• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрхэн ангилдаг вэ?

 • А. Ерөнхийлөгч ба засгийн газар  

 • В. Парламент ба УИХ

 • С. Дээд шүүх ба прокурор        

 • D. Засаг ба эрх мэдэл

Оноо: 1

Улс төрийн системийн оролтын хэлбэрүүдийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Шаардлага, дэмжлэг   

 •  В. Шийдвэр үйлдэл

 • С. Шаардлага, үйлдэл    

 • D. Шийдвэр, дэмжлэг

Оноо: 1

Улс төрийн системийн гаралтын хэлбэрүүдийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Шаардлага, дэмжлэг     

 • В. Шийдвэр үйлдэл

 • С. Шаардлага, үйлдэл       

 •  D. Шийдвэр, дэмжлэг

Оноо: 1

Улс төрийн тогтолцооны хүрээн дэх сонирхол илэрхийлэх үйл ажиллагааг ямар институт голлон гүйцэтгэдэг вэ?

 • А. Сонирхолын бүлгүүд      

 • В. Улс төрийн намууд

 • С. Төрийн байгууллагууд    

 • D. Улс төрийн үүргүүд

Оноо: 1

Улс төрийн тогтолцооны хүрээн дэх сонирхол нэгтгэх үйл ажиллагааг ямар институт голлон гүйцэтгэдэг вэ?

 • А. Сонирхолын бүлгүүд     

 • В. Улс төрийн намууд

 • С. Төрийн байгууллагууд      

 • D. Улс төрийн үүргүүд

Оноо: 1

Улс төрийн тогтолцооны хүрээн дэх сонирхол хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг ямар институт голлон гүйцэтгэдэг вэ?

 • А. Сонирхолын бүлгүүд         

 • В. Улс төрийн намууд

 • С. Төрийн байгууллагууд      

 • D. Улс төрийн үүргүүд

Оноо: 1

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ашиглан санал бодлоо илэрхийлэх үйлдэл иргэдийн улс төрийн оролцооны аль хэлбэрт хамаарах вэ?

 • А. Идэвхтэй оролцоо        

 • В. Идэвхгүй оролцоо

 • С. Нийцгүй оролцоо                  

 • D. Санамсаргүй оролцоо

Оноо: 1

Төрийн албадлагад үндэслэсэн “хуурамч оролцоо” нь иргэдийн улс төрийн оролцооны аль хэлбэрт хамаарах вэ?

 • А. Идэвхтэй оролцоо  

 • В. Идэвхгүй оролцоо

 • С. Нийцгүй оролцоо  

 • D. Санамсаргүй оролцоо

Оноо: 1

Автомашины замын хөдөлгөөнийг хаах үйл ажиллагаа иргэдийн улс төрийн оролцооны аль хэлбэрт хамаарах вэ?

 • А. Идэвхтэй оролцоо         

 • В. Идэвхгүй оролцоо

 • С. Нийцгүй оролцоо         

 • D. Санамсаргүй оролцоо

Оноо: 1

..................... нь иргэд улс төрийн шийдвэр гаргах, хууль боловсруулах үүрэг бүхий албан тушаалтныг сонгож, түүгээр дамжуулан засаглалыг хэрэгжүүлэх хэлбэр юм. Цэгийн оронд тохирох өгөгдлийг нөхөж бичнэ үү.

 • А. Шууд ардчилал    

 • В. Төлөөллийн ардчилал            

 • С. Парламентийн ардчилал           

 • D. Ерөнхийлөгчийн ардчилал

Оноо: 1

..................... нь олон түмэн өөрөө өөрийгөө удирдан засаглалыг хэрэгжүүлэх хэлбэр юм. Цэгийн оронд тохирох өгөгдлийг нөхөж бичнэ үү.

 • А. Шууд ардчилал       

 • В. Төлөөллийн ардчилал     

 • С. Парламентийн ардчилал   

 • D. Ерөнхийлөгчийн ардчилал

Оноо: 1

Ардчиллын тулгуур зарчмуудад хамаарагдахгүй өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Нээлттэй байх зарчим      

 • В. Шударга байх зарчим

 • С. Хууль дээдлэх зарчим      

 • D. Хууль батлах зарчим

Оноо: 1

Улс төрийн намууд, нийгмийн бүлгүүдийн хооронд үзэл бодол, байр суурийн ялгааг нэгтгэх арга зам нь ардчиллын аль зарчимд хамаарагдах вэ?

 • А. Нээлттэй байх зарчим    

 • В. Шударга байх зарчим

 • С. Хууль дээдлэх зарчим       

 • D. Зөвшилцлийн зарчим

Оноо: 1

Бүх иргэдэд адил тэнцүү боломж олгох нь ардчиллын аль зарчимд хамаарагдах вэ?

 • А. Нээлттэй байх зарчим        

 • В. Шударга байх зарчим

 • С. Хууль дээдлэх зарчим               

 • D. Зөвшилцлийн зарчим

Оноо: 1

Хүн бүр эрхзүйн хүрээнд ажиллаж амьдрах үүргийг хүлээдэг нь ардчиллын аль зарчимд хамаарагдах вэ?

 • А. Нээлттэй байх зарчим    

 •  В. Шударга байх зарчим

 • С. Хууль дээдлэх зарчим                    

 • D. Зөвшилцлийн зарчим

Оноо: 1

Олонх нь удирдан захирч цөөнхийн эрхийг хуулиар хамгаалдаг байх нь ардчиллын аль зарчимд хамаарагдах вэ?

 • А. Нээлттэй байх зарчим      

 • В. Цөөнхийг хүндэтгэх зарчим

 • С. Хууль дээдлэх зарчим    

 • D. Зөвшилцлийн зарчим

Оноо: 1

See if you can …………your father to give you a lift to the cinema.

 • A. get round 

 •  B. get through    

 • C. get up

 • D. get out      

Оноо: 1

Animals are usually …………………. with a painless injection.

 • A. put off 

 • B. put on 

 • C. put down

 • D. put in

Оноо: 1

I tried telling a few jokes but they didn’t ………………….

 • A. come off   

 • B. come into           

 • C. come out  

 • D. come over 

Оноо: 1

They are unlikely to ……………………….. the scheme voluntarily.

 • A. go in

 • B. go down with

 • C. go over   

 • D. go along with

Нийт: 16693