• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Австралийн нутаг дэвсгэр дээр тохиолдсон хээрийн түймрийн давтамжийг картодиаграммын аргаар дүрсэлжээ. Аль хариу зөв бэ?

 • A. Нийт газар нутгийн хойд хэсгээр хээрийн түймэр хамгийн олон удаа тохиолджээ

 • B. Зүүн эргийн нутгаар хээрийн түймэр их тохиолджээ

 • C. Тасмани арал дээр 20-оос олон удаагийн хээрийн түймэр тохиолджээ

 • D. Төв хэсгийн нутгаар 20 удаа түймэр гарчээ

Оноо: 1

Дараах нэгдлүүдийн молекул хоорондын хүчний мэдээллээс алдаатай хариултыг сонгоно уу.

 • A.NH3 – устөрөгчийн холбоо

 • B.Cl2 ─ дисперсийн хүч

 • C. HBr ─ диполь диполийн хүч

 • D.CH4 ─  диполь диполийн хүч

Оноо: 1

БНХАУ-ын нутаг дахь хүчлийн борооны тархалтыг харуулсан зураг байна. Хүчлийн борооны тархалтыг зөв тайлбарласан хариуг олоорой

 • A. Хятадын баруун өмнөд нутгаар хүчлийн бороо их орж байна

 • B. Хятадын зүүн өмнөд нутгаар хүчлийн бороо их орж байна

 • C. Хятадын өмнөд нутгаар хүчлийн бороо бага орж байна

 • D. Хятадын хойд нутгаар хүчлийн бороо их хэмжээгээр орж байна

Оноо: 1

Дараах нэгдлүүдийн молекул хоорондын хүчний мэдээллийг зөв харгалзуулна уу.

1. Гексан

А. Диполь диполийн хүч

2. Этанол

Б. Ион диполийн хүч

3. Хлор метан

В. Устөрөгчийн холбоо

4. Калийн хлоридын уусмал

Г. Дисперсийн хүч

 • A.1Г, 2Б, 3В, 4А 

 • B. 1Г, 2В, 3А, 4Б

 • C.1В, 2Г, 3А, 4Б  

 • D. 1В, 2Г, 3Б,4A

Оноо: 1

Зэсийн сульфатын 0.5 моль /л концентрацтай 300 мл уусмал бэлтгэхэд хэдэн грамм зэсийн байван ( СuSO4∙5H2O ) хэрэгтэй вэ?

 • A. 12 г

 • B. 37.5 г

 • C.24 г  

 • D.18.75 г

Оноо: 1

1990-2006 онд Мадагаскар арлын эндемик ургамал, амьтны төрөл зүйлийн өөрчлөлтийг харуулсан зургаас ажиглан, зөв хариуг олоорой.

 • A. 2006 он хүртэл амьтан ургамлын төрөл зүйл ихэссэн байна

 • B. 1990 онд илүү олон ургамал амьтны төрөл зүйл амьдарч байжээ

 • C. Цаашид ургамал амьтны төрөл зүйл ихсэх хандлагатай байна

 • D. 2002 онд хамгийн их төрөл зүйл ажиглагджээ

Оноо: 1

Далайн усны дулаарал нь шүр цайрах аюулд хүргэж байна. Зурагт шүр цайрсан газруудыг харьцуулжээ. Зургийг ашиглан БУРУУ хариуг олоорой

 • A. Зургаас шүрийн тархалтыг харж болохоор байна

 • B. Шүр цайрах үзэгдэл огцом өссөн байна

 • C. Хамгийн их цайрсан газар нь Зүүн Өмнөд Ази, Австралийн эрэг орчим нутаг байна

 • D. Шүрийн цайрах үзэгдэл огцом буурсан байна

Оноо: 1

Хүний амьдралыг тэтгэхэд шаардагдах экосистемийн хэмжээг "дэлхийн га” гэсэн үзүүлэлтээр илэрхийлсэнийг экологийн мөр гэнэ. Экологийн мөрийг биологийн даацтай харьцуулсан зургийг ажиглан, зөв хариуг олоорой.

 • A. Латин Америкийн экологийн мөр биологийн даацаас 3 дахин бага

 • B. Хойд Америкийн экологийн мөр биологийн даацаас 3 дахин бага

 • C. Зүүн ба Төв Европын экологийн мөр биологийн даацаас 2 дахин их

 • D. Африкийн экологийн мөр биологийн даацаас 2 дахин их

Оноо: 1

Hүүрстөрөгчийн атом нь хираль биш байх нэгдлийг сонгоно уу.

