• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Анхны хуурай газрын ургамлыг нэрлэнэ үү?


 • A. Хаг

 • B. Ойм

 • C. Хөвд

 • D. Псилофит

Оноо: 1

Дараах амьтдаас аль нь шилжилтийн эрмэл хэлбэрт хамаарах вэ?


 • A. Латимер

 • B. Нугасан хошуут

 • C. Юлэр

 • D. Араатан шүдэт гүрвэл

Оноо: 1

Шилжилтийн амьд хэлбэрт хамаарах амьтны сонгоно уу.


 • A. Стегоцефол

 • B. Псилофит

 • C.  Ихтиостаг

 • D. Юлэр

Оноо: 1

3 см, 4 см, 9 см ирмэгтэй тэгш өнцөгт параллелепипедийн гадаргуун талбайтай тэнцүү гадаргуутай кубын эзэлхүүнийг ол.

 • A.125 см3    

 • B.1000 см3                

 • C. 12.53 см3               

 • D.  25 см3

Оноо: 1

Шилжилтийн эрмэл хэлбэрийг нэрлэнэ үү.

 • A. Археоптерикс

 • B. Ихтиостаг

 • C. Стегоцефал

 • D. Терапсид

Оноо: 1

Хүхрийн хүчлийн дээж уусмалаас 10 мл авч фенолфталейн нэмээд 0.01N калийн гидроксидын 30 мл уусмалаар ягаан өнгө үүстэл титрлэжээ.Хүхрийн хүчлийн уусмалын концентрацийг тооцоолно уу.

 • A. 0.01 N 

 • B. 0.02 N 

 • C. 0.03 N   

 • D. 0.04 N

Оноо: 1

Өгсөн шулууны хувьд тэгш хэмтэй дүрсийг олж, дугаарыг дугуйлаарай.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Параллелeпипед хэдэн талстай вэ?

 • А. 4        

 • B.6        

 • C. 8       

 • D. 12

Оноо: 1

8 грамм хүхрийн VI оксидыгусанд уусгаж 4.9 грамм хүхрийн хүчил гарган авсан . Урвалын гарцыг тооцоолно уу.

 • A.10%

 • B.50%

 • C.70%

 • D.90%

Оноо: 2

Призмийн суурь13 см, 14 см, 15 см талтай гурвалжин байв. Хэрэв призмийн өндөр 5 см бол эзлэхүүнийг ол.

 • A.84 см3        

 • B.105 см3                  

 • C. 210 см3     

 • D.420 см3

Оноо: 1

Агаар ус хөрсний бохирдлыг бууруулахад ашигладаг адсорбцийн аргын үндсийг тайлбарлана уу.

 • A. тунадасжуулах

 • B. шингээх

 • C. уурших

 • D. нэрэх

Оноо: 1

Гэрийн адууны дотор заримдаа эрээн тахь шиг унага төрдөг. Үүнийг аль ойлголтоор тайлбарлах вэ?


 • A. Аналоги эрхтэн

 • B. Атавизм

 • C. Гомологи эрхтэн

 • D. Рудимент

Оноо: 1

Мөнгөн уст барометрийн заалтын тухай бодомжоос зөвийг сонгоно уу.

 • A. Гадна агаарын даралт ихсэхэд мөнгөн усны баганын өндөр нэмэгдэнэ.

 • B. Гадна агаарын даралт ихсэхэд мөнгөн усны баганын өндөр буурна.

 • C. Гадна агаарын даралт ихсэхэд мөнгөн усны баганын өндөр өөрчлөгдөхгүй.

 • D. Гадна агаарын даралт ихсэхийн хамт температур өсвөл мөнгөн усны баганын өндөр өөрчлөгдөхгүй.

Оноо: 1

Үелэх хүснэгтийн аль нүдэнд хүчилтөрөгчтэй нэгдэлд нь хүчлийн оксидын шинж илүү үзүүлэх элемент байх вэ?

IA

IIA

IIIA

IVA

VA

VIA

3

А

B

D

4

C

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Куб хэдэн талстай вэ?

 • А. 4                                 

 • B.6                

 • C. 8         

 •  D. 12

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн адил хажуут трапец суурьтай призмийн бүтэн гадаргуун талбайг ол.

 • A.120             

 • B.140             

 • C.148             

 • D. 176

Оноо: 1

Зурагт биеийн хөдөлгөөний хурд хугацаанаас хамаарсан графикийг үзүүлжээ. Биеийн 8 с хугацаанд явсан замыг тодорхойлно уу.

 • A. 24 м  

 • B. 36 м

 • C. 48 м   

 • D. 72 м

Оноо: 1

Зөв гурвалжин призмийн суурийн тал нь 7 см, хажуу гадаргуун талбай 504 см2 бол хажуу талсын диагоналийг ол.

 • A.24 см          

 • B.25 см          

 • C.29 см          

 • D.30 см

Оноо: 1

Ижилхэн эзлэхүүнтэй өөр жинтэй хар тугалга, хөнгөнцагаан хоёр биеийг хөшүүрэг дээр тэнцүүлсний дараа бүхэлд нь усанд живүүлбэл тэнцвэр алдагдах уу.


 • А. Архимедын хүчнүүд тэнцүү тул тэнцвэртэй байна.

 • В. Хүчний мөрнүүд тэнцүү тул тэнцвэр алдагдана.

 • С. Хүчний мөрнүүд тэнцүү биш тул тэнцвэр алдагдана.

 • D. Тэнцвэр хэвээр хадгалагдана.

Оноо: 1

-5x\cdot \left ( 3x-2 \right )=?

 • A. -15x^{2}-10x                                     

 • B.-15x^{2}+10

 • C.-8x^{2}-7x  

 • D.-15x^{2}+10x  

Нийт: 16693