• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Choose the odd word.

ADJECTIVE:

 • A. handsome

 • B. ugly    

 • C. slender   

 • D. pretty

Оноо: 1

Кубыг ирмэгийн урт 13 см бол гүйцэд гадаргуугийн талбайг олоорой.

 • А. 2197см.кв     

 • В. 1014 см.кв     

 • С. 169 см.кв      

 • D.1014м.кв

Оноо: 1

Натрийн сульфатын 10%-ийн 284 г масстай уусмал дундуур 26.8A хүчтэй гүйдлийг 2 цагийн турш нэвтрүүлээд зогсоожээ. Катод дээр ялгарсан устөрөгчийн массыг олно уу.

 • A. 0.2 

 • B. 0.4

 • C. 2

 • D. 4

Оноо: 1

Choose the odd word. ADJECTIVE:

 • A. fat 

 •  B. chubby    

 • C. skinny 

 • D. short

Оноо: 1

Шавжаар тоос хүртдэг ургамалдчухал үүрэгтэй цэцгийн бүтцийн хэсгийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Суудлын машин 100 км тутамд дунджаар 8 литр шатахуун зарцуулдаг бол 850 км зам туулахад хэдэн литр шатахуун зарцуулах вэ?

 • А. 600л              

 • В. 68 л       

 • С. 10625 л    

 •   D. 50 л

Оноо: 1

Choose the odd word.

ADJECTIVE:

 • A. wavy 

 • B. straight            

 • C. curly  

 • D. cheek

Оноо: 1

Зорчигчид 135 км зам туулах ёстой байв. Нийт туулах замын 2/5 -ыг үдээс өмнө туулсан бол хэдэн км зам туулах үлдсэн бэ?

 • А. 54км    

 • В.  27км        

 • С. 54м              

 • D. 81 км

Оноо: 1

-2x^{^{2}}\cdot \left ( -4x \right )=?

 • A. 8x^{3}  

 • B. -8x^{3}                    

 • C. 8x^{2}                    

 • D. -8x^{2}

Оноо: 1

N2 (х)+ 2O2 (х)⇆2NO2(х) , ∆H°= 68.4 кЖ/моль гэсэн урвалын хувьд урвал явагдсан системийн

I. Хүчилтөрөгч хийн концентрацыг ихэсгэхэд II. Температурыг ихэсгэхэд тэнцвэр аль зүгт шилжих вэ?

 • A. I. Бүтээгдэхүүн үүсэх чиглэлд, II. Бүтээгдэхүүн үүсэх чиглэлд

 • B. I. Бүтээгдэхүүн үүсэх чиглэлд, II. Эх бодис үүсэх чиглэлд

 • C. I. Эх бодис үүсэх чиглэлд, II. Эх бодис үүсэх чиглэлд

 • D. I. Эх бодис үүсэх чиглэлд, II. Бүтээгдэхүүн үүсэх чиглэлд 

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн m ба n шулуунууд параллель. Хэрэв\angle BAC=45^{\circ}, \angle BCE=55^{\circ} болACD өнцгийг ол.

 • A.700              

 • B.800              

 • C.900              

 • D.1000

Оноо: 1

Энгийн цахилгаан хэлхээн дээр энергийн ямар хувирал явагдаж байна вэ?

 • А. Цахилгаан \rightarrow Хими

 • В. Дулаан \rightarrow Гэрэл

 • С. Хими \rightarrow Гэрэл

 • D. Цахилгаан \rightarrow Гэрэл

Оноо: 1

Давхар шадар эрхтэнтэй цэцэгт аль хэсгүүд байдаг вэ?

 • А. А ба В

 • В. А ба С

 • С. С ба D

 • D. С ба А

Оноо: 1

Choose the odd word. ADJECTIVE:

 • A. old 

 • B. middle-aged     

 • C. length                  

 • D. young

Оноо: 1

Бамбай баг цэцгийн бүдүүвчийг сонгоно уу

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Choose the odd word. ADJECTIVE:

 • A. brave  

 • B. creative  

 • C. patient 

 • D. timid

Оноо: 1

N2 (х)+ 2O2 (х)2NO2(х) , ∆H°= 68.4 кЖ/мольгэсэн урвалд тэнцвэр тогтох үед хийн концентраци [N2] =0.6; [О2] =0.8; [NО2] = 1.5 моль/л байсан бол I. тэнцвэрийн тогтмол II. азотын анхны концентрацийг олно уу.

 • A. I- K=0.17 ; II-0.15 моль/ л

 • B. I- K=0.32 ; II-0.6 моль/ л

 • C. I- K=3.12 ; II-2.3моль/ л

 • D. I- K=5.86 ; II-1.35 моль/ л

Оноо: 1

ABC гурвалжны B өнцгийн биссектрис BD байг. Хэрэв\angle BDC=90^{\circ}, \angle BAC=30^{\circ}, \angle DCA=10^{\circ} болBCD өнцгийг ол.

 • A.250              

 • B. 300             

 • C. 400             

 • D.650

Оноо: 1

Зөвхөн хүчтэй ангижруулагч шинжтэй бодис агуулсан эгнээг заана уу.

 • A. FeSO4, KMnO4, H2O2

 • B. HNO3, KMnO4, H2O2

 • C. K2Cr2O7, Na2SO4, KNO3 

 • D. NH3, H2S, HCI

Оноо: 1

7x^{3}y^{2}zнэг гишүүнтийн зэргийг тодорхойл.

 • A. 3                           

 • B. 5                             

 • C. 6                          

 • D. 7

Нийт: 16693