• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хүхрийн хүчлийн 2 литр 0.5N уусмал бэлтгэхэд шаардлагатай хүхрийн хүчлийн массыг тооцоолно уу. (49 г/экв∙моль)

 • A.4.9 грамм

 • B.9.8 грамм

 • C.49 грамм

 • D.98 грамм

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

Mother doesn’t know how many time I spent in watching TV; if she ever found out, I’m sureshe’d never forgive me.

 • A. doesn't know

 • B. many time

 • C. ever

 • D. I'm

Оноо: 1

Хэсэгчлэн нэрэх аргаар салгах боломжтой холимгийг сонгоно уу.

 • A. төмөр ба хүхэр

 • B. спирт ба ус 

 • C. хоолны давс ба ус

 • D. ус ба тосны холимог

Оноо: 1

Биеийн зам хугацааны хамаарлыг графикт үзүүлэв. Альньхурдсах хөдөлгөөний график вэ?

Оноо: 1

Конусын байгуулагч 15 см, суурийн радиус 12 см бол эзэлхүүнийг ол.

 • A.432\pi см3    

 • B. 720\pi см3   

 • C. 1296\pi см3             

 • D. 2160\pi см3

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

If the Watergate Scandal hasn’t occurred Nixon would not have resigned from thepresidency.

 • A. If

 • B. hasn't occurred

 • C. would not have resigned

 • D. the

Оноо: 1

Өгөгдсөн гурвалжнуудаас аль нь тэгш өнцөгт гурвалжин бэ?

Тэгш өнцөгт гурвалжны дугаарыг дугуйлаарай. (Дүрсүүдийг A,B,C,D үсгээр дугаарлав)

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Карбон галавын зонхилох ургамал юу байсан бэ?


 • A. Псилофит

 • B. Үрт ойм, шивэл, шивэрсэн

 • C. Нүцгэн үрт ургамал

 • D. Цэцэгт ургамал

Оноо: 1

Конусын радиус 2 м, өндөр\sqrt{5} м бол бүтэн гадаргуун талбайг ол.

 • A.\frac{8\pi }{5}              

 • B. 4\pi              

 • C. 6\pi              

 • D. 10\pi

Оноо: 1

\left ( 6y+7 \right )\cdot \left ( -2y \right )=?

.

 • A. -12y^{2}+14y 

 • B. 12y^{2}-14y     

 • C. -12y^{2}-14y

 • D.  -12y^{2}-14​​​​​​​

Оноо: 1

Титрлэлтэнд хэрэглэгдэх багажийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 2

CORRECT ORDER: Write the sentences into the correct order.

everyday, the team, practices,

……………………………………………………..

Оноо: 4

Саруул 4 өдрийн турш нэг ном уншиж дуусгав. Тэр эхний өдөр номын\frac{2}{5} -ыг, хоёр дахь өдөр үлдсэний хагасыг, гурав дахь өдөр үлдсэний\frac{2}{3} -ыг, сүүлийн өдөр 20 хуудас уншжээ. Эхний өдөр номын хэдэн хуудсыг уншсан бэ?

Оноо: 1

Конусын байгуулагч ба өндөр тус бүрийг 3 дахин ихэсгэхэд хажуу гадаргуун талбай хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A.3 дахин ихэснэ.       

 • B. 6 дахин ихэснэ.      

 • C. 9 дахин ихэснэ.

 • D. 27 дахин ихэснэ.

Оноо: 2

CORRECT ORDER: Write the sentences into the correct order.

started, already, the lesson, has

.............................................

Оноо: 2

CORRECT ORDER: Write the sentences into the correct order.

a new comedy, they, showing, this week, are

................................................................

Оноо: 1

Суурийн диаметр 2 м, өндөр 5 м байх цилиндрийн гадаргуугийн талбайг ол.

 • A.7\pi м2          

 • B. 10\pi м2       

 • C. 11\pi м2       

 • D. 12\pi м2

Оноо: 2

CORRECT ORDER: Write the sentences into the correct order.

for work, late, was, she, yesterday

...............................................

Оноо: 1

Цилиндрийн суурийн тойргийн урт 10\pi, өндөр нь радиусаас 3 дахин их бол өндрийг ол.

 • A.5                 

 • B. 10              

 • C. 15              

 • D. 30

Оноо: 2

CORRECT ORDER: Write the sentences into the correct order.

just, moved, my parents, to Darkhan, have

..............................................................

Нийт: 16693