• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Choose the odd word. ADJECTIVE:

 • A. attractive 

 • B. pretty  

 • C. ugly   

 • D. beautiful

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны суурь 16 см ба периметр 36 см бол cуурьт буусан өндрийг ол.

 • A.4.8 см                     

 • B. 6 см                       

 • C. 9.6 см                    

 • D.10 см

Оноо: 4

Үйлдлийг гүйцэтгээрэй.

42км036м:6+8км463м :3 =

Оноо: 1

Choose the odd word. SCIENCE:

 • A. experiment  

 • B. geography

 • C. chemistry     

 • D. physics

Оноо: 1

Зөөврийн жижиг сэнсийг асаагаад ажиллуулж байх үед энергийн ямар хувирал явагдах вэ?

 • А. Цахилгаан \rightarrow химийн \rightarrow гэрэл

 • В. Цахилгаан \rightarrow химийн\rightarrow кинетик

 • C. Химийн\rightarrow цахилгаан \rightarrow гэрлийн

 • D. Химийн \rightarrow цахилгаан\rightarrow кинетик

Оноо: 1

Шүхэр баг цэцгийн бүдүүвчийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

2C2H5Cl \small \overset{Na}{\rightarrow} A\small \overset{-H_{2}}{\rightarrow} Б\small \overset{H_{2}O}{\rightarrow} B гэсэн хувирлын шат бүрт үүсч байгаа А, Б, В бодисуудыг нэрлэ.

 • A. Бутан; бутен-1; бутанол -2 

 • B. Бутан; бутен-1; бутаналь 

 • C. Метан; этан; цууны альдегид

 • D. Этан; этилен; этанол

Оноо: 2

Тэгш өнцөгтийн талбай нь 882кв.м. Нэг тал нь 63 м бол энэ тэгш өнцөгтийн хүрээний уртыг олоорой.

Оноо: 3

Хоорондоо 243 км зайтай газраас хоёр дугуйчин нэгэн зэрэг угталцан гарчээ. Нэг нь цагт 13 км явсан бөгөөд тэд 9 цагийн дараа уулзсан бол нөгөө нь цагт хэдэн км явсан бэ?

Оноо: 1

Цацаг баг цэцгийн бүдүүвчийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Choose the odd word. SCIENCE:

 • A. physics   

 • B. history   

 • C. education    

 • D. biology

Оноо: 1

9x^{4}y^{3}zнэг гишүүнтийн зэргийг тодорхойл.

 • A. 4                            

 • B. 8                        

 • C. 7                      

 • D. 9

Оноо: 1

Чийдэнгийн энергийн хувиралыг зурагт үзүүлжээ. Цахилгаан энергийн хэдэн хувь нь гэрлийн энергид шилжсэн бэ?

 • А. 80 %   

 • В. 95 %    

 • С. 20 %

 • D. 5 %

Оноо: 1

B өнцөг нь 900 –тай тэнцүү ABC гурвалжны BC тал дээр\left | AD \right |=\left | DC \right | байх D цэг авав. Хэрэв\left | BD \right |=2см ,\angle ACD=30^{\circ} болDC талыг ол.

 • A.2 см            

 • B. 3 см                       

 • C. 4 см                       

 • D.5 см

Оноо: 2

Кубын ирмэгийн урт 7 дм бол гүйцэд гадаргуугийн талбайг олоорой.

Оноо: 1

Түрүү баг цэцгийн бүдүүвчийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Choose the odd word. SPORT:

 • A. football      

 • B. wrestling     

 • C. play

 • D. rugby

Оноо: 2

Зургаан өнцөгт тус бүрийн периметр 24 см болно. Зурагдсан дүрсийн периметрийг олоорой.

Оноо: 1

Салхиар тоос хүртдэг ургамлын тоосны онцлог аль нь вэ?

 • А. Барзгар гадаргуутай

 • В. Том хэмжээтэй

 • С. Нисгүүртэй

 • D. Наалдамхай

Оноо: 2

Периметр нь 28 см байх квадратыг зурж, талбайг олоорой.

Нийт: 16693