• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Өгөгдсөн урвалын тэгшитгэлд үндэслэн органик урвалын ангиллыг зөв харгалзуулна уу.

 • A. 1В, 2Г, 3А, 4Б 

 • B. 1В, 2Г, 3Б, 4А

 • C. 1Г, 2Б, 3В, 4А

 • D. 1Г, 2В, 3А, 4Б

Оноо: 1

7.8 г бензолыг шатаахад 326.76 кЖ дулаан ялгардаг бол бензолын шатах урвалын дулааны илрэл(∆H° )ийг бодож олно уу?

 • A. -1633.8 кЖ/моль  

 • B. -3267.6 кЖ/моль

 • C. -3518.9 кЖ/моль

 • D. -6535.2 кЖ/моль     

Оноо: 1

Химийн урвалд дараах хүчин зүйлсийг өөрчлөхөд түүний хурд яагаад өөрчлөгдөж буй шалтгааныг олж харгалзуулж зурна уу.

Химийн урвалын хурдад нөлөөлөх хүчин зүйл

Хурд өөрчлөгдөж буй шалтгаан

I.

Эх бодисын жижиг хэсгийн тоог ихэсгэх

a.

Мөргөлдөлтийн тоо багасах учраас

II.

Температурыг ихэсгэх

b.

Концентраци нэмэгдэх учраас

III.

Талст бодисыг нунтаглах

c.

Шүргэлцлийн талбай ихэссэнээр тухайн бодист агуулагдах нийт жижиг хэсгийн тоо ихсэх учраас

d.

Хангалтгүй энергитэй жижиг хэсгийн тоо нэмэгдэх учраас

e.

Идэвхтэй буюу хангалттай энергитэй жижиг хэсгийн тоо ихсэх учраас

f.

Шүргэлцлийн талбай ихэссэнээр химийн урвалд орох жижиг хэсгийн тоо нэмэгддэг учраас (Нийт жижиг хэсгийн тоо өөрчлөгдөхгүй)

 • A.  I b, II e, III c 

 • B. I b, II d, III a 

 • C. I g, II a, III d

 • D. I b, II e, III f

Оноо: 1

Дараах нэгдлүүдээс аль, аль нь зэсийн гидроксидтой урвалд орж гүн хөх өнгө үзүүлэх вэ?

1. CH2(OH) – CH(OH) – CH2(OH) 2. CH2(OH) – CH2(OH) 3. C2H5OH

4. CH3 – CH2 –CH2─ OH 5. C6H12O6 6. СН3 – СН2 – СН3

 • A. 1; 2; 5  

 • B. 1; 2; 3 

 • C. 1; 5; 6 

 • D. 2; 4; 5

Оноо: 1

Зэсийн гидроксидоор дараах бодисуудын алийг нь ялган таних вэ?

 • A.этаны хүчил

 • B. пропаны хүчил 

 • C. бутаны хүчил

 •  D. метаны хүчил  

Оноо: 1

Этаналь болон пропанон гэсэн 2 бодисыг хоёуланг нь танихад ашигладаг урвалжийг сонгоно уу.

 • А. зэсийн гидроксид  

 • В. мөнгөний оксидын аммиакын уусмал  

 • С. 2,4-динитрофенилгидразин

 • D. металл кали     

Оноо: 1

гэсэн урвалын хурд 0.05 моль/ ( л∙с ) болно. А бодисын анхны концентрац 0.60 моль/л бол 10 секундын дараах А бодисын концентрацыг тооцоолно уу.

 • A. 0.01 моль/ л 

 • B. 0.1 моль/л

 • C. 1.1 моль/ л 

 • D. 0.55 моль/ л 

Оноо: 1

2КMnO4+3KNO2+H2O→2MnO2+3KNO3

гэсэн урвалд калийн перманганатын эквивалент молийн масс хэдтэй тэнцүү байх вэ?

 • A. 31.6 г / эквимоль 

 • B. 79 г / эквимоль

 • C. 158 г / эквимоль

 • D. 52.7 г / эквимоль 

Оноо: 1

Дараах молекул, ионуудаас аль нь хамгийн хүчтэй ангижруулагч болох вэ ?

 • A. ClO4

 • B. HCl 

 •  C. Cl2  

 • D. ClO32-

Оноо: 1

Доорхи урвалын даралт ба температурыг тус тусад нь ихэсгэвэл тэнцвэр аль зүгт шилжих вэ?

