• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Бүх ирмэг нь тэнцүү гурвалжин шулуун призмийн хажуу гадаргуун талбай 27м2 бол өндрийг ол.

 • A.3 м              

 • B. 4 м             

 • C. 5 м             

 • D. 6 м

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected

We realized where our weak points were and how to get rid of them.

 • A. realized

 • B. where

 • C. weak points

 • D. to get rid

Оноо: 1

4.9 грамм хүхрийн хүчлийн молийн тоо хэмжээг тооцоолно уу.

 • A.0.05 моль  

 • B.0.20 моль

 • C.0.30 моль

 • D.0.50 моль

Оноо: 1

Агаар, ус, шил зэрэг орчинд гэрэл янз бүрийн хурдтай тардаг. Аль орчинд гэрэл хамгийн их хурдтай тарах вэ? /na=1, nус=1.33, nшил=1.5/

 • А.  Агаар 

 • В.  Ус  

 • С. Шил 

 • D. Бүх орчинд ижил   

Оноо: 1

Халимны бүслүүр яс, хөлгүй гүрвэлийнэгэм, далны яс жишил анатомын баталгааны аль төрөлдхамаарах вэ?


 • A. Аналоги эрхтэн

 • B. Атавизм

 • C. Рудимент

 • D.Гомологи эрхтэн

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

More police was sent to the scene of the crime.

 • A. More

 • B. was

 • C. to

 • D. the crime

Оноо: 2

Тэгш өнцөгт гурвалжин суурьтай пирамидын хажуу ирмэгүүд нь тэнцүү бөгөөд урт нь 5\sqrt{2} см, суурийн катетууд 6 см ба 8 cм бол пирамидын өндрийг ол.

 • A.5 см            

 • B. 5\sqrt{3} см     

 • C. 10 см                     

 • D. 10\sqrt{3} см

Оноо: 1

Дэлхий дээрх амьдрал органик биш зүйлээс үүсээгүй, өөр гариг ертөнцөөс зөөвөрлөгдөн ирсэн гэж ямар онол тайлбарладаг вэ?


 • A. Панспермийн онол

 • B. Метафизик

 • C. Коацерват

 • D. Аутоген

Оноо: 1

\left ( -6a+7b \right )\cdot \left ( -2a \right )=?

 • A. -12a^{2}-14ab  

 • B. -12a^{2}-14a      

 • C. -8a+7b    

 • D. 12a^{2}-14ab 

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны дугаарыг дугуйлаарай.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

5.85 грамм натрийн хлоридын уусмалд мөнгөнийн нитратыг нэмжээ. Үүссэн тунадасыг хатаагаад жигнэхэд 1.87 грамм тунадас үүссэн бол урвалын гарцыг тооцоолно уу.

 • A. 13 %

 • B. 14 %

 • C. 96 %

 • D. 97 %

Оноо: 1

Квадрат суурьтай пирамидын хажуу талсын өндөр 25 м бөгөөд хажуу гадаргуун талбай 350 м2 бол суурийн талбайг ол.

 • A.7 м2           

 • B. 14 м2         

 • C. 28 м2                     

 • D. 49 м2

Оноо: 1

Тошлойн өргөс навчнаас, бөөрөлзгөнийх эпидермисээс, долоогоных ишнээс үүсчээ.Эдгээр нь ямар эрхтэнд хамаарах вэ?


 • A. Гомологи

 • B.  Рудимент

 • C. Аналоги

 • D.Атавизм

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

The old man settled the ball rolling, the others began to throw in their suggestion.

 • A. The

 • B. settled

 • C. rolling

 • D. suggestion

Оноо: 1

Псилофит хэзээ үүссэн бэ?

 • A.  Архей

 • B. Протерзой

 • C.  Палеозой

 • D. Кайнозой

Оноо: 1

Үелэх хүснэгтийн аль нүдэнд хүчилтөрөгчтэй нэгдэлдээ суурийн оксидын шинж илүү үзүүлэх элемент байх вэ?

IA

IIA

IIIA

IVA

VA

VIA

3

А

C

4

B

D

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Биеийн хурд хугацаанаас хамаарсан хөдөлгөөнийг графикаар үзүүлэв. Аль график нь жигд хөдөлгөөний график вэ?

Оноо: 1

Терапсид нь мөлхөгч, сүүгээр бойжигч хоёрын завсрын хэлбэр бөгөөд энэ нь эволюцийн ямар баталгаанд хамаарах вэ?


 • A. Биогеографи

 • B. Жишил анатоми

 • C. Палеонтологи

 • D. Эмбриологи

Оноо: 1

Зөв гурвалжныг олж, дугаарыг дугуйлаарай.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Конусын байгуулагч нь 13 см, өндөр 12 см бол суурийн радиусыг ол.

 • A.4 см            

 • B.5 см            

 • C.6 см                        

 • D.  8см

Нийт: 16693