• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Choose the odd word. CLOTHING:

 • A. blouse 

 • B. trousers     

 • C. mouse     

 • D. socks

Оноо: 3

Ачигч 4200кг гурилыг агуулахаас зөөв. Тэр эхний өдөр бүх гурилын 3 / 5-ийг, 2 дахь өдөр үлдсэний 20% зөөсөн бол 3 дахь өдөр хэдэн кг гурил зөөсөн бэ?

Оноо: 1

ABCгурвалжныAC тал 9 см,AB баBC талууд дээр DE=4см ,BD=2см , AC//DE байх D ба E цэгүүдийг авав.AD -г ол.

 • A.1 см            

 • B.1.5 см                     

 • C.2 см            

 • D.2.5 см

Оноо: 1

Эсийн амьдралын циклээс хамгийн удаан үргэлжилдэг нь аль вэ?


 • A. Интерфаз

 • B. Профаз

 • C. Метафаз

 • D. Теолфаз

Оноо: 1

Туйлгүй молекулыг сонгоно уу.

 • А.BH3  

 • B. CH3Cl  

 • C.NH3

 •  D. SO2

Оноо: 2

\frac{3\sqrt{3}}{4\sqrt{2}}\cdot \frac{\sqrt{32}}{\sqrt{27}}илэрхийллийн утгыг ол.

Оноо: 1

Choose the odd word.NUMBER:

 • A.21st      

 • B. second     

 • C. ninth 

 • D. eight

Оноо: 1

Зөв олон өнцөгтийн нэг өнцгийн хэмжээ 1200 бол талын тоог ол.

 • A.4                 

 • B.5                 

 • C.6                 

 • D.7

Оноо: 1

Хулууны жимсний цагаан өнгө нь шар өнгөө, хавтгай хэлбэр нь бөөрөнхий хэлбэрээ тус тус ноёлж удамшдаг. Тэгвэл цагаан өнгөтэй, хавтгай хэлбэртэй гетерозигот хулууг шар өнгийн бөөрөнхий хэлбэртэй хулуутай тоос хүртээжээ. Эдгээрээс цагаан, бөөрөнхий хулуу гарах магадлал хэд вэ?


 • A. 0%

 • B. 25%

 • C. 50%

 • D. 75%

Оноо: 1

Элементийн атомын 3-р шатны иончлолын энергийг зөв илэрхийлсэн хариултыг сонгоно уу.

 • A. Э°  Э+ + е- 

 • B. Э+   Э2+ + е-

 • C. Э2+   Э3+ + е-

 • D. Э°   Э3+ + 3е-

Оноо: 2

Квадратын талбай 81 кв.м .Түүний талыг 5м-ээр ихэсгэвэл талбай нь хэдэн кв.м-ээр ихсэх вэ?

Оноо: 1

Байцайны зэрлэг өвөг аль нутгаас гаралтай вэ?


 • A. Газар Дундын тэнгис

 • B. Төв Америк

 • C. Баруун Өмнөд Ази

 • D. Зүүн Өмнөд Ази

Оноо: 3

Тэгш өнцөгт параллелепипедийн урт 24 дм, өргөн нь түүнээс 4 дахин бага, өндөр өргөнөөсөө 3 дахин их бол эзлэхүүнийг олоорой.

Оноо: 1

Choose the odd word. NUMBER:

 • A. I  

 • B. IV    

 •  C. 3 

 • D. X

Оноо: 2

Тэгш өнцөгтийн талбай нь 40 м.кв, урт нь 8 м бол периметрийг олоорой

Оноо: 1

Химийн холбооны уртын ихсэх дарааллаар эрэмбэлсэн эгнээг сонгоно уу.

I. C-Cl

II. C-F

III. C-Br

 • A. I < II < III

 • B. II < I < III

 • C. II < III < I 

 • D. III < I < II 

Оноо: 1

Choose the odd word. ACTIVITIES:

 • A. festival 

 • B. summer picnic

 • C. holiday 

 • D. food

Оноо: 1

Эцэг нь 4-р бүлэг, эх нь 1-р бүлгийн цустай бол тухайн гэр бүлийн хүүхдүүд ямар цусны бүлэгтэй байх боломжтой вэ?


 • A. 1, 4

 • B. 2,3

 • C. Зөвхөн 4

 • D. Зөвхөн 1

Оноо: 2

Үйлдлийг гүйцэтгээрэй.

13 цаг 16 мин : 4 – 1 цаг 39 мин =

Оноо: 1

ABCD трапецийнBC//AD, \angle A=\alpha +25^{\circ}, \angle B=\beta -35^{\circ} бол\alpha +\beta нийлбэрийг ол.

 • A. \alpha +\beta =90^{\circ}             

 • B. \alpha +\beta =145^{\circ}          

 • C. \alpha +\beta =180^{\circ}          

 • D. \alpha +\beta =190^{\circ}

Нийт: 16693