С2Н6 ⇆ С2Н42 ΔH0 = + 376 кЖ/моль

 • A. Даралтыг ихэсгэхэд тэнцвэр бүтээгдэхүүн бодисуудын үүсэх, температурыг ихэсгэхэд эх бодисуудын үүсэх чиглэлд тус тус шилжинэ

 • B. Даралт ба температурын аль алиныг ихэсгэхэд тэнцвэр бүтээгдэхүүн бодисуудын үүсэх чиглэлд шилжинэ

 • C. Даралт ба температурын аль алиныг ихэсгэхэд тэнцвэр эх бодисуудын үүсэх чиглэлд шилжинэ

 • D. Даралтыг ихэсгэхэд эх бодисуудын үүсэх, температурыг ихэсгэхэд бүтээгдэхүүн бодисуудын үүсэх чиглэлд тус тус шилжинэ

Оноо: 1

Дараах урвалын бүдүүвч дэх Х1 - Х3 нэгдлүүдийн зөв харгалзааг олно уу?

1. NO2 2. Br2 3. HBr 4. H2 5. HNO3(КОНЦ),H2SO4(КОНЦ)

 • A. Х1 - 1; X2 - 4; X3 - 2  

 • B. Х1 - 1; X2 - 5; X3 - 2 

 • C. Х1 - 5; X2 - 3; X3 - 4 

 • D. Х1 - 5; X2 - 4; X3 - 3

Оноо: 1

Ямар бодисын уусмалд нүүрсэн электрод хэрэглэн электролиз явуулахад анод дээр хүчилтөрөгч, катод дээр устөрөгч ялгарах вэ?

 • A.HCl  

 • B.HNO3 

 • C.KCl 

 • D.Cu(NO3)2

Оноо: 1

урвал явагджээ. Урвалд орсон бодисын концентрац болон хурдыг дараах хүснэгтэнд өгчээ. Энэ урвалын хурдны тэгшитгэлийг сонгоноуу.

[X], моль/л

[Y], моль/л

Хурд, моль/(л•с)

0.10

0.10

0.20

0.10

0.20

0.10

0.020

0.080

0.020

 • A. хурд=k[X]2  

 • B. хурд=k[ X][Y]

 • C. хурд=k[Y]2

 • D.хурд=k[X][Y]2

Оноо: 1

Дараах давсуудын усан уусмалын электролизоор катод дээр үүсэх бүтээгдэхүүн бодисыг сонгоно уу?

Давс: Бүтээгдхүүн:

1.Na2S a.2H+ + 2e- → H20

2.CuCl2 b.Na+ +1e- → Na0

3.AgNO3 c.Cu+2 +2e- → Cu0

d.Ag+ +1e- → Ag0

e.2Cl- → Cl20 +2e-

 • A.1a, 2c, 3d  

 • B.1b, 2c, 3d

 • C.1a, 2e, 3d

 • D.1b, 2d, 3c 

Оноо: 1

Хүчтэй электролит бодисын хувьд дараах мэдээллээс зөвийг нь олно уу.

I Хүчтэй электролитын диссоциацын зэрэг их байдаг.

II Хүчтэй электролитын диссоциацын тогтмол маш их учраас диссоциацын тогтмолын илтгэгчийн утга их байдаг.

III Хүчтэй электролитын диссоциацын зэрэг нь ойролцоогоор α = 0.03-1 буюу 3%- 100% байдаг.

 • A. Зөвхөн I мэдээлэл зөв

 • B. Зөвхөн II мэдээлэл зөв

 • B. Зөвхөн II мэдээлэл зөв

 • D. I ба III мэдээлэл зөв

Оноо: 1

Дараах хүчил тус бүрийн диссоциацын тогтмолд үндэслэн хүчиллэг шинж чанар

өсөх дарааллаар байрлуулна уу.

I. K(HCN)= 5∙10-10

II. K(HNO2) = 4.7∙10-4

III. K(H2CO3)= 1.7∙10-5

IV. K(HClO)= 3∙10-8

 • A. II < III < I < IV

 • B. IV < III < II < I

 • C. I < IV < III < II

 • D. II < III < IV < I

Оноо: 1

Дараах урвалын энергийн диаграммыг ашиглан катализатортай явагдах шулуун урвалын идэвхэжлийн энергийг олно уу.

 • A. 50 кЖ     

 • B.100 кЖ  

 • C.125 кЖ

 •   D. 175 кЖ

Оноо: 1

Урвалын хурдны дараах графикийг ажиглаад эх бодис болон бүтээгдэхүүнийг баримжаалж зөв хариултыг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Дараах урвалын энергийн диаграммыг ашиглан урвалын дулааны илрэл (ΔH)-ийг олно уу.

 • A. -30 кЖ, экзотерм

 • B. -20 кЖ, экзотерм

 • C. 20 кЖ, эндотерм

 • D. 30 кЖ, эндотерм

Оноо: 1

Дараах ионы урвалыг нэрлэж, үүссэн уусмалын орчинг тодорхойлно уу.

 • A. Хүчил шүлтийн саармагжих урвал, шүлтлэг 

 • B. Давсны гидролиз, шүлтлэг    

 • C. Усны диссоциац, шүлтлэг 

 • D. Электролиз, шүлтлэг

Нийт: 16693