• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Улс төрийн харилцааны хэрэгжилтийн макро түвшин нь ..................илэрнэ. Цэгийн оронд доорх өгөгдлүүдээс зөвийг нь сонгоно уу

 •    А. Олон улсын байгууллагуудын үйл ажиллагаагаар

 • В. Тухайн орны төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаагаар

 • С. Улс төрийн нам, мэргэжлийн холбоодын үйл ажиллагаагаар

 • D. Гэр бүл, хамт олны нийтлэгийн үйл ажиллагаагаар

Оноо: 1

3 кг масстай бие 2 м/с хурдтай явах үеийн хөдөлгөөний тоо хэмжээг тодорхойлно уу.

 • А. 0.67 кг·м/с

 • B. 1.5 кг·м/с

 • C. 5 кг·м/с

 • D. 6 кг·м/с

Оноо: 1

The plane …………… at four o’clock. We must be at the airport by two o’clock.

 • A. leaves

 • B. has left  

 • C. left   

 • D. had left

Оноо: 1

600 Н жинтэй хүн шатаар өгсөн 4 м өндөрт 2 с хугацаанд гарав. Хүний гаргасан дундаж чадлыг тодорхойлно уу.

 • A. 300 Вт  

 • B. 1200 Вт 

 • C. 2400 Вт   

 • D. 4800 Вт   

Оноо: 1

Улс төрийн харилцааны хэрэгжилтийн микро түвшин нь .................. илэрнэ. Цэгийн оронд доорх өгөгдлүүдээс зөвийг нь сонгоно уу.

 • А. Олон улсын байгууллагуудын үйл ажиллагаагаар

 • В. Тухайн орны төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаагаар

 • С. Улс төрийн нам, мэргэжлийн холбоодын үйл ажиллагаагаар

 • D. Гэр бүл, хамт олны нийтлэгийн үйл ажиллагаагаар

Оноо: 1

It………….. colder and colder every day.

 • A. is getting

 • B. got

 • C. has got

 • D. will get

Оноо: 1

Дараах томьёоныаль нь эргэх хөдөлгөөний динамикийн тэгшитгэлвэ?

 • A. M=I\varepsilon  

 • B. \omega=U/r

 • C. F=ma

 • D. M=I/\varepsilon 

Оноо: 1

Засаглалын албадлагын нөөцөд холбогдох өгөгдөл аль нь вэ?

 • А. Материаллаг, соёл, мэдээллийн нөөцийг бүтээдэг хүмүүс

 • В. Хүчний байгууллага зэрэг тусгайлан бэлтгэсэн хүмүүс

 • С. Мөнгө санхүү, техник технологи, газар нутаг, ашигт малтмал

 • D. Засаглалыг дэмжинэ хэмээн найдаж байдаг бүлэг, давхраа

Оноо: 1

Засаглалын хүн амын нөөцөд холбогдох өгөгдөл аль нь вэ?

 • А. Материаллаг, соёл, мэдээллийн нөөцийг бүтээдэг хүмүүс

 • В. Хүчний байгууллага зэрэг тусгайлан бэлтгэсэн хүмүүс

 • С. Мөнгө санхүү, техник технологи, газар нутаг, ашигт малтмал

 • D. Засаглалыг дэмжинэ хэмээн найдаж байдаг бүлэг, давхраа

Оноо: 1

‘……………………. in a hotel?’

‘No, but my parents did last summer in Russia.’

.

 • A. Have you ever been staying

 • B. Did ever stay

 • C. Have you ever stayed

 • D. Had ever stayed    

Оноо: 1

Засаглалын эдийн засгийн нөөцөд холбогдох өгөгдөл аль нь вэ?

 • А. Материаллаг, соёл, мэдээллийн нөөцийг бүтээдэг хүмүүс

 • В. Хүчний байгууллага зэрэг тусгайлан бэлтгэсэн хүмүүс

 • С. Мөнгө санхүү, техник технологи, газар нутаг, ашигт малтмал

 • D. Засаглалыг дэмжинэ хэмээн найдаж байдаг бүлэг, давхраа

Оноо: 1

By the end of next month, she ………………………… for ten years.

 • A. will teach

 • B. will have been teaching

 • C. is teaching

 • D. is going to teach

Оноо: 1

Засаглалын нийгмийн нөөцөд холбогдох өгөгдөл аль нь вэ?

 • А. Материаллаг, соёл, мэдээллийн нөөцийг бүтээдэг хүмүүс

 • В. Хүчний байгууллага зэрэг тусгайлан бэлтгэсэн хүмүүс

 • С. Мөнгө санхүү, техник технологи, газар нутаг, ашигт малтмал

 • D. Засаглалыг дэмжинэ хэмээн найдаж байдаг бүлэг, давхраа

Оноо: 1

‘When did you speak to Tim?’

‘I met her as I ………………….. to work.’

 • A. had walked 

 • B. was walking  

 • C. am walking     

 • D. have been walking 

Оноо: 1

A:‘Did you enjoy your holiday?’

B: Yes but I am glad …………… home again.

 • A. Being

 • B. to be

 • C. be

 • D. to been      

Оноо: 1

................ нь ямар нэгэн засгийн нөлөө, ач холбогдол, цар хүрээг тодорхойлох үзүүлэлт юм. Цэгийн оронд зөв өгөгдлийг нөхөж бичнэ үү.

 • А. Засаглалын хэмжээ        

 • В. Засаглалын цаг хугацаа

 • С. Засаглалын орон зай              

 • D. Засаглалын эзлэхүүн              

Оноо: 1

A: Why is Linda so tired?

B: She ……………. very hard recently.

 • A. works

 • B. is working 

 • C. has been working

 • D. had been working

Оноо: 1

................ нь тухайн засаглалын оршин тогтнох хугацааг харуулдаг үзүүлэлт юм. Цэгийн оронд зөв өгөгдлийг нөхөж бичнэ үү.

 • А. Засаглалын хэмжээ         

 • В. Засаглалын цаг хугацаа

 • С. Засаглалын орон зай             

 • D. Засаглалын эзлэхүүн  

Оноо: 1

A: I want to meet Peter.

B. Well, don’t meet him now. He …………………….

 • A. is studying

 • B. studies

 • C. has studied

 • D. has been studying

Оноо: 1

A: How long ……………….. Carol?

B: Since we were small.

 • A. did you know 

 • B. are you knowing

 • C. have you been knowing

 • D. have you known

Нийт: 16693