• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Бөмбөрцгийн гадаргуун талбай 144\pi см3 бол радиусыг ол.

 • A.6 см            

 • B. 9 см           

 • C. 12 см         

 • D. 36 см

Оноо: 1

Шагай орхиходморь, тэмээ, хонь, ямаа гэсэн дүрсүүд буудаг гэвэл 2 шагайг орхиход нийт хэдэн эгэл үзэгдэл илрэх боломжтой вэ?

 • A. 12

 • B. 8

 • C.16

 • D. 4

Оноо: 1

Өгсөн призм хэдэн талстай вэ?

 •   А. 3           

 •   B.4          

 • C. 5      

 •  D. 9

Оноо: 1

Дэлхий дээр амьдрал хэдэн милльярд жилийн өмнө үүссэн бэ?

 • А. 3          

 • B. 3.5                

 • C. 4           

 • D.4.5

Оноо: 1

Бөмбөрцгийн тэнхлэг огтлолын талбай 9\pi бол эзэлхүүнийг ол.

 • A. 12\pi            

 • B. 18\pi            

 • C. 27\pi            

 • D. 36\pi

Оноо: 1

Өгсөн призм хэдэн оройтой вэ?

 • А. 1           

 •  B.2                              

 • C. 3                             

 • D. 6

Оноо: 1

Ч.Дарвиныг эволюцийн онолоо боловсруулахад дараах хүчин зүйлсээс аль нь чухал нөлөө үзүүлсэн бэ?


 • A. Бигль хөлөг онгоцоор аялсан аялал

 • B. 18-р зууны Английн нийгэм, эдийн засгийн байдал

 • C. Тухайн үеийн шинжлэх ухааны нээлтүүд, ололт амжилтууд

 • D. Дээрх хариултууд бүгд зөв.

Оноо: 1

Бөмбөрцөгт багтсан кубын ирмэг 2 м бол уг бөмбөрцгийн гадаргуун талбайг ол.

 • А.8\pi м2          

 • B.12\pi м2        

 • C.16\pi м2        

 • D. 9 м2

Оноо: 1

Ромбо дүрс тэгш хэмийн хэдэн тэнхлэгтэй вэ?

 • А. 1       

 •  B.2        

 • C. 3            

 • D. 4

Оноо: 1

25\times 12\times 15 хэмжээстэй тэгш өнцөгт параллелепипедэд пирамид багтжээ. Пирамидын эзэлхүүнийг ол.

 • A.1500 см3    

 • B. 2250 см3               

 • C. 3000 см3               

 • D. 4500 см3

Оноо: 1

\left ( 5a+3b \right )\left ( 5a-3b \right ) үржвэрийг ол.

 • A.25a^{2}+9b^{2}

 • B.25a^{2}-9b^{2}

 • C.25a^{2}-30ab+9b^{2}

 • D.25a^{2}-30ab-9b^{2}

Оноо: 3

\frac{5^{2}+5^{3}2\cdot 5^{4}}{2^{3}+2^{6}+2^{7}}илэрхийллийн утгыг ол.

Оноо: 1

Квадрат дүрс тэгш хэмийн хэдэн тэнхлэгтэй вэ?

 • А. 1     

 •  B.2             

 • C. 3        

 • D. 4

Оноо: 1

Зориудын шалгарлын дүнд үүссэн ургамлын шинэ зүйлийг юу гэдэг вэ?

 • A. Омог

 • B. Сорт

 • C. Үүлдэр

 • D. Зүйл

Оноо: 1

Шагай орхиход морь, тэмээ, хонь, ямаа гэсэн дүрсүүд буудаг гэвэл 2 шагай орхих туршилтад илрэхэгэл үзэгдлүүдийн олонлогийнчадал хэд вэ?

 • A. 12

 • B. 8

 • C. 16 

 • D. 4

Оноо: 1

Зүйл тус бүр хромосомын хэлбэр, хэмжээ, тоо, түүнд агуулагдах генийн өвөрмөц сантай байдаг. Энэ нь зүйлийн ямар шалгуур шинж вэ?


 • A. Биохимийн

 • B. Генетикийн

 • C. Физиологийн

 • D. Морфологийн

Оноо: 1

Зоосон мөнгө, шоог зэрэг орхих туршилтад илрэх эгэлүзэгдлүүдийн олонлогийнчадал хэд вэ?

 • A. 8   

 • B. 12  

 • C. 4  

 • D. 6  

Оноо: 1

Холтсон цэцгийн зүйлүүд нь өөр өөр орчин нөхцөлд тархан ургахад зохилджээ. Жишээ нь хахуун холтсон цэцэг нуга, тариан талбайд, мөлхөө холтсон цэцэг чийглэг газар, хорон холтсон цэцэг намгархаг газар ургадаг. Энэ зүйлийн ямар шалгуур шинжид хамаарах вэ?


 • A. Газарзүйн шалгуур

 • B. Физиологийн шалгуур

 • C. Морфологийн шалгуур

 • D. Экологийн шалгуур

Оноо: 1

Дараах биетүүдээс цилиндрийн дугаарыг дугуйлаарай.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Шоо орхиход2 буух магадлал хэд вэ?

 •  A. \frac{1}{6} 

 •  B. \frac{1}{3}      

 • C. \frac{1}{2}   

 • D. 1     

Нийт: 16693