• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 5

Read the passage and choose the correct answer.

Every triangle has three sides and three angles. The angles always add up to 180º. There are some differences in triangles, though. You may have noticed that they can be shaped slightly differently. They can have different-sized angles. They can have sides that are different lengths. There are three kinds of triangles. Triangles can be equilateral, isosceles, or scalene.

An equilateral triangle has three equal sides. It also has three equal angles. The three angles of an equilateral triangle are each 60º. They add up to 180º.The second kind of triangle is an isosceles triangle. An isosceles triangle has two sides that are equal, and one that is different. It also has two angles that have the same measurement. The third angle is different. The three angles add up to 180º.

The last kind of triangle is a scalene triangle. A scalene triangle has three sides that are different lengths, and three angles that have different measurements. However, the three angles still add up to 180º.Triangles get a second name based on the kind of angles they have inside. Sometimes, all the angles are small. If they are all less than 90º, the triangle is called an acute triangle. If it has one right angle (exactly 90º), it is called a right triangle. If it has an angle that is more than 90º, it is called an obtuse triangle. The names can be used together to describe triangles very precisely.

For example, you can have a right isosceles triangle. It would have two equal sides, a 90º angle and two 45º angles.

How many sides and angles do every triangle have?

 • A. Three sides and three angles.

 • B. Three sides and two angles.

 • C. Three sides and four angles

 • D. Two sides and three angles.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

If a triangle has no equal sides and no equal angles, what is it called?

 • A. isosceles triangle

 • B. a scalene triangle

 • C. an acute triangle

 • D. triangles

Дээрх даалгаврын оноо : 1

How many types of triangles are there?

 • A. 4

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 5

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What is a triangle called if all the angles and all the sides are equal?

 • A. isosceles triangle

 • B. a scalene triangle

 • C. an acute triangle

 • D. equilateral triangle

Дээрх даалгаврын оноо : 1

How many sides does an equilateral triangle have?

 • A. Three equal sides.

 • B. Two equal sides.

 • C. Three equal sides.

 • D. Four equal sides.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

GRAMMAR: Choose the correct item.

He is a …….. person.

 • A. friendly                

 •     B. friend                    

 •   C. friendliest               

 • D. more friendly

Оноо: 1

GRAMMAR: Choose the correct item.

She went to bed early ……..she felt ill today.

 • A. and                         

 • B. because                 

 • C. but                         

 • D. or   

Оноо: 1

GRAMMAR: Choose the correct item.

I am talented in dancing …….. I am a very shy girl.

 • A. but                         

 •   B. because                 

 • C. or                           

 • D. and

Оноо: 1

GRAMMAR: Choose the correct item.

Khaliun and I have been friends ……..1995.

 • A. for                          

 • B. in                           

 • C. since                      

 • D. until

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

months/ her / i / have / for / known

Оноо: 1

I. Гексан, октаны шингэний холимогоос гексаныг ялгах II. Цайрын сульфатын уусмалаас цайрын сульфатыг ялгах.

 • A. I. нэрэх, II. шүүх

 • B. I. тунгаах, II. шүүх

 • C. I.тунгаах , II. талсжуулах

 • D. I. нэрэх, II. талсжуулах

Оноо: 1

Цэнэгийн хувьд цахилгаан саармаг атомаас азотын (3-) цэнэгтэй ион үүсэх процессыг дүрсэлнэ үү.

 • A. 1s22s22p31s22s22p6

 • B. 1s22s22p31s2

 • C. 1s22s22p31s22s22p1

 • D. 1s22s22p31s22s2

Оноо: 1

Аль элементийн 1-р иончлолын энерги хамгийн бага байх вэ?

 • A. B

 • B. C

 • C. Si 

 • D. Al

Оноо: 1

Өндөр молекулт нэгдэл болох нуклейн хүчлийн найрлагад багтдаг нүүрс-усыг сонгоно уу.

 • А. α-рибоз

 • В. β-фруктоз

 • С. α-глюкоз

 • D. β-глюкоз

Оноо: 1

Сахарозын гидролизоор ямар нэгдлүүд үүсэх вэ?

 • А. Глюкоз ба глюкоз

 • В. Глюкоз ба фруктоз

 • С. Фруктоз ба фруктоз

 • D. Галактоз ба глюкоз

Оноо: 1

Функциональ бүлгийн изомерболох хосыг олно уу.

