• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

А ба В цэгүүд ижил радиустай тойргоор эргэх бөгөөд харгалзан 0.2 рад/с ба 0.3 рад/с тогтмол өнцөг хурдтай хөдөлнө. Цэгүүдийн радиусын хоорондох өнцөг \pi/3 байхад хугацааг тоолж эхэлсэн бол ямар хугацааны дараа А ба В цэгүүд эхний удаа уулзах вэ?

 • A. 0.3 с    

 • B. 1.6 с 

 • C. 6.3 с 

 • D. 10.5 с

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

where/ a /is /school/ learn/ the/people / place

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected

Tea was first grew in Brazil in 1812. The 19th century tea industry in Brazil was heavily

dependent on slave labor, and when slavery was abolished in 1888 the tea trade collapsed.

 • A. grew

 • B. heavily

 • C. dependent

 • D. and

Оноо: 1

Гарагийн хөдөлгөөнтэй холбоотой үндэслэлүүдээс БУРУУГ сонгоно уу.

 • А. Гарагууд эллипс траектороор хөдлөх ба түүний нэг фокус дээр нар оршино

 • В. Нарны төвөөс гараг хүртэл татсан радиус-вектор ижил хугацаанд ижил талбай зурна.

 •  С. Гарагийн нарыг тойрох эргэлтийн үеийн квадратыг гарагийн траекторын их хагас тэнхлэгийн кубэд харьцуулсан харьцаа тогтмол байна.

 • D. Гарагууд ижил хурдаар нарыг тойрог замаар тойрно.

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

students / best /of /the /she/ is /one

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected

In my opinion they aren’t going nowhere special because of financial problem.

 • A. In my

 • B. aren't

 • C. nowhere

 • D. problem

Оноо: 1

Үүлнээс гарснаас хойш, 1 м3 агаар дахь борооны дуслын тоо газарт ойртох тутам яагаад цөөрдөг вэ?

 • А. Дэлхийн татах хүч ихэсдэг учир

 • В. Дуслууд хоорондоо нийлж цөөрөх учир

 • С. Дуслын хурд ихсэж явах зам ихэсдэг учир

 • D. Дусал замдаа ууршиж алга болно

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

one / the / of / friendship /values / important / is/ most

Оноо: 1

Томоохон гүүрүүдийг яагаад гүдгэр хийдэг вэ?

 • А. Төвөөс зугтаах хүчний нөлөөгөөр машины жин багасна. 

 • В. Жингийн хүч задарч тулгуурт шилжинэ. 

 • С. Гүүрний гоо үзэмж, дизайны үүднээс гүдгэр хийдэг. 

 • D. Гүдгэр гүүр илүү бат бөх 

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected

When he came by the 4:30 o’clock train they were waiting him at the station.

 • A. When

 • B. by

 • C. o'clock train

 • D. were waiting

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

world / the / in /wonders / there /eight /are

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected

If boss comes from Moscow everybody will get their share.

 • A. If

 • B. comes

 • C. from

 • D. their

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

cat / than / the / tiger / is / heavier/the

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected

Tom has never spent his holiday on the beach because he doesn’t know to swim.

 • A. never

 • B. holiday

 • C. because

 • D. to swim

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

carefully /more / you /drive /should

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

is / the / beautiful /it /most/ coat/

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected

I think exercise is good both for work as well as health.

 • A. think

 • B. is

 • C. both for

 • D. as well as

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

could /3 /she / languages /speak

Оноо: 2

Put the words in the correct order.

badminton/ play /they /don’t

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected

Tom has fewer money now and therefore he will drive a little less.

 • A. fewer

 • B. now

 • C. therefore

 • D. will drive

Нийт: 16693