• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Өгөгдсөн дүрсүүдээс өгсөн шулууны хувьд тэгш хэмгүй дүрсийг олж, дугаарыг дугуйлаарай.

 • A. 

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

\vec{a}=(-1,4); \vec{b}=(8,x) векторууд перпендикуляр байх x-ийг ол.

 • A.11                           

 • B. 2                

 • C.−2               

 • D. −32

Оноо: 1

Зургаас ургамлын эсэд байдаггүй, зөвхөн амьтны эсэд байх нэгэрхтэнцрийг олно уу.

 • A. 8

 • B. 9

 • C. 13

 • D. 14

Оноо: 1

GRAMMAR: Choose the correct item.

Sarah is older……..her sister.

 • A. than                        

 • B. from                       

 • C. of                           

 • D. to

Оноо: 1

-\left ( 3a-7b \right )+11a-12b=?

 • A. -14a-5b.      

 • B. 8a-5b

 • C. 14a-19b

 • D. 8a+5b 

Оноо: 1

Нүүрс ус, өөх тосийг нийлэгжүүлдэг, Гольджийн аппаратыг үүсгэдэг эрхтэнцэрийг сонгоно уу • A. 3

 • B. 5

 • C. 6

 • D. 8

Оноо: 1

\vec{a}=(1,x,3); \vec{b}=(y,-3,6) векторууд коллинеар байхx ба y-ийн үржвэрийг ол.

 • A.−3                           

 • B. −1              

 • C.1                 

 • D. 3

Оноо: 1

Эсийн мембраны бүтцийн зураг өгөгджээ. Дараах зургийн аль дугаар фосфолипидыг илэрхийлж байна вэ?

 • A. a

 • B. h

 • C. d

 • D. e

Оноо: 1

Дараах урвалын энергийн диаграммыг ажиглаад урвалын механизмыг нь зөв нэрлэсэн хариултыг сонгоно уу.

 • A.

 • B

 • C.

 • D.

Оноо: 3

log_{3}4\cdot log_{4}5\cdot log_{5}6\cdot log_{6}27 ба \pi тоонуудыг жиш.

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн кубын ирмэг 3 см бол A ба B цэгийн хоорондох зайг ол.

 • A.3 см            

 • B. 3+\sqrt{3} см               

 • C. 3\sqrt{3}  см                  

 • D.  9 см

Оноо: 1

-\left ( 9y-12x \right )+15y-19x=?

 • A. -7x-6y              

 • B. 24y-7x              

 • C. -24y-31x            

 • D. -7x+6y  

Оноо: 1

Микроскопын бүтцийн хэсгийн алийг нь ашиглаж нийт өсгөлтийг нь олдог вэ?

 • A. А×D

 • B. A×B

 • C. D×E

 • D. B×E

Оноо: 1

Кубын нэг талсын талбай 12 см2 бол бүх ирмэгийн нийлбэрийг ол.

 • А. 2\sqrt{3}  см    

 • B. 8\sqrt{3}  см                

 • C. 24\sqrt{3}  см              

 • D.12 см

Оноо: 5

Reading. Read the passage and choose the correct answer.

The most obvious function of clothing is to improve the comfort of the wearer, by protecting the wearer from the elements. In hot climates, clothing provides protection from sunburn or wind damage, while in cold climates its thermal insulation properties are generally more important.

Clothing performs a range of social and cultural functions, such as individual, occupational and gender differentiation, and social status. In many societies, norms about clothing reflect standards of modesty, religion, gender, and social status.

Clothing can and has in history been made from a very wide variety of materials. Materials have ranged from leather and furs to woven materials, to elaborate and exotic natural and synthetic fabrics.

Clothes protect people from the elements, including rain, snow, wind, and other weather, as well as from the sun. However, clothing that is too sheer, thin, small, tight, etc., offers less protection. Clothes also reduce risk during activities such as work or sport.

Clothing has a role to improve the comfort of the wearer.

 • A.Yes  

 • B. No 

 • C. Doesn’t say

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Clothing performs only a social function.

 • A.Yes

 • B. No

 • C. Doesn’t say

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Various materials are used to make clothing.

 • A.Yes

 • B. No

 • C. Doesn’t say

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Clothes help people protect from weather.

 • A.Yes

 • B. No

 • C. Doesn’t say

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Clothes increase risk during activities such as work or sport.

 • A.Yes

 • B. No

 • C. Doesn’t say

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Энэ хуваагдал хүний биед хэзээнээс эхэлж явагддаг вэ?

 • A. Эхээс төрснөөс хойш

 • B. Үр тогтсон цагаас хойш

 • C. Нөхөн төлжилт явагдах үед

 • D. Бие махбодын эрчимтэй өсөлтийн үед

Оноо: 1

Кубын гол диагональ\sqrt{48} бол түүний гадаргуун талбайг ол.

 • А.16               

 • B. 24                          

 • C.64                           

 • D. 96

Оноо: 1

Эгч дүү хроматидуудыг холбодог хэсгийг заасан тоог олно уу.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 4

\left ( 3+log_{3}4 \right )\cdot \left ( log_{3}4-log_{108}4 \right )\cdot log^{4}3-log_{3}4 илэрхийллийн утгыг ол.

Оноо: 1

GRAMMAR: Choose the correct item.

Venus is ........brightest planet in the sky.

 • A. a                             

 • B. the                          

 • C. an          

 •   D. -

Нийт: 16693