• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Өргөгч цамхаг 10 кН жинтэй ачааг тавцангаас өргөж усан онгоц дээр тавихдаа 50000 Ж ашигтай ажил гүйцэтгэв. Ачааг хэчнээн хэмжээний өндөрт өргөж усан онгоц дээр тавьсан бэ?

 • A. 0.2 м 

 • B. 5 м 

 • C. 5000 м  

 • D. 5·108 м

Оноо: 1

Хоёр бие тодорхой зайд байрлана. Тэдгээрийн хоорондох зайг 2 дахин ихэсгэвэл гравитацын таталцах хүч хэд дахин өөрчлөгдөх вэ?

 • A. 2 дахин багасна 

 • B. 2 дахин ихэснэ 

 • C. 4 дахин багасна   

 • D. 4 дахин ихэснэ  

Оноо: 1

Тус бүр 1 кг хөвөн, цаас, чулууны аль нь их масстай вэ?

 • А. Хөвөн

 • B. Цаас  

 • C. Чулуу 

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 1

Хүүшүүгээг түлхсэн боловч хөдөлгөж чадсангүй. Үүний учир юу вэ?

 • А. Гулсахын үрэлтийн хүч = түлхэх хүч   

 • B. Үрэлтийн хүч < түлхэх хүч

 • C. Тайвны үрэлтийн хүчний дээд утга > түлхэх хүч  

 • D. Үрэлтийн хүчний ажил > хүүхдийн хийсэн ажил 

Оноо: 1

Сурагч хүч хэмжигч ашиглан биеийн жинг агаар ба усанд хэмжив. Биеийн жин агаарт 360 Н, усанд 260 Н байсан бол уг биеийн массыг тодорхойлно уу. g=10 Н/кг

 • А. 10 кг  

 • B. 26 кг

 • C. 36 кг  

 • D. 360 кг  

Оноо: 1

Сурагч хүч хэмжигч ашиглан биеийн жинг агаар ба усанд хэмжив. Биеийн жин агаарт 360 Н, усанд 260 Н байсан бол уг биеийг усны зүгээс түлхэх хүчийг тодорхойлно уу.

 • А. 0 Н

 • B. 100 Н

 • C. 260 Н 

 • D. 360 Н

Оноо: 1

Сурагч хүч хэмжигч ашиглан биеийн жинг агаар ба усанд хэмжив. Биеийн жин агаарт 3600 Н, усанд 2600 Н байсан бол уг биеийн эзлэхүүнийг тодорхойлно уу. Усны нягт 1000 кг/м3

 • А. 0.1 м3     

 • B. 0.26 м3  

 • C. 10 м3

 • D. 107 м3

Оноо: 1

6 см урттай пүршин дээр дарахад үүсэх агшилтыг зурагт харуулав. Пүршинд 2 Н хүчээр үйлчлэхэд 1 см агшсан ба пүршний уртыг 3.5 см болгохын тулд хэчнээн хэмжээний хүчээр үйлчлэх вэ?

 • А. 0.6 Н    

 • B. 3.5 Н     

 • C. 5 Н   

 • D. 7 Н

Оноо: 1

Сурагч пүршний суналт үйлчлэх хүчнээс хэрхэн хамаарахыг судлав. Туршилтын хэмжилтийг хүснэгтэд харуулав. Пүршинд 3.5 Н хүч үйлчилбэл хэчнээн хэмжээгээр пүрш сунах вэ?

Пүршинд үйлчлэх хүч Н

Суналт, см

0

0

1.0

3

2.0

6

3.0

9


 • А. 10 см       

 • B. 10.5 см

 • C. 12 см

 • D. 12.5 см

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected

The Secondary School offers a programme intended building from the skills and experience

gained at Primary level to develop young people ready to become citizens of the world young

people with initiative, a cosmopolitan perspective, and a sense of social responsibility.

 • A. offers

 • B. building

 • C. at Primary 

 • D. of the world

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected

Interviews with more than 40,000 people across a continent found that 16- to 24-year-olds

in the UK have the lowest levels of trust and belonging.

 • A. with

 • B. a continent

 • C. 16-to 24-years-old

 • D. the UK

Оноо: 1

Доорх нэгжүүдээс аль нь хат хэмжигдэхүүнийг илэрхийлэх вэ?

 • A. Н·м 

 • B. Н/м  

 • C. Н·м2 

 • D. Н/м2 

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected

Teenagers will be expected to stay in school for nine hours a day in order to master basic

English and maths and train for a trade or craft, under plans announced yesterday.

 • A. will be expected

 • B. in school

 • C. in order to

 • D. train

Оноо: 1

Гарагууд нарыгэллипс траектороор эргэнэ. Гарагийн радиус векторын ижил хугацаанд зурсан секторуудыг зурагт үзүүлжээ. Аль байрлалд секторын талбай хамгийн их байх вэ?

 • А. S1

 • В. S2

 • С. S3

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 1

Гарагууд нэг фокус дээр нь нар байрлах эллипс мөрөөр эргэлдэнэ.Гарагийн шилжихэд зураг дахь секторуудын талбай ижилхэн бол аль хэсгийн хурд хамгийн их байх вэ?

 • A.V1    

 • B.V2  

 • C.V3

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

finished / history /I /have /my /essay

Оноо: 1

Хананд нугасаар холбогдсон саваа F1 , F2 хүчний үйлчлэлээр тэнцвэртэй байна. Эдгээр хүчнүүдийн аль нь их вэ?

 • A. F1 > F2   

 • B. F1 < F2 

 • C.  F1 = F2

 •  D.  F1=0,  F2=0

Оноо: 1

Ачааны машинд хүнд ачаа ачихын тулд банз ашиглан налуу хавтгай үүсгэдэг. Налуугийн өнцөг ямар байвал өргөх хүч бага зарцуулах вэ?

 • А. Налуугийн өнцөг их байвал

 • В. Налуугийн өнцөг дунд зэрэг байвал

 • С. Налуугийн өнцөг бага байвал

 • D. Налуугийн өнцгөөс хамаарахгүй

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected

Today, Brazil is the world's largest coffee producers and is becoming a significant player in the

specialty coffee industry.

 • A. the

 • B. producers

 • C. a significant

 • D. specialty

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

glasses / she /used / wear / to

Нийт: 16693