• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хавтгай толинд тусч буй гэрлийн цацрагийн тусгалын өнцгийг 30°-аар нэмэгдүүлбэл туссан ба ойсон цацрагийн хоорондох өнцөг яаж өөрчлөгдөх вэ?

 •   A. 30°-аар ихсэнэ      

 •  B. 30°-аар багасна 

 •  C. 150°-аар ихсэнэ     

 •  D. 60°-аар ихсэнэ  

Оноо: 1

Тэгш өнцөгт гурвалжин хэдэн хурц өнцөгтэй вэ?

 • А. 1           

 • B. 2       

 • C. 3      

 • D. хурц өнцөггүй

Оноо: 1

Тойрогт багтсан ба тойргийг багтаасан трапецийн сууриуд 2 ба 8 бол талбайг ол.

 • A 15                           

 • B.17               

 • C. 18              

 • D.20

Оноо: 1

Мохоо өнцөгт гурвалжин хэдэн хурц өнцөгтэй вэ?

 •  А. 1         

 •  B. 2         

 • C. 3         

 • D. хурц өнцөггүй

Оноо: 1

Натрийн сульфатын 500 мл уусмалд 35.5 грамм натрийн сульфат агуулагддаг бол уусмалын нормаль концентрацийг олно уу.

 • A.0.05N

 • B.0.1N  

 • C.0.5N

 • D.1.0N 

Оноо: 1

Зурагт ДНХ-ийн репликацийг үзүүлжээ. 7дугаартай бодисын үүрэг аль нь вэ?

 • A. ДНХ-ийн молекулын эрчийг хариулах

 • B. ДНХ-ийн молекулыг дахин эрчлэгдэхээс сэргийлнэ.

 • C. РНХ өдөөгч үүсгэх

 • D. ДНХ-ийн тасархайнуудыг оёх

Оноо: 5

Reading. Read the passage and choose the correct answer.

In 1895, William G. Morgan invented a new game called "Mintonette". However, Alfred Halstead noticed the volleying action used to get the ball over the net, so he decided to change the name to "volleyball".

Morgan wanted to create a skilled activity, which required more players, less space, and less exertion than basketball. The first net was a “rope” and the first ball was a basketball air bladder. Until 1960, men and women played with different rules. Now the rules are the same except for the height of the net, the men’s net is higher.

A player cannot hit the ball twice. A points gained when a team plays the ball in the opposition's court and the ball is not defended, therefore it lands within the court. The ball must be served (hit) from outside the court, otherwise it will be regarded as a foul.

A player usually wears knee pads to protect their knees from becoming bruised during dives for the volleyball. In order to win the game, the winners must be ahead by 2 points or the game goes on until you win by 2 points.

Some specific techniques are more common in digging than in passing. A player may sometimes perform a "dive". When the player also slides his or her hand under a ball that is almost touching the court, this is called a "pancake". The pancake is frequently used in indoor volleyball. Besides being one of the best-known sports in the world, and being a favorite to millions of people, it is in the Olympics.

The game “Mintonette” became known as volleyball.

 • A. Yes

 • B. No     

 •  C. doesn’t say  

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Before 1960 men and women played with similar rules.

 • A.Yes

 • B. No

 • C. Doesn’t say

Дээрх даалгаврын оноо : 1

A player can hit the ball more than twice.

 • A.Yes

 • B. No

 • C. Doesn’t say

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Knee pads are used to protect player’s knees becoming bruised.

 • A.Yes

 • B. No

 • C. Doesn’t say

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Pancake is used not only indoors but also outdoors.

 • A.Yes

 • B. No

 • C. Doesn’t say

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Дараах зурагт толин дээр туссан гэрлийн цацрагийг үзүүлжээ. Тусгалын өнцгийг олно уу.

 •  A. 33°     

 •  B. 57°           

 • C. 90°                

 • D. 123°          

Оноо: 1

-5a+11a-9a+a=?

 • A. -2a

 • B. -26a

 • C.  -3a

 • D.  -25a

Оноо: 1

Эсийн энэ хуваагдлаар үүсэх эсийг сонгоно уу

 • A. Арьсны эс

 • B. Биеийн эс

 • C. Бэлгийн эс

 • D. Элэгний эс

Оноо: 1

A(1,-5);\quad B(9,10) бол \overrightarrow{AB} векторын уртыг ол.

 • A.12                           

 • B. 13              

 • C.15               

 • D. 17

Оноо: 1

Энэ хуваагдлын амьд биед гүйцэтгэх үүрэг аль нь вэ?

 • A. Хромосомын тоог тогтмол хадгалах

 • B. Хромосомын тоог цөөрүүлэх

 • C. Хромосомын тоог ихэсгэх

 • D. Хромосомын тоонд өөрчлөлт орохгүй.

Оноо: 1

Гэрэл ба гэрлийн үзэгдэлтэй холбоотой доорх хэллэгүүдийн аль нь ЗӨВ бэ?

1.Гэрэл тунгалаг орчин бүрд адилхан хурдаар тарна.
2. Долгион хоёр орчны зааг дээр тусч хугарахад тусгалын өнцөг хугарлын өнцөгтэй
тэнцүү байна.

3. Оптик нягт орчноос оптик сийрэг орчинд гэрэл тусахад дотоод бүрэн ойлт явагддаг

 • А. Зөвхөн 1           

 • В. Зөвхөн 2      

 • С. Зөвхөн 3     

 •  D. Бүгд зөв

Оноо: 1

Дараах нэгдэл дэх хираль нүүрстөрөгчийн атомуудын дугаарыг сонгоно уу.

 • A. 1, 5, 6

 • B. 2, 5, 6

 • C. 3, 4, 5 

 • D. 5, 6, 7  

Оноо: 1

-8x-5x+7x+x=?

 • A. -20x

 • B. -6x

 • C. -5x 

 • D. 20x

Оноо: 1

\vec{a}=(1,-2); \vec{b}=(3,x) векторууд параллель байх x-ийг ол.

 • A.−6                           

 • B. −3              

 • C.−2               

 • D. 0

Оноо: 1

GRAMMAR: Choose the correct item.

That was the ……..holiday we’ve ever had!

 • A. worse                     

 • B. bad                         

 • C. worst                     

 • D. baddest

Оноо: 1

Дараах хэмжигдэхүүнүүдэд тохирох нэгжийг зөв харгалзуулна уу ?
1. Гэрлийн хүч а. Диоптри

2. Оптик хүч b. Кандел

3. Фокусын зай с. Люкс

4. Гэрэлтүүлэлт d . Метр

 •  А. 1d2а3b4с     

 • В. 1с2а3d4b     

 • С. 1с2b3а4d   

 • D.1b2а3d4с                                       

Оноо: 3

64^{2-log_{\frac{1}{2}}5\cdot log_{\frac{1}{5}}8} утгыг ол.

Оноо: 1

Нэгэн энзимийн урвалын хурд болон pH хамаарлыг харуулсан графикийг дор үзүүлэв. Энэ энзимийн ажиллах хамгийн идэвхтэй pH хэд байна вэ?

 • A. 6    

 • B. 7

 • C. 8

 • D. 9

Нийт: 16693