• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

. Болдынх 34х10 м хэмжээ бүхий ногоооныхоо талбайн уртыг 6 м-ээр, өргөнийг 5м-ээр ихэсгэв. Болдын ногооны талбай ямар хэмжээтэй болсон бэ?

Оноо: 1

\left ( -6a^{3} \right )^{3}=?

 • A.  -216a^{6}            

 • B.  -216a^{9}                

 • C.  216a^{9}        

 • D.  216a^{6}

Оноо: 1

Choose the odd word. ENTERTAINMENT:

 • A. entrance  

 • B. romance       

 • C. cartoon  

 •  D. science fiction

Оноо: 3

1 т хүртэл гүйцээж, хүснэгтийг нөхөөрэй.

Оноо: 1

ABCDпараллелограммын CD тал дээрBE\perp CD байх E цэг тэмдэглэв. Хэрэв\angle D=150^{\circ} бол\angle ABE өнцгийг ол.

 • A.700              

 • B. 800             

 • C. 900             

 • D. 1000

Оноо: 1

Каталаза энзим бодисын солилцооны явцад үүсдэг хорт бодис болохустөрөгчийн хэт ислийг ус, хүчилтөрөгч болгон задалдаг. Энэ уургийн ямар үүрэгт хамаарах вэ?

 • A. Бүтээн байгуулах

 • B. Зөөвөрлөх

 • C. Хамгаалах

 • D. Хурдасгах

Оноо: 1

Choose the odd word. NEWS:

 • A. climbing rope  

 • B. world news  

 • C. historical stories  

 • D. biographies

Оноо: 2

Зорчигчид 5000 төгрөг байв. Тэр таксигаар 1 км зам явахад 800 төгрөг төлдөг. Тэгвэл зорчигч 4.8 км зам явахад хэдэн төгрөг төлөх вэ? Зорчигчид хариулт мөнгө ирэх үү.

Оноо: 2

3^{-3}\cdot \left ( \frac{1}{3} \right )^{\tfrac{2}{3}}\cdot 9^{1.5} илэрхийллийнутгыг ол.

Оноо: 1

9.03·1022 ширхэг устөрөгчийн атом агуулсан аммиак хэвийн нөхцөлд ямар эзэлхүүнтэй болохыг тооцож олно уу.

 • A. 1.12 л

 • B. 3.36 л  

 • C. 11.2 л

 • D. 33.6 л 

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн диогональ 15 см, периметр 42 см бол талбайг ол.

 • A.36 см2        

 • B. 54 см2       

 • C. 72 см2       

 • D. 108 см2

Оноо: 1

Choose the odd word. JOB:

 • A. chef 

 • B. dentist    

 • C. pilot    

 •  D. brave

Оноо: 1

Хуурай нэрэгдэх ( сублимаци ) болон царцах ( цасжих) үзэгдлийн жишээг сонгоно уу.

 • A. Иодын талст уур болох, ус уурших

 • B. Иодын талст уур болох, нүүрсхүчлийн хий хуурай мөс болох 

 • C. Сүү хөлдөх , усны уур шингэрэх

 • D. Усны уур шингэрэх , бензин уурших

Оноо: 1

Квадратын периметр16\sqrt{3} м бол талбайг ол.

 • A.48 м2          

 • B. 64\sqrt{3}м2   

 • C. 72 м2        

 • D. 192 м2

Оноо: 1

Хүн гэнэтийн сэтгэл хөөрөлд орсон тохиолдолд зүрх түргэн цохилох, цусны даралт ихсэх зэрэг шинж тэмдгүүд илэрдэг. Энэ нь ямар дотоод шүүрлийн булчирхайн үйл ажиллагаатай холбоотой вэ?


 • A. Бөөрний дээд булчирхай

 • B. Бамбай булчирхай

 • C. Нойр булчирхай

 • D. Өнчин тархи

Оноо: 1

5x^{3}\times (-3x)=?

 • A. -15x^{3} \right )  

 • B. 15x^{3} \right )                        

 • C. 15x^{4} \right )                    

 • D. -15x^{4} \right ) 

Оноо: 1

Калийн сульфатын 10.5%-ийн 330 грамм уусмалын нягт 1.1 г/мл бол уусмалын молийн концентрацийг олно уу.

 • А. 0.66М

 • B. 1.32М

 • C. 6.6М 

 • D. 13.2М

Оноо: 1

Choose the odd word. JOB:

 • A. man  

 • B. policeman 

 • C. fireman

 • D. postman

Оноо: 1

Хийн холимог нь 4 атм даралттай бөгөөд 3 моль гели, 5 моль азот агуулагддаг бол азот хийн парциаль даралтыг тооцоолно уу.

 • А. 0.5 атм

 •  В. 1.5 атм

 • С. 2 атм

 • D. 2.5 атм 

Оноо: 2

\left ( 0.3 \right )^{3};\left ( 0.3 \right )^{\frac{1}{2}};\left ( 0.3 \right )^{0.75}тоонуудыг өсөх эрэмбээр бич.

Нийт: 16693