Оноо: 1

Дэлхийн экологийн ул мөр ба экологийн доройтлын индексийн харуулсан графикийг ажиглан, хамаарлыг зөв дүгнэсэн хариуг олоорой

 • A. Экологийн ул мөр ба экологийн доройтол нь шууд хамааралтай байна.

 • B. Экологийн ул мөр ихсэхэд доройтол буурч байна

 • C. Экологийн ул мөр буурахад доройтол ихсэж байна

 • D. Экологийн ул мөр тогтвортой байхад доройтол буурч байна

Оноо: 1

Графикт АНУ, БНХАУ, Финляндын цаасны хэрэглээг харуулжээ. Өөрчлөлтийн хандлагыг зөв дүгнэсэн хариуг олоорой.

 • A. Финляндын цаасны хэрэглээ огцом өөрчлөлттэй байна.

 • B. Финлянд улсын цаасны хэрэглээ тогтмол бага байна.

 • C. АНУ цаасны хэрэглээ огцом ихсэх хандлагатай байна

 • D. БНХАУ хамгийн бага цаас хэрэглэж байна

Оноо: 1

One of the dinner ___________broken.

 • A. plate is         

 • B. plates are

 •   C. plates is

 • D. plate are

Оноо: 1

I. H2CO3 II. Na3PO4 III. C6H12O6 (глюкоз) гэсэн нэгдлүүдийн усан уусмалыг электролит, электролит биш гэсэн 2 хэсэгт ангилна уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Цахим хог ялгаруулах байдлыг харуулсан зургийг ашиглан зөв тайлбарласан хариуг ол

 • A. Далайн орнуудын цахим хог хаягдал хамгийн их байна.

 • B. Азийн орнуудын цахим хог хаягдал хамгийн их байна.

 • C. Европ ба Америкийн цахим хог хаягдал эрс ялгаатай байна.

 • D. Африкт Европоос их хог хаягдал ялгаруулж байна.

Оноо: 1

Пакистан улсын хүн амд ногдох усны нөөцийг харуулсан зургаас, зөв хариуг олоорой.

 • A. Нэг хүнд ногдох усны нөөц ихсэж байна

 • B. Нэг хүнд ногдох усны нөөц тогтмолжиж байна

 • C. Нэг хүнд ногдох усны нөөц буурч байна

 • D. Хүн ам ба усны нөөцийн хооронд хамаарал байхгүй

Оноо: 1

Хүрээлэн буй орчин, түүний тогтвортой байдлыг тодорхойлдог орчны тогтвортой байдлын индекс гэж бий. Аз жаргалын индекстэй харьцуулсан графикийг ажиглан, БУРУУ хариуг олоорой.

 • A. Буурай хөгжилтэй 1 орон байна

 • B. Гватемал иргэд аз жаргалгүй гэж 80 орчим хувь нь хариулжээ.

 • C. Өндөр хөгжилтэй орнуудын Аз жаргалын индекс төдийлөн өндөр биш байна

 • D. АНУ-ын иргэд аз жаргалын тухай сөрөг байр суурьтай байна

Оноо: 1

Ойн талбайн өөрчлөлтийг харуулсан графикийг ашиглан, зөв хариуг олоорой.

 • A. Ойн талбай ихсэж байгаа нь сайн байна

 • B. Зурагт дүрсээр 2500 км2 ойн талбайг харуулсан байна

 • C. 2003-2004 онуудад ойн талбай огцом буурсан байна

 • D. 2000-2003 онд ойн талбай буурсан байна  

Оноо: 1

Зарим орнуудын хог хаягдал боловсруулах байдлыг харуулжээ. Буруу хариуг олоорой.

 • A. Торонто хотод ихэвчлэн газар булах аргаар хог хаягдлыг шийдэж байна

 • B. Мадрид хотод хог хаягдлыг шатааж боловсруулах нь илүү гэж үзсэн байна

 • C. Куала Лумпур хотод хайлуулах аргаар хогоо боловсруулах нь түлхүү байна

 • D. Амманд газарт булах аргаар хогоо боловсруулах нь илүү байна

Оноо: 1

Хойд тэнгисийн загасны нөөцийг зурагт харуулжээ. Зөв дүгнэсэн хариуг ол.

 • A. Тасралтгүй буурчээ

 • B. Тасралтгүй ихэсчээ

 • C. Тогтмол байна

 • D. Өөрчлөгдөөгүй байна

Оноо: 1

Эфирийн ерөнхий томьёог сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Нийт: 16693