• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

CORRECT ORDER: Write the sentences into the correct order.

my sister, a new shop, open, next month, will

.....................................................................

 • My sister will open a new shop next month.

Оноо: 3

Сурагч бие даалтын 105 бодлогоос\frac{1}{7} -ийг эхний өдөр, дараагийн өдөр эхний өдрийнхөөс 20%-аар олныгбодов. Харин 3 дахь өдөр 22 бодлого бодсон болхэдэн бодлого үлдсэн бэ?

Оноо: 1

\left ( 2y-3 \right )^{2}=4y^{2}-...+9 цэгийн оронд аль нь байх вэ?

 • A. -12y                      

 • B.  12y                                  

 • C.   6y                       

 • D.  -6y

Оноо: 2

CORRECT ORDER: Write the sentences into the correct order.

they, fishing, often, go, together

............................................

Оноо: 2

CORRECT ORDER: Write the sentences into the correct order.

took, she, the exam, last year

................................................

Оноо: 2

CORRECT ORDER: Write the sentences into the correct order.

she, a new comedy, this week, showing, is

...............................................................

Оноо: 2

CORRECT ORDER: Write the sentences into the correct order.

my car, at the moment, a mechanic, repairing, is

.....................................................................

Оноо: 2

CORRECT ORDER: Write the sentences into the correct order.

writing, she, a letter, now, is

....................................

Оноо: 2

CORRECT ORDER: Write the sentences into the correct order.

my sister, her car, likes, very much,new

...............................................................

Оноо: 2

CORRECT ORDER: Write the sentences into the correct order.

the window, they, broke, last week

................................................

Оноо: 2

CORRECT ORDER: Write the sentences into the correct order.

making, a birthday cake, my mother, tomorrow, is

......................................................................

Оноо: 2

CORRECT ORDER: Write the sentences into the correct order.

some biscuits, bake, my sister, next, Sunday, will

..........................................................................

Оноо: 2

CORRECT ORDER: Write the sentences into the correct order.

quite, play, she, the piano, can, well

...................................

Оноо: 2

CORRECT ORDER: Write the sentences into the correct order.

at nine o’clock, the film, starts

..............................................

Оноо: 2

CORRECT ORDER: Write the sentences into the correct order.

hair, blue eyes, she , has and brown

............................................

Оноо: 4

Ариунаа, Гэрэл хоёр 91%-аас илүү нь хөвгүүд байдаг математикийн дугуйланд сурдаг. Дугуйлан дор хаяж хэдэн сурагчтай вэ?

Оноо: 1

Далд үртэнд цэцэг хэзээ хөгжсөн бэ?


 • A. Протерзой

 • B. Палеозой

 • C. Мезозой

 • D. Кайнозой

Оноо: 2

CORRECT ORDER: Write the sentences into the correct order.

the advice, he, follow, should

..........................................

Оноо: 1

Хуурай газрын анхдагч 2 нутагтны өвөг аль нь вэ?


 • A. Царвуу сэлүүрт загас

 • B. Ихтиостаг

 • C. Мэлхий

 • D. Ланцетник

Оноо: 1

Мохоо өнцөгт гурвалжны дугаарыг дугуйлаарай.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Нийт: 16693