• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах хүснэгтэд гомозигот бие хэд байна вэ?

 • A. 2

 • B. 4

 • C. 6

 • D. 8

Оноо: 1

ABCDромбын\angle DBC=22.5^{\circ} бол Aөнцгийг ол.

 • A.1350            

 • B.1000            

 • C. 900             

 • D. 450

Оноо: 1

Элементүүдийн харьцангуй цахилгаан сөрөг чанарыг үндэслэн холбооны туйлт чанар буурах дарааллаар байрлуулна уу.

1

2

3

H – O

H – Cl

H – S

 • А. 1; 2; 3

 •  В. 2; 1; 3

 • С. 2; 3; 1 

 • D. 3; 1; 2

Оноо: 1

Дараах хүснэгтэд тохирох генотипийн хувилбар аль нь вэ?

 • A. Tbtb

 • B. Ttbb

 • C. ttbb

 • D. Tbbt

Оноо: 1

Choose the odd word. BEHAVIOR:

 • A. determined     

 • B. creative  

 • C. responsible 

 • D. beautiful

Оноо: 1

Аммиакийн молекулууд ямар холбоогоор холбогдох вэ?

 • A.Ионы холбоо  

 • В.Туйлгүй ковалент холбоо 

 • C.Туйлтай ковалент холбоо

 • D.Устөрөгчийн холбоо

Оноо: 1

Зурагт дүрсэлсэн үйл явцыг тодорхойлно уу.

 • A. ДНХ нийлэгжил

 • B. ДНХ хоёрчлогох

 • C. Транскрипци

 • D. Трансляци

Оноо: 1

Зурагт тэмдэглэсэн x өнцгийг ол.

 • A.100              

 • B. 200             

 • C. 700             

 • D. 900

Оноо: 3

log_{3}log_{3}\left ( \frac{\sqrt[3]{81}}{3} \right )илэрхийллийн утгыг ол.

Оноо: 1

Энэ энзимийн оптимальтемпературыг аль утга илэрхийлж байна вэ?

 • A. A

 • B. B

 • C. X

 • D. X-B

Оноо: 1

SPORT:

 • A. swimming       

 • B. diving  

 • C. skating 

 • D. flash torch

Оноо: 1

Тойргийн 15 см урттай нум төвд өнцөг 600 үүсгэх бол тойргийн радиусыг ол.

 • A. \frac{45}{\pi }              

 • B. \frac{\pi }{5 }                

 • C. 4                

 • D. \frac{2\pi }{3 }

Оноо: 1

Choose the odd word. FOOD:

 • A. fraction

 • B. basil 

 • C. oregano 

 • D. pasta

Оноо: 1

Энзимийн идэвхид субстратын концентраци хэрхэн нөлөөлж байгааг харуулсан зураг өгөгджээ. Субстратын концентрацийг нэмсээр байвал урвалын хурдад цаашидямар өөрчлөлт гарахыг тодорхойлно уу.

 • A. Субстратын концентраци нэмэгдэхэд энзимийн идэвх

 • B. Субстратын концентраци нэмэгдэхэд энзимийн идэвх нэмэгдэж байгаад, тодорхой максимум цэгт ирээд тогтворжино.

 • C. Субстратын концентраци нэмэгдэхэд энзимийн идэвх тогтмол өснө.

 • D .Энзимийн идэвхид субстратын концентраци нөлөөлөхгүй.

Оноо: 1

GRAMMAR: Choose the correct item.

They ……..their dinner at the moment. They are enjoying it.

 • A. are having             

 • B. is having              

 • C. am having             

 • D. has

Оноо: 1

\left ( -5y^{2} \right )^{3}=?

 • A. 75y^{6}       

 • B. -75y^{5}.                

 • C. 125y^{6}                

 • D. -125y^{6}  

Оноо: 1

Choose the odd word. VERB:

 •  A. party

 • B. return

 • C. arrive

 • D. leave

Оноо: 3

log_{7}5 ба log_{5}6 тоонуудыг жиш.

Оноо: 1

Хий байдалтай бодисын дээж 29.09% С, 4.84% Н, 23.03% F, 43.04% Cl агуулдаг. Нэгдлийн молийн масс 82.5 г/моль бол молекулын томьёог тогтооно уу.

 • A. CHClF2

 •  B.  CHCl2F

 • C. C2H3ClF2 

 • D. C2H4ClF 

Оноо: 1

Choose the odd word. MEAT:

 •  A. multiplication 

 • B. lamb  

 •   C. beef 

 • D. fish

Нийт: 16693