• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

................ нь тодорхой газар нутагт засаглалын үйл ажиллагаа явагдах үзүүлэлт юм. Цэгийн оронд зөв өгөгдлийг нөхөж бичнэ үү.

 • А. Засаглалын хэмжээ        

 •  В. Засаглалын цаг хугацаа

 • С. Засаглалын орон зай       

 •  D. Засаглалын эзлэхүүн  

Оноо: 1

A:Did you enjoy your birthday party?

B: Oh, yes. It was ……………. birthday party I’ve ever had.

 • A. The best

 • B. better 

 • C. good

 • D. more good 

Оноо: 1

................ нь хичнээн тооны засаглал хэн нэгний гарт төвлөрч байгааг харуулдаг үзүүлэлт юм. Цэгийн оронд зөв өгөгдлийг нөхөж бичнэ үү.

 • А. Засаглалын хэмжээ     

 • В. Засаглалын цаг хугацаа

 • С. Засаглалын орон зай      

 • D. Засаглалын эзлэхүүн  

Оноо: 1

A: Where is the magazine?

B: I threw it away. I thought you …………………reading it.

 • A. have finished  

 • B. finished

 • C. had finished

 • D. were finishing      

Оноо: 1

Хувь хүний эрх, эрх чөлөөг эрхэмлэх үнэт зүйлийг мөрдлөг болгодог засаглалын хэлбэрийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Либераль засаглал    

 • В. Авторитари засаглал

 • С. Тоталитари засаглал      

 •  D. Үндсэн хуульт засаглал

Оноо: 1

A. Did you go to the party last night?

B: No, my brother made me …………… for the exam instead.

 • A. to study

 • B. studying

 • C. have studied

 • D. study

Оноо: 1

Хязгаарлагдмал хяналттайгаар ганцаар захирах үйл ажиллагааг мөрдлөг болгодог засаглалын хэлбэрийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Либераль засаглал               

 •   В. Авторитари засаглал

 • С. Тоталитари засаглал                           

 • D. Үндсэн хуульт засаглал

Оноо: 1

This time yesterday we ………………… in the sea.

 • A. swam  

 • B. are swimming

 • C. were swimming

 • D. had swum  

Оноо: 1

Эрх мэдэл хуулиар хязгаарлагдмал байх зарчмыг мөрдлөг болгодог засаглалын хэлбэрийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Либераль засаглал               

 •  В. Авторитари засаглал

 • С. Тоталитари засаглал             

 • D. Үндсэн хуульт засаглал

Оноо: 1

A: Would you like to go to the party?

B: No, really. I’m exhausted. I …………. hard all day.

 • A. had worked 

 • B. am working 

 • C. worked  

 • D. have been working     

Оноо: 1

A: Why are you buying eggs and flour?

B: Because I …………………… a cake.

 • A. am going to make

 • B. make

 • C. will make

 • D. will be make

Оноо: 1

Субъектээс объектоо бүх талаар хянаж захирах зарчмыг мөрдлөг болгодог засаглалын хэлбэрийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Либераль засаглал     

 • В. Авторитари засаглал

 • С. Тоталитари засаглал     

 • D. Үндсэн хуульт засаглал

Оноо: 1

A: I met Peter last weekend.

B: Really. I ………………………..(not /see) him for a long time.

 • A. haven’t seen 

 • B. didn’t see 

 • C. wasn’t seeing 

 • D. hadn’t see        

Оноо: 1

Цэрэг, цагдаа, шүүхийн институт байгууламжид тулгуурлан хэрэгжүүлдэг эрх мэдлийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. Хүч хэрэглэх эрх мэдэл  

 •  В. Наймаалцах эрх мэдэл

 • С. Үүрэг үүсгэх эрх мэдэл     

 • D. Зохицуулах эрх мэдэл

Оноо: 1

If I had gone to the cafe, I ………………………… milk.

 • A. won’t drink

 • B. won’t have drunk    

 • C. wouldn’t drink

 • D. wouldn’t have drunk     

Оноо: 1

Stan is a successful sportsman, but his sister is ………… than Stan.

 • A.  successfuler

 • B. more successful 

 • C. most successful  

 • D. successfulest     

Оноо: 1

Харилцааны төрөл нь ашигтай солилцоонд тулгуурладаг эрх мэдлийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. Хүч хэрэглэх эрх мэдэл 

 •  В. Наймаалцах эрх мэдэл

 • С. Үүрэг үүсгэх эрх мэдэл       

 • D. Зохицуулах эрх мэдэл

Оноо: 1

Teacher: "Do your homework!"

The teacher told me …………………..

 • A. did your homework

 • B. did my homework

 • C. to do my homework

 • D. to do your homework      

Оноо: 1

A: Your house is very old

B: I know. I ………….. to a newer house next year.

 • A. Will move

 • B. will be moving 

 • C. will have moved

 • D. am going to move

Оноо: 1

Захирагдах сэдэл нь зүтгэх хүсэлд суурилдаг эрх мэдлийн хэлбэр аль нь вэ?

 • А. Хүч хэрэглэх эрх мэдэл          

 • В. Наймаалцах эрх мэдэл

 • С. Үүрэг үүсгэх эрх мэдэл              

 •   D. Зохицуулах эрх мэдэл

Нийт: 16693