• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1
 1. Хүйтэн фронт үүсэхэд цаг агаар ямар шинж чанартай болдог вэ?
 • A. Цаг агаар муудаж, тунадас орно

 • B. Цаг агаар дулаарч, тунадас орно

 • C. Цаг агаар дулаарч, тунадас орохгүй

 • D. Цаг агаар муудаж, тунадас орохгүй

Оноо: 1

Компьютерийн дэлгэцэнд соронзыг ойр байрлуулж болохгүй хамгийн чухал шалтгааныг сонгоно уу.....

 • A. Дэлгэцийг гэмтээж дүрсний хэлбэр өөрчлөгдөнө.

 • B. Дэлгэцийг гэмтээж өнгө ялгарал муудна.

 • C. Дэлгэц томорно.

 • D. Дэлгэц шатна.

Оноо: 1

Шалбааг үүсэх нь ямар хувирал вэ?....

 •  А. хатуугаас шингэн              

 •    B. шингэнээс хий                  

 •   C. шингэнээс хатуу            

 •   D. хийгээс хатуу

Оноо: 1

Цаг агаар өөрчлөгдөхөд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг сонгоно уу?

 • A. Агаарын масс, агаарын фронт, агаарын даралт

 • B. Агаарын хөдөлгөөн, агаарын температур

 • C. Агаарын фронт, агаарын чийгшил

 • D. Агаарын даралт, агаарын температур

Оноо: 1

10см, 30см өндөртэй 2 өөр биеийн сүүдрийн шугаман хэмжээг зөв харьцуулсан өгөгдлийг сонгоно уу.

 • А. 10см бие 1 дахин том   

 •   B. 10см бие 2 дахин том   

 • C. 10см бие 3 дахин том   

 •   D. зөв хариу алга

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн соронзын харилцан үйлчлэлийг сонгоно уу.

 • A. ижил туйл учир таталцана   

 •   B. ижил туйл учир түлхэлцэнэ  

 • C. эсрэг туйл учир таталцана    

 • D. эсрэг туйл учир түлхэлцэнэ

Оноо: 1

Өгөгдсөн зургийг сайтар ажиглаад аль нь шахагдсан хийг дүрсэлсэн зураглал болохыг сонгоно уу.

 • A.1    

 •  B. 2   

 •  С. хоёул        

 •   D. зөв хариу алга 

Оноо: 1

Choose the correct answer.

The Sun is ……………. planet from the Earth.

 • A. furthest                                          

 • B. the further

 • C. the furthest

 • D. far

Оноо: 1

Аливаа юмсыг цаасан дээр дүрслэхдээ юу ашигладаг вэ?

 • A. баллуур    

 • B. луужин   

 •   C. таних тэмдэг  

 •  D. цавуу 

Оноо: 1

Аливаа юмсыг цаасан дээр хэд дахин багасган буулгасныг үзүүлсэн харьцааг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. бодит хэмжээ   

 •  B. масштаб  

 •  C. таних тэмдэг 

 •   D. харьцаа 

Оноо: 1

План ба зураг дээр юмс тодорхой ба хураангуй дүрслэгдэх нь түүний юунаас хамаарах вэ?

 • A. бодит хэмжээ   

 •  B. масштаб   

 •  C. таних тэмдэг  

 • D. харьцаа 

Оноо: 1

Газрын зурагт өндөр уул, хээр тал, нам дор газрыг бие биенээс нь ялган танихад юу ашиглах вэ?

 • A. бодит хэмжээ    

 • B. масштаб   

 •  C. өнгө  

 •   D. харьцаа 

Оноо: 1

План зурагт дараах таних тэмдэг өгөгджээ. Таних тэмдэг юуг илэрхийлэх вэ?

 • A. зүг чиг     

 •  B. толгод   

 •  C. ус  

 •   D. уул

Оноо: 1

Агаарын даралтыг ямар багажаар хэмждэг вэ?

 • A. Термометр

 • B. Гигрометр

 • C. Барометр

 • D. Курвиметр

Оноо: 1

План зурагт дараах таних тэмдэг өгөгджээ. Таних тэмдэгт харгалзах зөв тайлбарыг сон..гоно уу.

 • A. Б-баруун     

 •   B. Б-зүүн   

 •  C. Б-өмнөд  

 •  D. Б-хойд

Оноо: 1

Зургийн масштаб 1:200000 бол нэг см-т хэдэн км-ийг багтаасан вэ?

 • A. 1см-т 2 км    

 • B. 1см-т 20км  

 • C. 1см-т 200км  

 • D. зөв хариу алга

Оноо: 1

План зурагт юуг дүрсэлдэггүй вэ?

 • A. масштаб     

 •  B. зүг чиг заагч    

 •  C. таних тэмдгийг тайлбар 

 •   D. сүүдэр  

Оноо: 1
 1. Газрын гадарга чичирхийлэн доргих гэнэтийн үзэгдлийг...................гэнэ.
 • A. Галт уул дэлбэрэх

 • B. Газар хөдлөлт

 • C. Тектоник хавтан

 • D. Тектоник хөдөлгөөн

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийн аль нь глобус дээр дүрслэгдсэн экваторыг тодорхойлох вэ?

 • A. хамгийн урт өргөрөг  

 •  B. хамгийн бага өргөрөг 

 • C. хамгийн урт уртраг

 •  D. хамгийн бага уртраг

Оноо: 1
 1. Далай ба эх газар өвөл, зундаа харилцан адилгүй халж хөрдгөөс шалтгаалан үүсдэг салхийг муссон гэдэг. Тэгвэл өвлийн муссон салхи ямар шинж чанартай вэ?

 • A. Нуурын гүнээс  нуурын эрэг рүү

 • B. Далайгаас эх газар луу чиглэдэг

 • C. Эх газраас далай руу чиглэдэг

 • D. Нуурын эрэгээс нуурын гүнрүү

Нийт: 16693