• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

CORRECT ORDER: Write the sentences into the correct order.

left, home, early, yesterday, my cousin

.........................................................

Оноо: 2

MAKE QUESTIONS : Write the questionto the underlined word.

My friend is riding a horse.

…………………..................

Оноо: 2

MAKE QUESTIONS : Write the question to the underlined word.

My father drives a car.

.................................

Оноо: 2

MAKE QUESTIONS : Write the questionto the underlined word.

83.They stayed at the hotel last summer.

..............................................................

Оноо: 3

\underbrace{2^{3}\cdot 2^{3}\cdot 2^{3}\cdot ...\cdot 2^{3}}_{20} \div 4^{29} илэрхийллийн утгыг ол.

Оноо: 1

Амьд бие амьгүй зүйлээс аяндаа үүсдэг гэсэн таамаглал нь аль үзэл баримтлалд хамаарах вэ?


 • A. Биогенезийн

 • B. Симбиозийн

 • C. Абиогенезийн

 • D. Аутогенийн

Оноо: 1

\left ( 3x+5y \right )^{2}=9x^{2}+...+25y^{2} цэгийн оронд аль нь байх вэ?

 • A. 15xy                    

 • B. -30xy                    

 • C. -15xy                  

 • D. 30xy

Оноо: 1

Өгүүбэрийг үнэн болгож, гүйцээж бичээрэй.

Бүх талс нь квадрат бол энэ нь............. мөн.

 • А. Призм 

 • B. Параллелопипед

 • C. Куб        

 • D. Пирамид

Оноо: 1

Цилиндрийн суурийн диаметр 3 м, өндөр 6 м бол эзэлхүүнийг ол.

 • A.9\pi м3          

 • B. 13.5\pi м3    

 • C. 18\pi м3       

 • D. 54\pi м3

Оноо: 1

Антибиотик дараах өвчин үүсгэгчдээс алийг нь устгах чадвартай вэ?

 • A. Стрептококк

 • B. ХДХвирус

 • C. Ретровирус

 • D. Бактериофаг

Оноо: 1

Шоо хаяхад нийт хэдэн эгэл үзэгдэл үүсэх вэ?

 • A.3                       

 •  B.4        

 •  C.5   

 •  D.6     

Оноо: 1

Бүх ирмэг нь тэнцүү байх биет аль нь вэ?

 • А. призм

 • B. параллелопипед

 • C. куб         

 •  D. пирамид

Оноо: 5

1\leq x\leq 100ба aбүхэл тоо болx^{2}=a^{3} байхxбүхэл тоонуудын нийлбэрийг ол.

Оноо: 1

Өгүүлбэрийг гүйцээж, тохирох үгийг нөхөөрэй.

Өгсөн дүрс нь ................ мөн.

 • А. Ромбо        

 • B. Трапец         

 • C. Параллелограмм  

 • D. Параллелепипед

Оноо: 1

Архейн эриний нийтлэг бүтэц, зохион байгуулалттай амьд биес хооллох арга, бодисын солилцоогоороо ялгаатай хөгжихөд ямар хүчин зүйлс чухал нөлөө үзүүлсэн бэ?


 • A. Фотосинтез

 • B. Бэлгийн үржил

 • C. Агаар мандал дахь хийн найрлага

 • D. Орчны температын өөрчлөлт

Оноо: 1

\left ( 2a-7b \right )\left ( 2a+7b \right ) үржвэрийг ол.

 • A. 4a^{2}-49b^{2} 

 • B. 4a^{2}+49b^{2} 

 • C. 4a^{2}-28ab+49b^{2}   

 • D. 4a^{2}-14ab-49b^{2}

Оноо: 1

9 см радиустай бөмбөрцгийн гадаргуун талбайг эзэлхүүнд харьцуулсан харьцааг ол.

 • A.\frac{1}{2}                 

 • B. \frac{1}{3}                

 • C.\frac{1}{9}                 

 • D. \frac{1}{27}

Оноо: 1

Бактери, хөх ногоон замаг аль эринд үүссэн бэ?

 • A. Протерзой

 • B. Палеозой

 • C. Архей

 • D. Мезозой

Оноо: 1

Өгүүлбэрийг гүйцээж бичээрэй.

Өгсөн дүрс нь ................... мөн.

 •  А. Ромбо      

 • B.Трапец  

 •  C. Параллелограмм   

 •  D. Пирамид

Оноо: 1

Шоо хаях үзэгдлийн огторгуйн чадал хэд вэ?

 • A. 3       

 • B. 4   

 • C. 5          

 • D. 6

Нийт: 16693