 • A. àльдегид ба карбон хүчил

 •  B. нэг атомт спирт ба энгийн эфир

 • C. карбон хүчил ба кетон

 •  D. энгийн ба нийлмэл эфир

Оноо: 1

H-S, H-Se, H-Te холбооны дагуу дараах хэмжигдэхүүнүүд хэрхэн өөрчлөгдөхийг зөв харгалзуулна уу?

1. Холбооны урт Q. Өснө

2. Холбооны энерги R. Өөрчлөгдөхгүй

3. Холбооны туйлшрал S. Буурна

4. Буцлах температур W. Өсөөд буурна

 • A. 1S, 2S, 3Q, 4Q

 • B. 1Q, 2Q, 3S, 4Q

 • C. 1Q, 2S, 3S, 4 Q

 • D. 1S, 2Q, 3Q, 4S

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийг харгалзуулна уу.

1. R─COOH A. Альдегидтай анги хоорондын изомер бодис.

2. R─CHO Б.Суурьтай саармагжина.

3. R─CO─ NH2 В. Амидийн функциональ бүлэг

4. R─CO─R Г. Альдегидийн функциональ бүлэг

 • A. 1В, 2Г, 3А, 4Б

 • B. 1В, 2Г, 3Б, 4А

 • C. 1Б, 2В, 3Г, 4А 

 • D. 1Б, 2Г, 3B,4A

Оноо: 1

Бодисын тоо хэмжээ, масс эзэлхүүнийг тооцоолсон дараах өгөгдлийг харгалзуулна уу.

1). 6.02·1023 молекул А. СН4-ийн 1 молекул

2). 11.2 литр Б. Хэвийн нөхцөлд SO2 хий 32 грамм

3). 2 моль В. Хэвийн нөхцөлд СO2 хий 88 грамм

4). 5 атомтай

 • A.  2Б, 3В, 4А  

 • B. 1В, 2Г, 3Б

 • C.  2В, 3Г, 4А 

 • D. 1Б, 2Г, 3B

Оноо: 1

“Старбакс” кофены үйлчилгээ үзүүлэгч компанийн салбар ажиллаж буй орнуудыг зурагт харуулжээ. Зөв хариуг олоорой.

 • A. Африкийн ихэнх улсад салбар байхгүй

 • B. Өндөр хөгжилтэй, хөгжиж буй орнуудад салбараа нээх шаардлагатай

 • C. Австрали улсад салбар байхгүй

 • D. Энэтхэгт салбартай

Оноо: 1

Европын Холбоонд багтсан орнуудын зураг байна. Дараах хариултуудаас зөвийг ол.

 • A. 1957 онд Скандинавын орнууд элссэн байв.

 • B. 1990 онд Хар тэнгисийн эргийн орнуудыг багтаажээ

 • C. 2007 оны байдлаар Норвеги улс ЕХ-нд ороогүй

 • D. Европын бүх улс тус холбоонд нэгдсэн

Оноо: 1

Антарктидын болон Гренландын цасан бүрхэвчээс хайлсан мөсөн уулсын хэмжээг он оноор нь харуулсан графикийг ашиглан, зөв дүгнэсэн хариуг олоорой.

 • A. Гренланд арал 2005 оноос хойш эрчимтэй хайлж байна

 • B. 1995-2000 онд хамгийн их мөс хайлсан байна

 • C. 2005 оноос мөс хайлах үзэгдэл буурсан байна

 • D. Цаашид мөс хайлахаа болих хандлагатай  байна

Оноо: 1

11.44 грамм натрийн карбонатын талст давсыг халаахад 4.24 грамм усгүй давс үүсчээ. Энэ талст давсны томьёог олно уу.

 • A.Na2CO3∙2H2O

 • B. Na2CO3∙5H2O

 • C.  Na2CO3∙7H2O

 • D. Na2CO3∙10H2O

Оноо: 1

Элемент, түүний нэгдлийн талаарх дараах мэдээллийг харгалзуулна уу.

1.СаСО3 А.Цагаан, талст бодис, устай эрчимтэй урвалд ордог

2.Са Б.Саарал өнгөтэй, цахилгаан,дулаан сайн дамжуулдаг

3.СаО В.Цагаан өнгөтэй,усанд муу уусдаг

4.Fe Г.Мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, устай эрчимтэй урвалд ордог

 • A.1Г, 2Б, 3В, 4А 

 • B. 1В, 2Г, 3Б, 4А 

 • C.1В, 2Г, 3А, 4Б 

 • D. 1Г, 2Б, 3А,4В

Нийт: 16693