• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Өгөгдсөн урвалаас исэлдэн - ангижрах урвалыг сонгож, исэлдүүлэгч бодисыг нэрлэнэ үү.

 • A. II, Al2S3

 • B. I, HNO3

 • C. III, Ba(OH)2

 • D. I, Cu

Оноо: 1

Дараах давснуудын усан уусмалын гидролизийн дүнд үүссэн уусмалын орчин (хүчиллэг, шүлтлэг, саармаг) нь ижил байх хос бодисыг сонгоно уу.

 • А. K2CO3, AlCl3

 • В. AlCl3, MgSO4

 • С. Na2CO3, NH4Cl   

 • D. NaNO3, CH3COONa  

Оноо: 1

Àзотын хүчлийн диссоциацийн зэрэг 90% бол хүчлийн 500 молекул тутмаас хэд нь ион болон задарсан бэ?

 • A. 50

 • B. 500

 •  C. 450

 • D. 555

Оноо: 1

11.7 грамм натрийн хлорид агуулсан усан уусмалын электролизыг бүрэн явуулахад анод дээр хэвийн нөхцөлд ямар хий, хэдий хэмжээтэй үүсэх вэ? Хэвийн нөхцөлд 1 моль хийн эзэлхүүн 22.4л/моль

 • А. Хлор,1.12 л 

 • В. Устөрөгч 2.24 л

 • С. Устөрөгч 1.12 л

 • D. Хлор, 2.24 л

Оноо: 1

IA бүлгийн элементүүдийн атомын радиус өсөх дарааллыг зөв илэрхийлнэ үү.

 • A.Li, Na, K 

 • B.K, Na, Li    

 • C.Na, Li, K    

 • D.Li, Na, K

Оноо: 1

… 2p3 электронт бүтэцтэй элементийн валентын электрон хэд вэ?

 • A.7   

 • B.5  

 • C.3 

 • D.2

Оноо: 1

. . . 3р2 электронт бүтэцтэй элементийн үелэх хүснэгт дэх байрлалыг заана уу.

Оноо: 1

Үелэх хүснэгтийн аль нүдэнд цахилгаан сөрөг чанар ихтэй элемент байх вэ?

IA

IIA

IIIA

IVA

VA

VIA

3

А

C

D

4

B

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Үелэх хүснэгтийн нүдэнд байрлах X,Y, Z элементүүдийн атомын радиус ихсэх дарааллын зөв илэрхийллийг сонгоно уу.

IA

IIA

IIIA

3

X

Z

4

Y

 • A.Y < X < Z

 • B. X < Y< Z

 • C. Z < X < Y

 • D. Z < Y < X

Оноо: 1

Үелэх хүснэгтийн нүдэнд байрлах X,Y,Z,W элементүүдээс валентын хоёр электронтой элементийг сонгоно уу.

IA

IIA

IIIA

IVA

3

Y

W

4

X

Z

 • A.X

 • B.Y 

 • C.W       

 • D.Z

Оноо: 1

III үеийн элементүүдийн атомын радиус өсөх дарааллыг сонгоно уу.

 • A.Na,P,CI

 • B.CI,P,Na

 • C.P,Na,CI

 • D.CI,Na,P

Оноо: 1

Электроноор бүрэн дүүргэгдсэн энергийн дэд түвшинг сонгоно уу.

 • A. 5p5

 • B.2p2

 • C.3p3 

 • D.4p6

Оноо: 1

Галидын усан уусмалд мөнгөний нитратын уусмал нэмэхэд гарах үр дүнг тохируулна уу.

Галидын нэр

Туршилтын үр дүн

1

фторид

A

цагаан тунадас

2

хлорид

Б

цайвар шар тунадас

3

бромид

В

шар тунадас

4

иодид

Г

тунадас үүсэхгүй

 • A. 1А,2В,3Б,4Г

 • B. 1В,2А,3Г,4Б

 • C. 1Г,2А,3Б,4В        

 • D. 1Б,2Г,3В,4А

Оноо: 1

Дөлний өнгийг шараар буддаг химийн нэгдэл аль нь вэ?

 • A.NaCI  

 •  B.KCI

 • C.CuCI2

 • D.BaCI2

Оноо: 1

Натрийн гидроксидын уусмалаар үйлчлэхэд цэнхэр өнгийн тунадас үүсгэдэг нэгдлийн нэрийг сонгоно уу.

 • A.зэсийн нитрат 

 • B.хөнгөнцагааны хлорид 

 • C.цайрын нитрат   

 • D.төмөр (II)-ийн хлорид

Оноо: 1

Калийн иодидын уусмалд шар өнгийн тунадас үүсэх урвалын ионы тэгшитгэлийг сонгоно уу.

 • A.Pb2+ + I- → PbI2    

 • B. 2Cu2+ + 4I- → 2CuI + I2

 • C. 2I- + CI2 → I2 + 2CI-

 • D. S0 + 2I→- 500℃  I2 +S2-

Оноо: 1

Зэсийн хлоридын давс дөлөнд ямар өнгө үзүүлдэг вэ?

 • A. шар 

 • B. улаан 

 • C. ногоон  

 • D. цэнхэр

Оноо: 1

Li−K−Na−Rb гэсэн дарааллын дагуу элементүүдийн атомын радиусын өөрчлөлтийг тогтооно уу

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

F−N−O−C гэсэн дарааллын дагуу элементүүдийн атомын радиусын өөрчлөлтийг тогтооно уу.

 • A.

 • B.

 • C

 • D

Оноо: 1

гэсэн ионы бүрэлдэхүүн хэсгийг сонгоно уу.

Нийт: 16693