• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зарим уургийн биологийн үүргийг зөв харгалзуулна уу.

1. Бүх уураг

А. Хамгаалах - Дархлааны системийн гол уураг

2. Гемоглобин

Б. Бүтэц үүсгэх - Арьсны гол уураг

3. Коллаген

В. Энерги үүсгэх – 1г уураг= 4.1 ккал

4.Иммуноглобулин

Г. Зөөх – Хүчилтөрөгчийг бүх эд эсэд зөөнө

 • A.1В, 2Г, 3Б, 4А

 • B. 1Г, 2В, 3А, 4Б 

 • C.1В, 2Г, 3А, 4Б 

 • D. 1Г, 2Б, 3B,4A

Оноо: 1

Хойд тэнгисийн газрын тосны олборлолтын өөрчлөлтийг харуулсан графикийг ажиглан, зөв дүгнэсэн хариуг олоорой.

 • A. Хамгийн их олборлолт 2005 онд байна

 • B. Хамгийн их олборлолт 1995 онд байна

 • C. Хамгийн их олборлолт 1985 онд байна

 • D. Хамгийн их олборлолт 1975 онд байна

Оноо: 1

Зарим энзимийн ангилал, үйлчлэх механизмыг зөв харгалзуулна уу.

1. Трансфераза

А. Давхар холбоог тасална

2. Оксидоредуктаза

Б. Гидролизд оруулна

3. Лиаза

В. Функциональ бүлгийг зөөнө.

4.Гидролаза

Г. Электрон зөөнө

 • A.1В, 2Г, 3Б, 4А 

 • B. 1Г, 2В, 3А, 4Б

 • C.1В, 2Г, 3А, 4Б

 • D. 1Г, 2Б, 3B,4A

Оноо: 1

Дараах бодисууд ямар талст оронт торын бүтэцтэй нэгдэл болохыг харгалзуулна уу .

Талст торын төрөл

Бодисын нэршил

1.Атомын

А. Натрийн хлорид (NaCI)

2. Металлын

Б. Бал чулуу (С)

3. Ионы

В. Мөс (Н2О)

4. Молекулын

Г. Зэс (Cu )

 • A.1В, 2Г, 3Б, 4А  

 • B. 1Б 2В, 3А, 4Г

 • C.1В, 2Г, 3А, 4Б

 • D. 1Б, 2Г, 3А, 4В

Оноо: 1

Өнгөгүй, ялзарсан өндөгний үнэртэй, агаараас хүнд, усанд уусаж хүчиллэг орчинтой уусмал үүсгэдэг хийг нэрлэнэ үү.

 • A. Аммиак

 • B. Хлорт устөрөгч

 • C. Хүхэрт устөрөгч

 • D. Азотын диоксид

Оноо: 1

A: Why are you so dirty?

B: I ………………(repair) my bicycle all morning.

 • A. have repaired

 • B. have been repairing

 • C. has repaired 

 • D. has been repairing        

Оноо: 1

A: You looked tired when I met you last night.

B: Well, I ……………(paint) the house all day.

 • A. Had been painting

 • B. have been painting

 • C. have painted

 • D. had painted   

Оноо: 1

A: Have you sent those documents yet?

B. Yes, I …………………(post) them two days ago.

 • A. had posted

 • B. have posted

 • C. posted 

 • D. has posted

Оноо: 1

A: It’s ten o’clock.

B. Yes. The plane …………………..(land) in Moscow by now.

 • A. will land

 • B. is landing

 • C. will be landing

 • D. will have landed

Оноо: 1

A: Did you invite Peter to your birthday party?

B: No, but when I …………………..(meet) to him I ………………….(invite) him.

 • A. met/ invited

 • B. meet/ would invite

 • C. have met/ would invite

 • D. meet/ will invite

Оноо: 2

Correct order. Write the sentence into the right order.

a new comedy, they, showing, this week, are

Оноо: 1

Зурагт гурван өөр эзлэхүүнтэй саванд ижил түвшинд сүү хийснийг харуулжээ. Сүү аль савны ёроолд их даралт учруулах вэ?

 • А. 1    

 • B. 2

 • C. 3 

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 1

A: Do you like going to the theatre?

B. Yes, I usually …………… at least twice a month.

 • A. am going

 • B. have gone 

 • C. have been going  

 • D. go      

Оноо: 1

A: Did you ask Amy to the party?

B: Oh no! I forgot! I ………………… her tonight.

 • A. will ask

 • B. am going to ask  

 • C. will be asking

 • D. ask

Оноо: 1

Улс төрийн харилцааны хэрэгжилтийн мега түвшин нь ..................илэрнэ. Цэгийн оронд доорх өгөгдлүүдээс зөвийг нь сонгоно уу.

 • А. Олон улсын байгууллагуудын үйл ажиллагаагаар

 • В. Тухайн орны төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаагаар

 • С. Улс төрийн нам, мэргэжлийн холбоодын үйл ажиллагаагаар

 • D. Гэр бүл, хамт олны нийтлэгийн үйл ажиллагаагаар

Оноо: 1

A: Did you see Emily?

B: No, he …………………. by the time I arrived at school.

 • A. Was leaving

 • B. had left   

 • C. left

 • D. has left 

Оноо: 1

Зурагт тус бүр1 кг масстай зэс, алт, хөнгөн цагаан өгөгджээ. A ямар бодис болохыг нэрлэнэ үү. Зэсийн нягт 8900 кг/м3 , алтны нягт 19300 кг/м3 , хөнгөн цагааны нягт 2700 кг/м3, мөнгөний нягт 10500 кг/м3

 • A. Алт   

 • B. Зэс

 • C. Мөнгө 

 • D. Хөнгөн цагаан   

Оноо: 1

6 г/см3 нягттай 48 г масстай цул биеийг савтай усанд бүрэн живүүлбэл ямар хэмжээний ус түрэгдэх вэ?

 • A. 0.125 см3    

 • B. 8 см3

 • C. 54 см3   

 • D. 288 см3      

Оноо: 1

A: Do you often run now?

B: No, but I ………… run a lot when I was at school.

 • A. used to

 • B. will be using to

 • C. was using to

 • D. use  to   

Оноо: 1

A: I am going to drive to Ulaanbaatar tonight.

B: I’ve heard about that. If I ………..you, I …………. In the snow.

 • A. was/ wouldn’t drive 

 • B. were/wouldn’t drive  

 • C. am / will drive

 • D. had been/ wouldn’t have driven

Нийт: 16693