• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Үелэх хүснэгтийн IA, IIA бүлгийн зарим металлууд дөлний өнгийг содон өнгөөр буддаг. Туршилтын үр дүнг тохируулна уу.

Элементийн нэр

Металлын ионы дөлний өнгө

1

Лити

A

шар

2

Натри

Б

улаан

3

Кали

В

ногоон

4

Бари

Г

хөх ягаан

 • A. 1Б, 2А, 3Г, 4В 

 • B. 1Б, 2В, 3Г, 4А     

 • C. 1Г, 2А, 3Б, 4В

 • D. 1Г, 2Б, 3В, 4А

Оноо: 1

Лабораторт устөрөгч ба хлорыг гарган авах аргыг тодорхойлно уу.

I. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

II. CH4 + H2O → CO + H2

III. MnO2 + 4HCI → MnCI2 + 2H2O + CI2

IV. 2NaCI + 2H2O→ электролиз Cl2 + H2 + 2NaOH

 • A. I ба III  

 • B. I ба IV     

 • C. II ба III       

 • D. II ба IY

Оноо: 1

Аль хоёр бодисын харилцан үйлчлэл Ba2+ + SO42- →BaSO4↓ гэсэн ионы хураангуй тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх вэ?

 • А.Бари ба хүхрийн хүчлийн уусмал  

 • B.Барийн карбонат  ба хүхрийн хүчил уусмал

 • C.Барийн оксид ба хүхрийн хүчлийн уусмал  

 • D.Барийн хлорид ба хүхрийн хүчлийн уусмал

Оноо: 1

Дараах хүснэгтийг гүйцээж бромын буцлах температурыг баримжаална уу.

Нэр

Фтор

Хлор

Бром

Иод

Химийн томьёо

F2

Cl2

Br2

I2

Буцлах температур ºС

-188.1

-34.0

. . .

184.3

 • A. -198.5ºC   

 • B. - 59.3ºC    

 • C. 59.0ºC 

 • D. 189.9ºC

Оноо: 1

Дараах хүснэгтийг гүйцээж гексаны буцлах температурыг баримжаална уу.

Нэр

пентан

гексан

гептан

октан

Химийн томьёо

C5H12

C6H14

C7H16

C8H18

Буцлах температур ºС

36

98

124

 • A. 11ºC  

 • B. 27ºC

 • C. 69ºC

 • D. 110ºC

Оноо: 1

Аль хоёр бодисын харилцан үйлчлэл H+ + OH- →H2O гэсэн ионы хураангуй тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх вэ?

 • А. Зэс(II)-ийн гидроксид ба хүхрийн хүчлийн уусмал        

 • B. Натрийн гидроксид ба азотын хүчлийн уусмал

 • C. Зэс(II)-ийн оксид ба давсны хүчил   

 • D. Цайр ба хүхрийн хүчлийн уусмал

Оноо: 1

Үелэх хүснэгтийн нүдэнд байрлах Y, W элементүүдийн устөрөгчит ба дээд валентаар үүсгэх хүчилтөрөгчтэй нэгдлийн ерөнхий томьёог сонгоно уу.

IA

IIA

IIIA

IVA

3

Y

W

Оноо: 1

Холимгийг ялгаж салгах арга, зориулалтыг харгалзуулна уу.

холимгийг ялгаж салгах арга

зориулалт

1

Шүүх

A

буцлах температур ялгаатай бодисуудын холимгоос ялгах

2

Хэсэгчлэн нэрэх

Б

хатуу бодисыг холимгоос нь ялгах, салгах, хольцоос нь цэвэрлэх

3

Центрфугдэх

В

шингэн бодисыг хатуу хольцоос нь ялгаж ,салгах

4

Дахин талстжуулах

Г

суспенз дахь хатуу бодисыг шингэнээс салгах

 • A.1A, 2Б, 3В, 4Г      

 • B.1Б, 2В, 3Г, 4А   

 • C.1Г, 2А, 3Б, 4В

 • D.1В, 2А, 3Г, 4Б

Оноо: 1

Полимержих урвалыг сонгоно уу.

 • A.

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 1

Халалцах урвалыг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Нэгдэх урвалыг сонгоно уу

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Изомержих урвалыг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Лабораторт уусдаггүй давс гарган авахад зохимжтой аргыг сонгоно уу.

 •   А. Zn + 2HCI → ZnCI2 + H2  

 • В. CuO + H2SO4  → CuSO4 + H2O

 • C. BaCI2 + H2SO4 →BaSO4 + 2HCI

 • D. Na2CO3 + 2HCI → 2NaCI + H2O + CO2

Оноо: 1

Дараах аргуудын аль нь этенийг химийн лабораторид гарган авах арга вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

20 мл шинжлэх хүчлийн уусмалыг титрлэхэд натрийн гидроксидын 0.1М, 22 мл уусмал зарцуулагдсан бол шинжлэх уусмалын концентрацийг тооцоолно уу.


 • А. 0.11 М

 • B. 0.22 М  

 • C. 0.01 М     

 • D. 0.02 М

Оноо: 1

Лабораторт уусдаг давс гарган авах боломжтой аргыг сонгоно уу.

 • А. NaCI(уус.) + HNO3(уус.)  → NaNO3(уус.) + HCI(уус.)

 • В. Na2O(хат.) + H2SO4(уус.) → Na2SO4(уус.) + H2O(ш) 

 • C. Na2CO3(уус.) + 2HCI(уус.)  → 2NaCI(уус.) + H2O(ш) + CO2(х)

 • D. CuO(хат.)  + H2SO4(уус.) →CuSO4(уус.) + H2O(ш) 

Оноо: 1

Органик урвалын төрлийг нэрлэнэ үү.

 • A. 1Б, 2А, 3Г, 4В     

 • B. 1Б, 2В, 3Г, 4А     

 • C. 1Г, 2А, 3Б, 4В     

 • D. 1Г, 2Б, 3В, 4А

Оноо: 4

\overline{123xy}гэсэн 5 оронтой тоо 15-д хуваагддаг байх бүхx,yцифрүүдийгол.

Оноо: 1

Эсийн хуваагдлын аль үе шатанд хромосомыг судлах хамгийн тохиромжтой байдаг вэ?

 • А.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 2

103 гэсэн тоог хоёр анхны тооны нийлбэрт задалж болох уу? Тийм бол задалж бич.

Нийт: 16693