• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

. ……... a car’s coming!

 • A. Look after

 • B. Look on 

 • C. Look at

 • D. Look out

Оноо: 1

The robbers ………. in a black car.

 • A. got in 

 • B. got off                

 • C. got away    

 • D. got into  

Оноо: 1

I ……………………… seeing you soon

 • A. look forward to

 • B. look after   

 • C. look on

 • D. look up      

Оноо: 1

What a nuisance! We've ……………….. coffee.

 • A. run off

 • B. run over 

 • C. run away 

 • D. run out of

Оноо: 1

I'm ……………………… the Christmas break.

 • A. looking for  

 • B. looking out        

 • C. looking away 

 • D. looking forward to

Оноо: 1

His uncle ………………….. last night after a long illness.

 •  A. passed on

 • B. passed away   

 • C. passed for

 • D. passed in            

Оноо: 1

I won’t be a second, Frank. I just want to ……………….. my new tape recorder.

 • A. try off

 • B. try over 

 • C. try up   

 • D. try out           

Оноо: 1

We see they are going to …………… a book of Charles’s poems in the summer.

 • A. bring for

 • B. bring on 

 •  C. bring in

 • D. bring off    

Оноо: 1

His gun …………. accidentally as he was climbing over a hence.

 • A. went off 

 • B. went on     

 •  C. went in

 • D. went for    

Оноо: 1

You need rest to help you ………………… your operation.

 • A. get out   

 • B. get round

 • C. get up

 •  D. get over

Оноо: 1

I’ll …………….. at the bakery and get some bread.

 • A. look down

 • B. look on

 • C. look out         

 • D. look in            

Оноо: 1

I‘ll ……………… you ….. outside your house at 9 o’clock.

 • A. pick/up

 • B. pick/at     

 • C. pick/ at   

 • D. pick/on        

Оноо: 1

The sudden breeze made candles …………………...

 • A. blow over

 • B. blow out    

 • C. blow on

 • D. blow of      

Оноо: 1

The plane is cleared for ……………...

 • A. take on

 • B. take out

 • C. take over 

 • D. take off   

Оноо: 1

Burglars ………………. the house around midnight.

 • A. broke into  

 • B. broke down          

 • C. broke away  

 • D. broke out  

Оноо: 1

Jamie really ………….. his dad.

 • A. takes off 

 • B takes on         

 • C. takes up    

 • D. takes after 

Оноо: 1

Манай орны хувьд хууль хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэх эрх мэдлийг улс төрийн ямар байгууллага удирдан чиглүүлдэг вэ?

 • А. УИХ   

 • В. Засгийн газар  

 •    С. Ерөнхийлөгч   

 • D. Дээд шүүх

Оноо: 1

Хөл бөмбөг сонирхогчдын фен клуб сонирхолын бүлгийн аль ангилалд хамаарах вэ?

 • А. Амралт, чөлөөт цагийн                

 • В. Эдийн засаг аж ахуйн

 • С. Соёл урлаг, боловсролын         

 • D. Нийгмийн, эрүүл мэндийн

Оноо: 1

Хоолойгоор ус 30 см/с хурдтай урсаж байгаад хөндлөн огтлолын талбай нь 3 дахин бага хоолойд шилжсэн бол урсгалын хурд нь ямар болохвэ?

 • A. 30 см/с    

 • B. 10 см/с

 • C. 33 см/с   

 • D. 90 см/с

Оноо: 1

Цахилгаан шат дээш хөдөлж эхлэх агшинд түүн дотор нь зогсож байгаа хүний жингийн тухай хэлсэн дүгнэлтүүдээс зөвийг нь сонгоно уу.

 • А. Биеийн жин багасна

 • В. Биеийн жин ихэснэ

 • С. Биеийн жин өөрчлөгдөхгүй

 • D. Жингүйднэ

Нийт: 16693