• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Choose the odd word. NOUN:

 • A. honey       

 • B. honeymoon

 • C. bride  

 • D. groom

Оноо: 1

Дараах электрон байгууламжуудаас аль нь өдөөгдсөн төлвийг илэрхийлж байна вэ?

 • А. Na: 1s22s22p63s1

 • В. B: 1s22s12p2     

 • С. O: 1s22s22p4  

 • D. P: 1s22s22p63s23p

Оноо: 1

GRAMMAR: Choose the correct item.

France is........expensive than China.

 • A. more                      

 • B. most                       

 • C. much                     

 • D. expensiver

Оноо: 3

log\frac{1000}{\sqrt[3]{100}}=2\tfrac{1}{3} болохыг батал.

Оноо: 1

Choose the odd word. PRONOUN:

 • A. him

 •  B. them    

 • C. we   

 •  D. you

Оноо: 1

Ургамлын энэ эрхтнээр усандууссан эрдэс бодис ямар замаар хэрхэн дамждаг вэ?

 • A. Диффуз

 • B. Идэвхтэй зөөвөрлөлт

 • C. Осмос

 • D. Фагоцитоз

Оноо: 1

\left ( -2b{^{2}} \right )\times \left ( -7b^{{3}} \right )=?

 • A. 14b^{5}                   

 • B. -14b^{5}                        

 • C. -9b^{5}                        

 • D. 9b^{5}

Оноо: 1

CH3-CH2-C(CH3)=C(CH3)-CH3 нэгдлийг ИЮПАК нэршлийн дүрмийн дагуу нэрлэнэ үү.

 • A. 2-метил изогекс-2 - ен 

 • B. 2, 3-диметил пент-2 -ен  

 • C. 3, 4-диметил пент-3-ен

 • D. изогепт-2-ен

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн S тойргийг дотоод шүргэсэн бөгөөд төвийг дайрдаг R тойргийн талбай 4 см2 бол S тойргийн талбайг ол.

 • A.8 см2          

 • B. 8\sqrt{2}см2    

 • C.16 см2        

 • D. 16\sqrt{2} см2

Оноо: 1

Choose the odd word. . BODY PARTS:

 •  A. heart   

 •  B. heart attack

 • C. bone   

 • D. knee

Оноо: 1

Хийн байдалтай 1 г бодис 270С температур ба 770 мм м.у.б.даралтад 760 мл эзэлхүүнтэй бол энэ хийн молийн массыг олно уу.

 • A. 8 г/моль

 • B. 16 г/моль 

 • C. 32 г/моль

 • D. 48 г/моль

Оноо: 1

Дараах графикт нэгэн энзимийн урвалын хурд болон pH хамаарлыг харуулав. Энэ ямар энзим бэ?

 • A. Амилаза

 • B. Каталаза

 • C. Липаза

 • D. Пепсин

Оноо: 1

Choose the odd word. CALCULATION:

 • A. fraction  

 • B. multiplication 

 • C. equality   

 • D. warmth

Оноо: 1

GRAMMAR: Choose the correct item.

He is........than me.

 • A. tall                          

 • B. taller                    

 •  C. tallest                     

 • D. more tall

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны суурь 24, хажуу тал 15. Уг гурвалжинд багтсан тойргийн радиусыг ол.

 • A.2                

 • B.3                 

 • C.4                 

 • D.5

Оноо: 1

Идэмхий калийн 25%-ийн уусмалын 1.24 г / мл нягттай уусмалын молийн концентрацыг олно уу.

 • A. 4.5M

 • B. 5.5M 

 • C. 11M

 • D. 20.1M

Оноо: 1

Хавтгай толинд тусч буй гэрлийн цацрагийн тусгалын өнцөг 62° бол ойлтын өнцөг хэд вэ?

 • А. 28°  

 • В. 54°                 

 • С. 62°  

 •  D. 114°

Оноо: 1

Хоолны давсны 20%-ийн 500 г уусмал бэлтгэхэд шаардлагатай давсны массыг тооцож олно уу.

 • A. 10 г  

 • B. 100 г

 • C. 400 г 

 • D. 490 г 

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн ABC гурвалжны бүх оройг дайрсан тойргийн уртыг ол. Энд \pi=3.14 гэж тооц.

 • A.10               

 • B. 31.4            

 • C.78.55          

 • D.  100

Оноо: 1

Байцаaнь зориудын шалгарлын явцад одоогийн хэлбэртэй болтлоо өөрчлөгджээ. Дараах зургуудаас байцааны зэрлэг өвгийг олно уу. .

 • A. 

 • B. 

 • C   

 • D.

Нийт: 16693