

 • B. aunt     

 • C. doctor 

 • D. niece

Оноо: 1

Аль давсны уусмал шүлтлэг орчинтой болохыг тодорхойлж, фенолфталейн илрүүлэгчид ямар өнгө үзүүлэхийг хэлнэ үү.

I. 0.1М ZnSO4 II. 0.1М CuCI2 III. 0.1М K2CO3

 • A. CuCI2, ягаан

 • B. K2CO3, ягаан

 • C. K2CO3, өнгөгүй

 • D. ZnSO4 , ягаан

Оноо: 1

4 кг үхрийн махыг 24000 төгрөгөөр худалдан авсан бол 12 килограмм махыг хэдэн төгрөгөөр худалдан авах вэ?

 • А. 72000 төг                 

 • В. 8000 төг     

 • С. 26000төг       

 • D. зөв хариулт байхгүй

Оноо: 1

Хэрэв температурыг 500С - 200С хүртэл бууруулахад урвалын хурд 27 дахин удааширдаг бол урвалын температурын коэффициентын утгыг олно уу.

 • A. 1 

 • B. 2

 • C. 3 

 • D. 4

Оноо: 1

-2x\cd\times 3x^{2}=?

 • A.  -6x^{2}              

 • B.  -6x^{3}                      

 • C. -18x^{3}                    

 • D. -5x^{3}  

Оноо: 1

Дараах төхөөрөмжүүд голлон ямар энергийг ямар энергид хувиргадаг болохыг тодорхойлно уу?

1. Ус буцалгагч а. Цахилгаан\rightarrowдулаан

2. Салхин хөдөлгүүр b. Гэрэл\rightarrowцахилгаан

3. Нарны зай c. Кинетик\rightarrowцахилгаан

 • A. 1a,2c,3b 

 • B. 1c,2a,3b 

 • C. 1b,2c,3a

 • D. 1c,2b,3a

Оноо: 1

Ургамлын эр бэлгийн эс бүхий тоос боловсрох хэсгийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Choose the odd word.

HEIGHT:

 • A .tall  

 • B. short

 • C. skinny  

 •  D. medium height  

Оноо: 1

10 литр сүүгээр 1 кг ааруул хийдэг бол 250 литр сүүгээр хэдэн килограмм ааруул хийх вэ?

 • А.  2500 кг       

 • В. 250кг       

 • С.  25 кг        

 • D. 25000 кг

Нийт: 16693