• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Choose the odd word. SPORT:

 • A. football  

 • B. run

 • C. badminton

 • D. chess

Оноо: 2

Квадратын периметр 24.8 дм бол талбайн хэмжээг олоорой

Оноо: 1

Choose the odd word. SPORT:

 • A. hockey

 • B. jump

 • C. ice skating 

 • D. snowboarding

Оноо: 2

Квадратын талбай 49м.кв. Түүний талыг 2м -ээр багасгавал талбай нь хэдэн м.кв-аар багасах вэ?

Оноо: 1

\left ( -3x^{3} \right )^{2}=?

 • A. 9x^{5}                        

 • B. -9x^{5}                        

 • C. -9x^{6}                      

 • D. 9x^{6}  

Оноо: 1

Зураг дээрх цэцэгний тоос хүртэлт хэрхэн явагдах вэ?

 • А. Салхиар

 • В. Шавжаар

 • С. Зориудаар

 • D. Усаар

Оноо: 1

Дараах энгийн нүүрс усыг нэршилтэй нь зөв харгалзуулна уу

1. Триоз 2. Тетроз 3. Пентоз4. Гексоз

а b c d

 • A. 1а 2b 3dc

 • B. 1b 2a 3c 4d

 • C. 1c 2a 3b 4d

 • D. 1d 2c 3a 4b

Оноо: 3

\left ( 2-\sqrt{3} \right )+\frac{1}{2-\sqrt{3}} утгыг ол.

Оноо: 1

Шавжаар тоос хүртдэг ургамлын тоосны онцлог юу вэ?

 • А. Барзгар гадаргуутай

 • В. Хөнгөн

 • С. Нисгүүртэй

 • D. Жижиг

Оноо: 3

Дэлгүүрт 640 кг жимс байв. Түүний 4 / 10 нь алим, үлдэгдлийн 3 / 8 нь лийр, бусад нь тоор байсан бол тус бүрээс ямар хэмжээтэй байсан бэ?

Оноо: 1

Choose the odd word. SPORT:

 • A. swimsuit  

 • B. mow  

 • C. racquet  

 • D. helmet

Оноо: 1

Үл мэдэгдэгч генотиптэй бие махбодыг bb гомозигот рецессив генотиптэй бие махбодтой эрлийзжүүлэгт оруулахад F1-т 100% Вb гетерозигот доминант генотиптэй бие махбод гарсан бол тухайн биеийн үл мэдэгдэгч генотипийг олно уу?


 • A. Bb

 • B. bb

 • C. BB

 • D. Bbbb

Оноо: 3

Аялагч 3 өдөрт 325 км явах ёстой байв. Хэрэв бүх замын 2 / 5 -ыг эхний өдөр, үлдсэн замын 3 / 5 ыг хоёр дахь өдөр явсан бол гурав дахь өдөр хэдэн км явсан бэ?

Оноо: 1

Choose the odd word. CLOTHING:

 • A. gloves

 • B. slippers      

 • C. shoes    

 • D. farmers

Оноо: 3

Агуулахад 199т750 кг, нөгөө агуулахад түүнээс 48 т470 кг-аар бага төмс, хүнсний ногоо байв. Нийт хүнсний ногооны 2/5 нь төмс байсан бол хэдэн килограмм төмс байсан бэ?

Оноо: 1

BbDd биеэс хэдэн төрлийн гамет үүсэх вэ?


 • A. 1

 • B. 2

 • C. 4

 • D. 8

Оноо: 1

CLOTHING:

 • A. stockings 

 • B. blouse

 • C. bag    

 • D. dress

Оноо: 3

\sqrt{\left ( 2-\sqrt{5} \right )^{2}}-\sqrt{\left ( 2+\sqrt{5} \right )^{2}}- \sqrt[3]{\left ( 3-\sqrt{10} \right )\left ( 3+\sqrt{10} \right )} илэрхийллийн утгыг ол.

Оноо: 2

100л сүүнээс 4 кг цөцгийн тос гардаг бол 5000 л сүүнээс хэдэн килограмм цөцгийн тос гарах вэ?

Оноо: 1

Нэгэн гэр бүлийн хүүхдүүдийн цусны бүлэг I, II, III, IV байжээ. Тэдний эцэг эх ямар цусны бүлэг ямар байх вэ?


 • A. АА, BO

 • B. AO, BO

 • C. OO, AB

 • D. BO, AB

Нийт: 16693