• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

\sqrt[3]{-1}-\sqrt[3]{8}+\sqrt[3]{-27}-\sqrt[3]{64}+\sqrt[3]{-125} илэрхийллийн утгыг ол.

Оноо: 1

Бодисын молекул дахь σ – холбооны тоог тодорхойлж тохируулна уу.

Бодисын томъёо: Бодисын молекул дахь σ – холбооны тоо:

А) H2CO3 1) Нэг

Б) NO 2) тав

В) CCl4 3) хоёр

Г) СO2 4) дөрөв

 • A. 1А,2В,3Б,4Г 

 • B. 1Б,2А,3Г,4В

 • C. 1Б,2Г,3В,4А

 • D.1А,2Б,3В,4Г 

Оноо: 2

Адил хажуут гурвалжны периметр 46 см, хажуу талын урт нь 14 см бол суурийн уртыг олоорой.

Оноо: 1

Гемофиль өвчин нь хүний Х хромосом дээр рецессив байдлаар тохиолддог. Тэгвэл энэ өвчнийг тээгч эмэгтэй, өвчтэй эрэгтэйтэй гэрлэвэл тэдний хүү эрүүл төрөх магадлал хэдэн хувь байх вэ? • A. 0 %

 • B. 25%

 • C. 50%

 • D. 75%  

Оноо: 1

Choose the odd word. TECHNOLOGY:

 • A. airplane  

 • B. automobile 

 • C. antibiotics   

 • D. rocket

Оноо: 1

\left ( -5x^{3} \right )^{^{2}}=?

 • A. 25x^{5}                         

 • B. -25x^{5}                        

 • C. 25x^{6}                  

 • D. -25x^{6} 

Оноо: 1

Трапецийн талбай 48x . Сууриуд нь харгалзан 3x ба 9x бол трапецийн өндрийг ол.

 • A.4                            

 • B.8                 

 • C.12               

 • D.18

Оноо: 2

Периметр нь 28 см байх квадратыг зурж, талбайг олоорой.

Оноо: 1

Өгөгдсөн бодисуудаас sp – sp эрлийзжилттэй нэгдлийг тодорхойлж, молекулын геометр бүтцийг нэрлэнэ үү.

 • A. I, тетраэдр

 • B. I, тригональ

 • C. II, тригональ

 • D. III, шугаман

Оноо: 1

Choose the odd word. TECHNOLOGY:

 • A. remote control  

 • B. video camera 

 • C. eraser   

 • D. pocket calculator

Оноо: 2

Тэгш өнцөгт параллепипед савны урт нь 12 м, өргөн нь 5 м, өндөр нь 9 м байлаа. Уг савны 2/3 хэсгийг усаар дүүргэв. Хэдэн литр ус орсон бэ?

Оноо: 1

Бодисын томьёо ба нэршлийг хооронд нь зөв харгалзуулна уу.

Бодисын томьёо Бодисын нэршил

1. НNO3 а. Магнийн оксид

2. AgNO3 б. Азотын хүчил

3. MgО в. Магнийн гидроксид

4. Mg(OH)2 г. Мөнгөний нитрат

 • A. 1б, 2г, 3а, 4в 

 • B. 1а, 2б, 3в, 4г

 • C. 1б, 2а, 3в, 4г

 • D. 1а, 2б, 3г, 4в

Оноо: 1

TECHNOLOGY:

 • A. mobile phone 

 • B. fax machine 

 •  C. camcorder

 • D. letter

Оноо: 3

\sqrt{5-2\sqrt{6}}\cdot \left ( 3+\sqrt{6} \right ) илэрхийллийн утгыг ол.

Оноо: 1

Дараах бодисууд ямар талст оронт торын бүтэцтэй нэгдэл болохыг харгалзуулна уу.

Химийн нэгдэл

Талст оронт тор

1

Магнийн оксид

А

Металлын

2

Алмаз

Б

Ионы

3

Иод

В

Атомын

4

Алт

Г

Молекулын

 • A. 1Г, 2А, 3В, 4Б

 • B. 1Б, 2B, 3Г, 4A

 • C. 1Г, 2В, 3А, 4Б

 • D. 1Б, 2Г, 3В, 4А  

Оноо: 2

Дүрсийн талбайг олоорой.

Оноо: 1

Эсийн плазман мембраны зурагт “В” үсгээр тэмдэглэсэн нь бүтцийн хэсгийг нэрлэнэ үү.

 • A. Цэнэггүй сүүл хэсэг

 • B. Гликопротейн

 • C. Цэнэгтэй толгой хэсэг

 • D. Сүв

Оноо: 2

ABCDтэгш өнцөгт трапецийн AB тал дээрBE=1см ,EA=3 см байх Eцэг авав.AD=8см, BC=6см бол ECDгурвалжны талбайг ол.

 • A.13 см                      

 • B. 14 см                     

 • C.15 см                      

 • D. 28 см

Оноо: 1

Choose the odd word. PROPER NOUN:

 • A. oxygen mask

 • B. Toyota    

 •  C. Nile      

 • D. America

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох хариултыг нөхөж бичээрэй. Хлор нь .............бодис юм.

 • А. Улаан өнгийн шингэн, маш аюултай, түүний нэгдлийг зургийн хальс угаахад ашигладаг

 • В. Хүрэн ягаан талст, спиртэн уусмалыг нь шархыг ариутгахад хэрэглэдэг.        

 • С. Цайвар шар хий, хортой байгальд хайлуур жонш байдлаар оршдог

 • D. Шар ногоон өнгийн хий, хортой, ундны усыг ариутгах, эд юмсыг цайруулахад ашигладаг

Нийт: 16693